Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 599001

Dopravné stavby

 • Konanie č. 599001
 • Vydaný 24.8.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 169 z roku 2016 2.9.2016
 • Úpadca Dopravné stavby
  IČO: 36834921
  Námestie sv. Michala 171/4
  91930   Jaslovské Bohunice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dopravné stavby, a.s., IČO: 36 834 921, Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10670/B, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto

Rozhodnutie

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Dopravné stavby, a.s., IČO: 36 834 921, Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie: Farská 30, 949 01 Nitra.

Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe,

c) prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka

d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,

e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,

f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu

g) urobenie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok

h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR

i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako šiestich mesiacov

j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 30.000 eur,

k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 30.000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom,

l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,

m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,

n) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku učineného v rámci konania o určenie popretej pohľadávky

o) uznanie akejkoľvek dohody o urovnaní

Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:

a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,

b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,

c) právny dôvod vzniku pohľadávky,

d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

e) celková suma pohľadávky,

f) podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25R/3/2016
 • ICS 2116217490
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová