Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii"

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
70 845€ 149 983€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
70 845 € 149 982 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 996€ 128 418€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
67 849€ 21 564€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 731 € 83 206 € 612 335 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10€ 249€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 622€ 13 880€ 37 636€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 953 € 58 784 € 80 235 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 400€ 30 800€ 42 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
13 500€ 18 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 623€ 14 310€ 20 235€
19
E.4.
Sociálne náklady
-70€ 174€
20
F.
Dane a poplatky
21€ 1 966€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 156€ 7 156€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 156€ 7 156€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 995€ 47 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
416 164€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
360€ 28 283€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-41 731 € -12 361 € -462 353 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-11 622 € -13 890 € -37 885 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
71 € 174 € 218 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
71€ 174€ 218€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 € -174 € -217 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-41 802 € -12 535 € -462 570 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-41 802 € -12 535 € -462 570 €