Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

 • Názov Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
 • IČO 00057380
 • DIČ 2020395410
 • IČ DPH SK2020395410 podľa §4
 • Sídlo Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 • Dátum vzniku 1. júna 1998, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 10005/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 2 563 703 €
  Podľa účtovnej závierky: 2 563 703 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 12.4.2000
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti 12.4.2000
výroba hotových jedál a polotovarov 12.4.2000
poskytovanie software a hardware 12.4.2000
poradenská činnosť v oblasti informačných systémov 12.4.2000
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb 2.10.2001
kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení 2.10.2001
reklamná a propagačná činnosť 30.7.2002
spracovanie technickej dokumentácie 30.7.2002
reprografické práce 30.7.2002
schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín 28.7.2004
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 28.7.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 28.7.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2005
vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie 12.8.2005
overovanie určených meradiel 12.8.2005
odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2005
organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov 12.8.2005
certifikácia systémov manažerstva 12.8.2005
činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení 12.8.2005
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení 12.8.2005
činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie 12.8.2005
vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13.4.2006
diagnostika a meranie termografickou metódou 22.6.2006
výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení 4.7.2009
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 24.2.2010
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 20.9.2011
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 15.11.2013
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 15.11.2013
certifikácia osôb vykonávajúcich odborné prehliadky, skúšky, opravy a obsluhu v rozsahu osvedčenia o akreditácií 16.6.2015
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov 16.6.2015
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti 16.6.2015
overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť 16.6.2015
posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska 16.6.2015
certifikácia v systéme SOLAR KEYMARK v rozsahu splnomocnenia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) 16.6.2015
činnosti na základe Osvedčenia o autorizácii SK 03 podľa zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: certifikácia výrobkov, certifikácia riadenia výroby, činnosti skúšobného laboratória. 16.6.2015
Iné právne skutočnosti
1. Štátny podnik bol založený dňom 01.06.1998 zakladateľskou listinou č. 126/1/98 vydanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa slovenského práva.
Štátny podnik vznikol transformáciou štátnej hospodárskej organizácie Technického skúšobného ústavu, Piešťany, IČO: 057 380 so sídlom v Piešťanoch. Vzniknutý štátny podnik preberá dňom 01.06.1998 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) transformovanej štátnej hospodárskej organizácie.
2. Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zo dňa 14.10.1999 č. 37 (rozšírenie predmetu činnosti).
3. Rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z 01.03.2000 č. 52/2000, ktorým sa mení zakladacia listina Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. (zníženie kmeňového imania z: 95 913 100,-Sk na: 77 234 112,-Sk).