Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 392674

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

Správcovia
 • Ladislav Kokavec, Ing.
  J. Vargu 18
  98401   Lučenec
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa INVEST KAPA, a.s., so sídlom administratívna budova PD, Dunajská Lužná, 900 42, IČO: 35 734 426 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, takto

Rozhodnutie

Súd ustanovuje Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom J. Vargu 16, 984 01 Lučenec do funkcie predbežného správcu dlžníka Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217.

Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/6/2013
 • ICS 6113201660
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša