Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 268 494€ 1 209 055€ 1 165 436€ 1 075 815€ 952 272€ 634 696€ 634 071€ 649 206€ 637 527€ 656 704€ 749 722€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 031 706€ 878 676€ 905 570€ 846 555€ 780 111€ 530 684€ 550 155€ 564 423€ 549 360€ 579 417€ 650 823€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 031 706€ 878 676€ 905 570€ 846 555€ 780 111€ 530 684€ 550 155€ 564 423€ 549 360€ 579 417€ 650 823€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€ 54 171€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
973 206€ 815 855€ 838 308€ 774 852€ 703 967€ 450 099€ 465 129€ 480 159€ 495 189€ 525 246€ 596 651€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 329€ 7 368€ 10 407€ 13 446€ 16 485€ 19 524€ 22 563€ 20 399€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 282€ 2 684€ 4 086€ 5 488€ 6 890€ 8 292€ 9 694€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
227 018€ 323 937€ 253 535€ 227 392€ 167 048€ 100 383€ 79 184€ 81 896€ 84 750€ 74 682€ 95 731€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 259€ 1 954€ 101€ 588€ 2 190€ 1 890€ 1 943€ 1 435€ 1 394€ 2 149€ 1 493€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 259€ 1 954€ 101€ 588€ 1 302€ 1 068€ 1 215€ 1 000€ 865€ 1 419€ 500€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
888€ 822€ 727€ 435€ 528€ 730€ 993€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
8 363€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
8 363€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
491€ 13 170€ 8 200€ 6 714€ 184€ 269€ 149€ 260€ 23€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
201€ 344€ 196€ 196€ 184€ 269€ 149€ 260€ 23€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
12 826€ 8 004€ 6 518€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
290€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
224 268€ 308 813€ 245 234€ 220 090€ 164 675€ 98 225€ 77 092€ 80 201€ 83 333€ 72 533€ 85 874€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
087
2.
Ceniny (213)
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
224 268€ 308 813€ 245 234€ 220 090€ 164 675€ 98 225€ 77 092€ 80 201€ 83 333€ 72 533€ 85 874€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 770€ 6 443€ 6 332€ 1 868€ 5 113€ 3 629€ 4 732€ 2 888€ 3 416€ 2 605€ 3 168€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 770€ 6 443€ 6 332€ 1 868€ 5 113€ 3 629€ 4 732€ 2 888€ 2 829€ 2 017€ 2 581€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
588€ 588€ 588€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 268 494€ 1 209 055€ 1 165 436€ 1 075 815€ 952 272€ 634 696€ 634 071€ 649 206€ 637 527€ 656 704€ 749 722€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-13 734€ 12 610€ 9 864€ 8 501€ 8 974€ 7 177€ 5 132€ 6 821€ 7 459€ -4 246€ -3 214€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-13 734€ 12 610€ 9 864€ 8 501€ 8 974€ 7 177€ 5 132€ 6 821€ 7 459€ -4 246€ -3 214€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
12 610€ 9 864€ 8 613€ 8 974€ 7 177€ 5 132€ 6 821€ 7 459€ -4 246€ -3 214€ -1 285€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-26 344€ 2 746€ 1 251€ -472€ 1 796€ 2 045€ -1 689€ -638€ 11 705€ -1 031€ -1 929€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
833 964€ 737 195€ 679 176€ 578 761€ 435 913€ 174 729€ 161 422€ 160 195€ 133 067€ 133 902€ 165 467€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
118€ 15 249€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
118€ 543€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
14 706€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
592 746€ 436 664€ 442 859€ 366 482€ 277 643€ 80 585€ 85 026€ 84 264€ 54 171€ 54 171€ 65 465€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
12 826€ 8 004€ 6 518€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
592 746€ 423 838€ 434 855€ 359 964€ 277 643€ 80 585€ 85 026€ 84 264€ 54 171€ 54 171€ 65 465€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 403€ 2 619€ 3 824€ 4 128€ 3 177€ 1 805€ 700€ 854€ 1 328€ 809€ 381€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 403€ 2 619€ 3 824€ 4 128€ 3 177€ 1 805€ 700€ 854€ 1 328€ 809€ 381€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
238 815€ 297 912€ 232 492€ 208 151€ 155 093€ 92 340€ 75 696€ 75 077€ 77 568€ 78 804€ 84 372€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
31 744€ 2 358€ 10 507€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
25 019€ 26 833€ 29 007€ 26 477€ 21 219€ 12 257€ 10 797€ 10 058€ 10 179€ 9 317€ 10 699€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
6 094€ 2 267€ 2 283€ 2 570€ 256€ 1 472€ 3 423€ 4 915€ 2 198€ 1 976€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
724€ 1 017€ 1 115€ 719€ 1 280€ 1 349€ 1 465€ 1 522€ 1 177€ 1 143€ 1 227€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
77 673€ 73 280€ 80 432€ 67 701€ 49 816€ 42 792€ 34 370€ 32 039€ 33 812€ 30 724€ 39 653€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
25€ 51€ 170€ 198€ 58€ 280€ 100€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
48 207€ 47 542€ 51 926€ 43 231€ 31 923€ 27 973€ 21 848€ 20 665€ 21 414€ 20 404€ 25 315€
166
15.
Daň z príjmov (341)
76€ 863€ 156€ 15€ 1 170€ 863€ 784€ 480€ 937€ 769€ 183€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
10 451€ 12 375€ 14 658€ 11 349€ 7 588€ 6 653€ 4 902€ 4 532€ 4 854€ 3 741€ 5 218€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
44 896€ 129 856€ 52 932€ 56 376€ 39 358€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
448 265€ 459 251€ 476 396€ 488 553€ 507 386€ 452 789€ 467 517€ 482 190€ 497 001€ 527 048€ 587 469€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
448 265€ 459 251€ 476 396€ 488 553€ 507 386€ 452 789€ 467 517€ 482 190€ 497 001€ 527 048€ 587 469€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)