FinStat API

Automatický prenos dát do vášho informačného systému

Služba FinStat API je vhodná na pravidelné sťahovanie alebo overovanie údajov o existujúcich obchodných partneroch. Funguje na základe dopytovania firiem zaslaním IČO z Vášho informačného systému. V prípade, že IČO nepoznáte, pomocou funkcie autocomplete si viete firmy dopytovať aj zadaním ich názvu. Dáta, ktoré potrebujete, môžu byť aktualizované pravidelne (mesačne), alebo podľa potreby (napr. pri vystavovaní dokladu, otvorení profilu zákazníka...).

Najčastejšie využitie finstat api
 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softvéroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií
FinStat API

API balíčky

 • Základné API

  V cene balíka FinStat Premium
 • Rozšírené API

  Najdôležitejšie údaje o firmách napríklad do CRM
 • Ultimate API

  Najvyššia verzia API - na mieru pridáme požadované dáta do API
 • Základné API na české firmy

  V základnom API na české firmy ponúkame:

  • IČO a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
  • CZ NACE (kód, popis, skupina, divízia)
  • adresa sídla (ulica, číslo a PSČ, obec, okres, kraj), dátum vzniku a zániku
  • odvetvie podľa FinStat kategorizácie
  • právna forma, počet zamestnancov a druh vlastníctva
  • upozornenie na insolvenčné konanie firmy (konkurzy a reštrukturalizácie)

 • Daily Diff - denný zmenový súbor

  DailyDiff poskytuje možnosť ako získať prístup ku všetkým dátam rozšíreného API bez nutnosti každý deň dopytovať IČO firmy na zmeny. Nakoľko sa zmenový súbor obsahujúci posledné údaje vygeneruje každý deň, je tento balík vhodný na import novovzniknutých firiem, alebo na import všetkých firiem, u ktorých v ten deň nastala zmena
 • Monitoring API

  Pridávanie a odoberanie firiem vo webovom FinStat Monitoringu:
  Pomocou Monitoring API si môžete automaticky nastaviť množinu sledovaných subjektov a ako odpoveď dostávať udalosti vo všetkých monitorovaných firmách.

Integrácia FinStat API

FinStat API je integrované do viacerých informačných systémov, napríklad:

 • SAP
 • Microsoft Dynamics
 • Asseco Solutions
 • QI (DC concept)
 • EcoSun
 • Oberon
 • Superfaktúra
 • eso-es
 • ABRA Gen
 • BiWare
 • KARAT software
 • webové aplikácie, eshopy a CRM
 • na mieru programované desktopové aplikácie (ERP/CRM)
viac o integrácii
Integrované informačné systémy

Porovnanie parametrov balíkov FinStat API

Základné
API
Rozšírené
API
Ultimate
API
Základné API
IČO, DIČ, IČ DPH a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
SK NACE číselný kód, textový popis kódu, divízia a skupina
Zápis v ORSR: číslo vložky
Odvetvie podľa FinStat kategorizácie
Adresa sídla (ulica a číslo, PSČ, obec, krajina)
Dátum vzniku a zániku firmy
Upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach
Odkaz na podstránku s detailmi dlhov, konkurzov, likvidácií
Upozornenia na dlhy z finančnej správy a poisťovní
Platobné rozkazy – indikácia, či existuje a odkaz na zoznam platobných rozkazov
Upozornenia na zmeny v ORSR za posledné 3 mesiace, odkaz na podania z ORSR
Indikácia: nárast/pokles tržieb
Indikácia: nárast/pokles zisku a strata
FinStat Premium a FinStat Monitoring v cene
Rozšírené API
Regionálne zaradenie: okres, kraj
Meno živnostníkov v štruktúrovanej forme (zoznam titulov pred menom, meno, zoznam titulov za menom, všetky ostatné slová za menom)
Výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
Zisk a tržby za dva roky – presné číslo
Vypočítané finančné ukazovatele
Druh vlastníctva
Kontaktné údaje (email, telefón, web)
Presné údaje zo zoznamov dlžníkov (colné a daňové nedoplatky daňovému úradu, nedoplatky preddavku poistného zdravotných poisťovní), hodnota dlhu a dátum detekcie dlhu)
Rozsah počtu zamestnancov
Zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
Rozsah počtu zamestnancov textovo popísaný
Rok, za ktorý sú uvedené finančné ukazovatele
Celková zadlženosť
Hrubá marža
Návratnosť aktív
Credit scoring
Posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
Informácia, či je subjekt živnostník
Zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy (štát, kraj, okres, mesto, ulica s číslom, PSČ a typ adresy)
Právna forma
Ultimate API
Celé meno a adresa osôb vo firmách
Zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
Dátum začatia a ukončenia platnosti funkcie
Zápis v ORSR- oddiel zložka
Spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
Základné imanie a výška jeho splatenia
Adresa registrového súdu
Konanie prokúry a štatutárov
Zoznam webových adries
Historické adresy sídiel spoločnosti
Dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
Informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Možnosť ďalších podrobných údajov z ORSR, prípadne viacero finančných ukazovateľov, alebo iné požadované dáta (zo zdrojov, ktoré máme spracované)

