Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
128 792€ 125 085€ 115 158€ 114 968€ 114 194€ 113 877€ 109 718€ 98 061€ 94 427€ 95 440€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
130 760 € 130 453 € 119 775 € 118 123 € 115 610 € 117 133 € 112 354 € 98 612 € 94 854 € 95 440 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
128 792€ 125 085€ 115 158€ 114 968€ 114 194€ 113 877€ 109 718€ 98 061€ 94 427€ 95 440€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 968€ 5 368€ 4 530€ 3 155€ 1 405€ 3 256€ 1 809€ 505€ 269€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87€ 11€ 827€ 46€ 158€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
126 436 € 127 094 € 117 667 € 108 765 € 105 658 € 99 007 € 90 235 € 86 842 € 90 634 € 85 283 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 668€ 2 084€ 2 954€ 2 411€ 2 708€ 3 810€ 3 582€ 3 923€ 4 526€ 4 369€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
21 772€ 22 148€ 21 518€ 19 068€ 18 082€ 18 219€ 16 745€ 22 948€ 21 050€ 16 856€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
98 168 € 98 004 € 89 278 € 86 563 € 84 012 € 75 851 € 68 771 € 58 979 € 64 375 € 63 368 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 462€ 74 719€ 67 927€ 65 730€ 63 895€ 57 882€ 52 418€ 45 843€ 49 948€ 48 248€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
22 092€ 21 200€ 19 294€ 18 803€ 18 339€ 16 531€ 14 685€ 12 132€ 13 325€ 13 722€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 614€ 2 085€ 2 057€ 2 030€ 1 778€ 1 438€ 1 668€ 1 004€ 1 102€ 1 398€
20
F.
Dane a poplatky
263€ 463€ 273€ 203€ 285€ 510€ 480€ 256€ 478€ 418€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 868€ 4 073€ 3 106€ 205€ 205€ 205€ 205€ 205€ 205€ 205€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 868€ 4 073€ 3 106€ 205€ 205€ 205€ 205€ 205€ 205€ 205€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
697€ 322€ 538€ 315€ 366€ 412€ 452€ 531€ 67€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 324 € 3 359 € 2 108 € 9 358 € 9 952 € 18 126 € 22 119 € 11 770 € 4 220 € 10 157 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
105 352 € 100 853 € 90 686 € 93 489 € 93 404 € 91 848 € 89 391 € 71 190 € 68 851 € 74 215 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 11 € 206 € 532 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 11 € 206 € 532 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 11€ 206€ 532€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
228 € 228 € 234 € 228 € 231 € 563 € 1 354 € 1 325 € 1 875 € 2 070 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
228€ 228€ 234€ 228€ 231€ 563€ 1 354€ 1 325€ 1 875€ 2 070€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-228 € -228 € -234 € -228 € -231 € -563 € -1 348 € -1 314 € -1 669 € -1 538 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 096 € 3 131 € 1 874 € 9 130 € 9 721 € 17 563 € 20 771 € 10 456 € 2 551 € 8 619 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 851 € 677 € 531 € 2 188 € 2 129 € 3 762 € 4 660 € 1 983 € 999 € 2 024 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 851€ 677€ 531€ 2 188€ 2 129€ 3 762€ 1 983€ 999€ 2 024€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 660€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 245 € 2 454 € 1 343 € 6 942 € 7 592 € 13 801 € 16 111 € 8 473 € 1 552 € 6 595 €