Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
660 910€ 751 561€ 594 926€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
902 344 € 942 017 € 808 543 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
190 621€ 131 482€ 138 772€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 002€ 23 031€ 38 951€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
46 774€ 50 597€ 52 786€
07
V.
Aktivácia
194 795€ 143 467€ 160 894€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
459 152€ 593 440€ 417 140€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
884 199 € 921 696 € 786 197 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
281 597€ 305 278€ 250 762€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
207 011€ 247 937€ 178 432€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
216 943 € 207 225 € 194 313 €
16
E.1.
Mzdové náklady
158 720€ 150 370€ 142 062€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
51 220€ 50 679€ 46 326€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 003€ 6 176€ 5 925€
20
F.
Dane a poplatky
12 943€ 12 731€ 11 131€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
145 873€ 129 025€ 134 940€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
145 873€ 129 025€ 134 940€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 749€ 12 691€ 15 287€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 083€ 6 809€ 1 332€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 145 € 20 321 € 22 346 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-45 416 € -204 638 € -37 791 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
135 € 5 529 € 63 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
5 529 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
5 529€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
135€ 63€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 566 € 21 061 € 20 848 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 475 € 8 591 € 15 409 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 475€ 8 591€ 15 409€
52
O.
Kurzové straty
103€ 73€ 99€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 988€ 12 397€ 5 340€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 431 € -15 532 € -20 785 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 714 € 4 789 € 1 561 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 268 € 1 504 € 2 522 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 268€ 1 504€ 2 522€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-554 € 3 285 € -961 €