Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1065148

PaP AUTO, s. r. o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 1065148
 • Vydaný 15.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 206 z roku 2020 26.10.2020
 • Úpadca PaP AUTO, s. r. o. "v likvidácii"
  IČO: 36438405
  Čsl. armády 8
  03601   Martin
 • Navrhovatelia PaP AUTO, s. r. o. "v likvidácii"
  IČO: 36438405
  Čsl. armády 8
  03601   Martin
 • Peter Počil
  Tomčany 4816/52
  03601   Martin
 • Evarist Zuzan, JUDr.
  Horná 65A
  97401   Banská Bystrica
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
  Cintorínska 21
  82101   Bratislava
 • Václav Jaroščiak, JUDr.
  M. Rázusa 14
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii, so sídlom, Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405, správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405 zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Správcovi odmenu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty nepriznáva.

III. Správcovi náhradu výdavkov nepriznáva.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/27/2014
 • ICS 5114231547
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca