Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 366 344€ 4 299 551€ 4 345 664€ 4 190 429€ 3 927 740€ 3 960 668€ 3 981 102€ 4 059 004€ 684 854€ 645 865€ 646 203€ 604 946€ 595 467€ 602 694€ 622 096€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 826 554€ 3 796 691€ 3 822 235€ 3 768 476€ 3 569 455€ 3 652 858€ 3 702 517€ 3 729 834€ 368 789€ 358 083€ 368 851€ 375 052€ 379 958€ 401 947€ 409 261€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 826 554€ 3 796 691€ 3 822 235€ 3 768 476€ 3 569 455€ 3 652 858€ 3 702 517€ 3 729 834€ 368 789€ 358 083€ 368 851€ 375 052€ 379 958€ 401 947€ 409 261€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
170 531€ 170 531€ 170 531€ 170 456€ 168 111€ 168 111€ 168 111€ 168 111€ 168 111€ 168 111€ 168 111€ 169 970€ 169 970€ 169 970€ 169 970€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 433 945€ 3 404 160€ 3 517 025€ 3 495 028€ 3 301 506€ 3 392 576€ 3 513 168€ 3 524 971€ 143 566€ 138 907€ 85 542€ 64 084€ 94 537€ 99 685€ 116 269€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
126 343€ 85 540€ 80 053€ 84 487€ 59 019€ 28 972€ 18 388€ 27 902€ 25 312€ 32 945€ 50 543€ 41 557€ 56 912€ 61 907€ 69 618€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
28 964€ 16 088€ 2 505€ 8 521€ 14 537€ 20 553€ 6 000€ 12 000€ 18 000€ 6 357€ 13 801€ 21 248€ 28 695€ 7 558€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
66 772€ 120 372€ 52 122€ 9 984€ 26 281€ 42 646€ 2 850€ 2 850€ 19 800€ 120€ 58 298€ 85 639€ 37 290€ 41 690€ 45 846€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
537 611€ 500 437€ 516 736€ 418 841€ 354 600€ 304 310€ 274 456€ 326 049€ 313 521€ 284 893€ 274 726€ 226 905€ 213 092€ 199 782€ 211 255€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
157 325€ 128 705€ 110 136€ 90 878€ 97 110€ 83 981€ 64 709€ 87 210€ 126 504€ 91 647€ 82 780€ 70 366€ 56 354€ 63 193€ 90 595€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
157 225€ 128 605€ 110 036€ 90 778€ 97 010€ 83 881€ 64 609€ 87 110€ 126 404€ 91 547€ 82 780€ 70 366€ 56 354€ 63 193€ 90 595€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
182 518€ 123 872€ 95 304€ 77 193€ 77 082€ 62 173€ 54 075€ 58 710€ 45 767€ 36 059€ 19 150€ 19 320€ 11 562€ 8 508€ 2 551€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
36€ 3 645€ 15 562€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
671€ 171€ 329€ 0€ 542€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
182 518€ 123 872€ 94 876€ 72 205€ 61 349€ 61 844€ 51 102€ 58 000€ 44 056€ 32 146€ 18 195€ 18 182€ 10 996€ 8 013€ 2 067€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
392€ 671€ 711€ 694€ 868€ 954€ 596€ 566€ 495€ 484€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 973€ 1 018€ 3 045€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
197 767€ 247 860€ 311 296€ 250 770€ 180 408€ 158 156€ 155 672€ 180 128€ 141 250€ 157 187€ 172 796€ 137 219€ 145 176€ 128 080€ 118 109€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
543€ 245€ 365€ 297€ 462€ 272€ 611€ 183€ 245€ 167€ 208€ 98€ 149€ 77€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
197 767€ 247 317€ 311 050€ 250 405€ 180 111€ 157 693€ 155 400€ 179 517€ 141 067€ 156 942€ 172 629€ 137 010€ 145 078€ 127 932€ 118 032€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 179€ 2 423€ 6 692€ 3 112€ 3 685€ 3 499€ 4 129€ 3 121€ 2 544€ 2 888€ 2 626€ 2 989€ 2 416€ 965€ 1 580€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 179€ 2 423€ 2 069€ 1 856€ 2 612€ 2 488€ 3 206€ 2 785€ 2 544€ 2 888€ 2 626€ 2 989€ 2 416€ 965€ 1 580€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
4 623€ 1 256€ 1 073€ 1 012€ 923€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 366 344€ 4 299 551€ 4 345 664€ 4 190 429€ 3 927 740€ 3 960 668€ 3 981 102€ 4 059 004€ 684 854€ 645 865€ 646 203€ 604 946€ 595 467€ 602 694€ 622 096€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
123 290€ 105 742€ 79 904€ 88 026€ 106 542€ 74 004€ 58 542€ 79 106€ 116 160€ 25 005€ -1 259€ 14 378€ -18 330€ -1 623€ 41 035€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
123 290€ 105 742€ 79 904€ 88 026€ 106 542€ 74 004€ 58 542€ 79 106€ 116 160€ 25 005€ -1 259€ 14 378€ -18 330€ -1 623€ 41 035€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
105 742€ 79 904€ 88 026€ 106 542€ 74 004€ 58 542€ 79 106€ 116 160€ 25 005€ -1 259€ 14 378€ -18 330€ -1 623€ 41 035€ 69 268€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
17 548€ 25 838€ -8 122€ -18 516€ 32 539€ 15 462€ -20 565€ -37 054€ 91 155€ 26 264€ -15 637€ 32 707€ -16 706€ -42 659€ -28 233€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 222 275€ 4 176 444€ 4 264 860€ 4 079 641€ 3 796 884€ 3 860 080€ 3 892 366€ 3 939 987€ 524 201€ 571 779€ 599 385€ 548 431€ 571 265€ 560 500€ 557 213€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
500€ 980€ 4 514€ 1 320€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 210€ 220€ 60 983€ 65 502€ 48 347€ 46 116€ 38 130€ 38 983€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
500€ 980€ 4 514€ 1 320€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 210€ 220€ 60 983€ 65 502€ 48 347€ 46 116€ 38 130€ 38 983€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 988 293€ 3 903 198€ 3 921 042€ 3 820 054€ 3 607 941€ 3 689 994€ 3 727 857€ 3 748 795€ 369 905€ 342 903€ 339 505€ 352 175€ 348 959€ 366 679€ 388 016€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
182 518€ 123 872€ 99 499€ 74 132€ 62 593€ 63 185€ 54 998€ 58 336€ 45 073€ 33 365€ 18 195€ 18 725€ 10 996€ 8 013€ 2 067€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 805 775€ 3 779 326€ 3 821 543€ 3 745 921€ 3 545 349€ 3 626 810€ 3 672 859€ 3 690 459€ 324 832€ 309 538€ 321 310€ 333 451€ 337 962€ 358 666€ 385 949€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
17 817€ 20 560€ 25 448€ 18 373€ 10 881€ 8 679€ 6 566€ 4 046€ 3 428€ 4 337€ 8 705€ 8 361€ 11 417€ 10 215€ 7 140€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 817€ 20 560€ 25 448€ 18 373€ 10 881€ 8 679€ 6 566€ 4 046€ 3 428€ 4 337€ 8 705€ 8 361€ 11 417€ 10 215€ 7 140€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
215 665€ 251 706€ 313 856€ 239 894€ 176 811€ 160 156€ 156 693€ 185 936€ 150 648€ 163 555€ 185 674€ 139 547€ 164 773€ 145 476€ 123 074€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
32 416€ 18 313€ 17 228€ 1 752€ 3 572€ 3 283€ 5 857€ 4 562€ 8 708€ 7 435€ 16 608€ 7 994€ 26 614€ 21 141€ 7 788€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
14 370€ 15 749€ 13 173€ 13 443€ 15 383€ 15 169€ 11 551€ 9 037€ 11 667€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 298€ 6 635€ 11 232€ 6 318€ 4 217€ 8 395€ 2 537€ 6 438€ 4 836€ 2 225€ 5 677€ 3 296€ 5 033€ 7 154€ 4 930€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 447€ 4 230€ 4 804€ 4 069€ 4 393€ 4 581€ 4 447€ 5 313€ 4 924€ 6 068€ 5 953€ 6 025€ 5 776€ 6 405€ 6 415€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
98 504€ 126 670€ 156 544€ 128 488€ 91 871€ 82 883€ 75 592€ 88 097€ 68 955€ 75 767€ 79 445€ 61 064€ 67 977€ 59 322€ 52 645€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
66 203€ 78 990€ 100 180€ 81 958€ 60 280€ 52 345€ 47 300€ 55 811€ 44 238€ 50 478€ 53 112€ 40 599€ 42 178€ 38 523€ 35 516€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 144€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 797€ 16 867€ 23 833€ 17 275€ 10 978€ 8 669€ 6 590€ 9 966€ 5 814€ 8 139€ 9 495€ 5 258€ 5 644€ 3 893€ 4 112€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
35€ 35€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
20 779€ 17 365€ 900€ 22 762€ 24 313€ 26 584€ 30 194€ 39 911€ 44 493€ 49 081€ 48 077€ 42 138€ 42 531€ 43 817€ 23 848€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
20 779€ 17 365€ 900€ 22 762€ 24 313€ 26 584€ 30 194€ 39 911€ 44 493€ 49 081€ 48 077€ 42 138€ 42 531€ 43 817€ 23 848€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€