Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1064497

  • Konanie č. 1064497
  • Vydaný 29.11.2021
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 232 z roku 2021 3.12.2021
  • Úpadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BONUS VISION s.r.o., so sídlom: Hlinkova 12, 040 01 Košice, IČO: 45 311 331 o návrhu správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto

Rozhodnutie

I. Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: BONUS VISION s.r.o., so sídlom: Hlinkova 12, 040 01 Košice, IČO: 45 311 331 pre nedostatok majetku.

II. Nepriznáva správcovi podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, odmenu z výťažku a náhradu výdavkov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Košice I
  • Spisová značka 26K/49/2015
  • ICS 7115221152
  • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
  • Vydal FN sudca