Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HM METAL, s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.07.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
46 997 € 12 068 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
41 345 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
41 345 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 345€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 652 € 12 068 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
430 € 670 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
414€ 650€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
16€ 20€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 222 € 11 398 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 222€ 11 398€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
46 997 € 12 068 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 751 € 6 393 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
70€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 324€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 643 € 1 393 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
42 246 € 5 675 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
21 243€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
21 003 € 5 675 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
563€ 4 699€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
233€ 291€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 207€ 685€