Integrácie FinStat API do informačných systémov

FinStat API je možné prepojiť/integrovať s akýmkoľvek informačným systémom alebo softvérom. Naše API je prepojené s desiatkami ERP, CRM, webovými aplikáciami a rôznymi softvérmi.

Integrácie do Microsoft Dynamics

Byznys CRM

Byznys CRM s.r.o. je dynamická spoločnosť špecializujúca se na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi a optimalizáciou ďalších kľúčových firemných procesov. Pomáha svojim klientom zvyšovať produktivitu zamestnancov hlavne v oddeleniach obchodu, marketingu a služieb zákazníkom, ale i v iných ťažiskových oblastiach.

Viac o integrácii: www.byznyscrm.cz

Integrácia Finstat API do Microsoft Dynamics od Byznys CRM
essence

Česká spoločnosť špecializujúca sa na návrh a implementáciu vysokokvalitných informačných systémov. Vďaka konkrétnym konkurenčným výhodám, osvedčeným postupom a silnému partnerstvu s divíziou Business Solutions spoločnosti Microsoft dnes Essence pracuje pre viac ako 100 prestížnych klientov v 10 krajinách.

Viac o spoločnosti: www.essencebs.cz

exe.sk

Už 25 rokov sme hrdým partnerom spoločnosti Microsoft. Od predaja licencií a integrácie systémových riešení sme sa po rokoch skúseností pustili aj do prekladateľských služieb a lokalizácie softvéru. Dnes máme za sebou stovky komplexných a veľmi úspešných projektov, pričom nezabúdame na naše začiatky a s rešpektom hľadíme dopredu.

Viac o spoločnosti: www.exe.sk


HT Solution

Slovenský výrobca a dodávateľ podnikového informačného systému eso/es overeného priemyslom. Manažérske dashboardy a analýzy, optimalizácia zásob, riadené sklady, WMS, MRP, CRP, Kanban a veľa ďalšieho. Analýza podnikových procesov, identifikácia úzkych miest. Zvýšenie miery automatizácie, zavedenie princípov štíhlej výroby. 22 ročné skúsenosti.

Viac o informačnom systéme eso/es: www.htsolution.sk

Integrácia Finstat API v ESO od HT Solution

DCIT

Ťažiskovým produktom Spoločnosti DCIT s.r.o. je informačný systém QI. QI je elastický podnikový informačný systém, ktorý je celkom ojedinelý svojou celkovou koncepciou, vysokou koncentráciou špičkových technológií a progresívnou licenčnou politikou. Jeho základnou vlastnosťou je schopnosť prispôsobovať sa zmenám okolia a potrebám zákazníka za plnej prevádzky. Navyše obsahuje vývojové prostredie pre rýchly vývoj a implementáciu aplikácií. QI nie je odborovo orientovaný a je úspešne využívaný subjektmi všetkých veľkostí, a to v oblastiach obchodu, služieb, ekonomiky, výroby aj štátnej správy.

