Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 158 339 € 1 036 803 € 1 052 044 € 1 163 942 € 1 168 793 € 1 107 768 € 1 096 268 € 1 115 120 € 937 850 € 962 524 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
701 388 € 728 765 € 757 244 € 765 347 € 781 253 € 784 440 € 796 454 € 805 403 € 666 715 € 682 053 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
680 883 € 708 260 € 736 739 € 744 842 € 760 748 € 763 935 € 775 949 € 784 898 € 646 210 € 661 548 €
012
A.II.1
Pozemky
169 501€ 169 507€ 169 523€ 169 557€ 169 586€ 169 598€ 169 627€ 169 643€ 169 649€ 169 655€
013
A.II.2
Stavby
506 547€ 530 050€ 554 440€ 574 875€ 590 548€ 593 518€ 605 298€ 614 026€ 475 127€ 490 254€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 835€ 8 703€ 12 776€ 410€ 614€ 819€ 1 024€ 1 229€ 1 434€ 1 639€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
456 880 € 307 727 € 294 612 € 398 423 € 387 235 € 318 642 € 299 213 € 309 369 € 270 801 € 280 204 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
270 € 225 € 220 € 232 € 226 € 226 € 226 € 226 € 296 € 699 €
035
B.I.1
Materiál
270€ 225€ 220€ 232€ 226€ 226€ 226€ 226€ 296€ 699€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
142 044 € 109 771 € 117 472 € 226 561 € 252 735 € 200 472 € 194 027 € 202 254 € 175 687 € 176 819 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
140 964 € 109 771 € 117 472 € 226 561 € 250 929 € 199 741 € 194 007 € 202 254 € 175 687 € 175 310 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
140 964€ 109 771€ 117 472€ 226 561€ 250 929€ 199 741€ 194 007€ 202 254€ 175 687€ 175 310€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 804€ 685€ 1 509€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 080€ 2€ 46€ 20€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
314 566 € 197 731 € 176 920 € 171 630 € 134 274 € 117 944 € 104 960 € 106 889 € 94 818 € 102 686 €
072
B.V.1.
Peniaze
577€ 753€ 661€ 986€ 2 981€ 1 541€ 565€ 480€ 1 483€
073
B.V.2.
Účty v bankách
313 989€ 196 978€ 176 259€ 170 644€ 131 293€ 116 403€ 104 960€ 106 324€ 94 338€ 101 203€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
71 € 311 € 188 € 172 € 305 € 4 686 € 601 € 348 € 334 € 267 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
71€ 311€ 188€ 172€ 305€ 4 686€ 222€ 348€ 334€ 267€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
379€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 158 339 € 1 036 803 € 1 052 044 € 1 163 942 € 1 168 793 € 1 107 768 € 1 096 268 € 1 115 120 € 937 850 € 962 524 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
790 317 € 814 422 € 839 590 € 857 311 € 863 492 € 866 436 € 871 499 € 876 124 € 697 115 € 714 751 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
082
A.I.1
Základné imanie
49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
593 203€ 612 252€ 630 675€ 642 797€ 648 328€ 651 264€ 663 027€ 672 863€ 498 283€ 513 426€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
39 982 € 44 829 € 52 685 € 52 685 € 52 685 € 46 484 € 37 474 € 39 901 € 42 393 € 39 843 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
39 982€ 44 829€ 52 685€ 52 685€ 52 685€ 46 484€ 37 474€ 39 901€ 42 393€ 39 843€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 245 € 2 454 € 1 343 € 6 942 € 7 592 € 13 801 € 16 111 € 8 473 € 1 552 € 6 595 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
367 922 € 222 381 € 212 004 € 306 631 € 305 301 € 241 182 € 224 619 € 238 783 € 240 460 € 247 669 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
198 988 € 59 915 € 41 329 € 70 304 € 2 284 € 1 809 € 1 350 € 849 € 1 088 € 914 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
194 979 € 56 435 € 38 059 € 67 615 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
194 979€ 56 435€ 38 059€ 67 615€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 009€ 3 480€ 3 270€ 2 689€ 2 284€ 1 809€ 1 350€ 849€ 1 088€ 914€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
168 934 € 162 466 € 170 675 € 236 327 € 303 017 € 236 802 € 223 269 € 235 572 € 239 372 € 246 755 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
151 199 € 144 176 € 155 979 € 216 998 € 282 693 € 217 346 € 202 197 € 214 416 € 221 438 € 228 763 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
151 199€ 144 176€ 155 979€ 216 998€ 282 693€ 217 346€ 202 197€ 214 416€ 221 438€ 228 763€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 967€ 9 050€ 7 056€ 9 407€ 10 369€ 7 881€ 6 753€ 7 151€ 6 369€ 5 094€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 375€ 4 735€ 3 557€ 4 961€ 5 779€ 6 739€ 5 510€ 5 034€ 4 921€ 6 509€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 393€ 4 505€ 4 083€ 4 961€ 4 176€ 4 836€ 8 809€ 8 971€ 6 644€ 6 389€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 571 € 2 362 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 571€ 2 362€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
100 € 450 € 150 € 150 € 213 € 275 € 104 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
100€ 450€ 150€ 150€ 213€ 275€ 104€