Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 697 312 € 3 651 096 € 3 698 800 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 915 514 € 1 990 416 € 2 042 865 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 901 609 € 1 976 641 € 2 022 451 €
012
A.II.1
Pozemky
32 118€ 32 118€ 32 118€
013
A.II.2
Stavby
1 563 750€ 1 624 016€ 1 681 592€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
275 656€ 290 743€ 270 938€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
30 085€ 29 764€ 37 803€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 905 € 13 775 € 20 414 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
13 905€ 13 775€ 20 414€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 780 666 € 1 659 243 € 1 654 944 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
684 931 € 577 483 € 530 678 €
035
B.I.1
Materiál
113 873€ 93 225€ 97 017€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
571 058€ 484 258€ 433 661€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
107 150 € 107 150 € 107 150 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
107 150€ 107 150€ 107 150€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
304 927 € 303 223 € 330 768 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
143 390 € 142 320 € 171 833 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
143 390€ 142 320€ 171 833€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108 833€ 112 191€ 117 675€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
52 704€ 48 712€ 41 260€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
670 939 € 670 939 € 670 939 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
670 939€ 670 939€ 670 939€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 719 € 448 € 15 409 €
072
B.V.1.
Peniaze
996€ 361€ 225€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 723€ 87€ 15 184€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 132 € 1 437 € 991 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 132€ 1 437€ 991€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 697 312 € 3 651 096 € 3 698 800 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 120 744 € 3 121 298 € 3 118 013 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 837 729 € 1 837 729 € 1 837 729 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 837 729€ 1 837 729€ 1 837 729€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
46 938 € 46 938 € 46 939 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
46 938€ 46 938€ 46 939€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 405 483 € 1 405 483 € 1 405 483 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 405 483€ 1 405 483€ 1 405 483€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-168 852 € -172 137 € -171 177 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 285€ 9 701€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-172 137€ -172 137€ -180 878€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-554 € 3 285 € -961 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
513 019 € 454 910 € 387 467 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
60 426 € 77 733 € 95 572 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 778€ 10 212€ 10 265€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
50 648€ 67 521€ 85 307€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
199 949 € 234 511 € 183 324 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
172 146 € 208 789 € 163 247 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
172 146€ 208 789€ 163 247€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 000€ 1 500€ 1 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 615€ 10 516€ 10 060€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 545€ 12 663€ 5 134€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 603€ 1 229€ 3 657€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
40€ -186€ 226€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
32 047 € 24 680 € 24 795 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
32 047€ 24 680€ 24 795€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
200 597€ 87 986€ 60 776€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 000€ 30 000€ 23 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
63 549 € 74 888 € 193 320 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
63 549€ 74 888€ 193 320€