Viac o informačnom systéme QI: www.dcit.sk

Integrácia Finstat API v QI od DCIT

Exalogic

Hlavným predmetom činnosti firmy EXALOGIC je tvorba vlastného účtovného softvéru OBERON na platforme Microsoft Windows, ktorý komplexne rieši účtovnú agendu pre malé a stredne veľké firmy z rôznych oblastí podnikania.

Viac o informačnom systéme Oberon: www.exalogic.sk

Integrácia Finstat API v Oberon od Exalogic

Superfaktúra.sk

Jednoduchá (napriek tomu pomerne komplexná) online aplikácia na správu agendy malých a stredných firiem a živnostníkov. Správa vydaných (faktúry, cenové ponuky, dodacie listy, ...) a prijatých dokladov (náklady). Prehľady fakturácie a cashflow, automatizácia procesov a párovania platieb, online platobné tlačidlá priamo na faktúrach, exporty pre účtovné programy.

Viac o spoločnosti: www.superfaktura.sk

Integrácia Finstat API v Superfaktúra.sk

Q-invoice

Q-invoice je online fakturačný systém, ktorý vznikol v Holandskom Haagu. Dlhoročné skúsenosti, tisícky spokojných klientov a silná pozícia na európskom trhu boli hlavné dôvody pre to, aby sme priniesli Q-invoice aj slovenským klientom. Q-invoice je systém, v ktorom si podnikateľ vie vystaviť akýkoľvek doklad, nie iba faktúry - cenové ponuky, objednávky, proforma faktúry, dobropisy atď. Okrem dokladov má používateľ prehľad o podnikaní, má možnosť prijímať online platby, prezerať si rôzne výkazy a celkovo si zautomatizovať agendu čo najviac.

Viac o spoločnosti: www.q-invoice.sk

Integrácia Finstat API v Q-invoice

Q-invoice

Spoločnosť SUNSOFT plus spol. s r.o. sa zaoberá vývojom a implementovaním podnikových informačných systémov už 25 rokov. Ťažiskovým produktom je v súčasnosti informačný systém EsoSun, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti v oblasti internej, obchodnej - vzťahov so zákazníkmi (CRM) a servisnej, riadenie projektov, údržby strojov a zariadení (CMMS a VTZ). V spojení s ERP systémom (PU, OASIS) poskytuje ucelený nástroj pre spoločnosti s rôznym zameraním. Umožňuje flexibilne zobrazovať dáta s vlastnými pohľadmi, vlastným dizajnom vstupných formulárov a vlastnými analytickými výstupmi.

Viac o spoločnosti: www.sunsoft.sk

Integrácia Finstat API v EcoSun

shoptet

Shoptet je jedným z najväčších poskytovateľov e-shopového riešení s viac ako 10 000 aktívnymi obchodmi v Českej republike i na Slovensku. Spoločne s integrovaným pokladničným systémom ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenie pre predaj na internete aj v prevádzkach, a to v pohodlí prehliadača - bez nutnosti nakupovať drahé zariadenia. V rámci svojho neustáleho vývoja sa snaží dbať na aktuálne trendy aj spätnú väzbu od svojich zákazníkov, ktorým navyše poskytuje prvotriednu technickú podporu.

Viac o spoločnosti: www.shoptet.cz

Integrácia Finstat API v Shoptet
Zoznam ďalších integrácií:
 • SAP
 • Asseco Solutions
 • ABRA Gen
 • BiWare
 • KARAT Software

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat nám pomohol rozšíriť funkcionalitu v našom informačnom systéme QI a priniesť našim zákazníkom všetky dostupné informácie o obchodných partneroch vrátene overenia ich solventnosti a to jedným klikom priamo z QI.
quote
DC Concept a.s. - Informačný systém QI
Róbert Wittner, Obchodný manažer pre Slovensko
DC Concept a.s. - Informačný systém QI
Asseco Solutions WebSupport Intrum Justitia iTender QI SWS Profesia Cheque Dejeuner Davar Edenred Lexika Shoptet

Nezáväzný dopyt

Potrebujete poradiť?