Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Vasiľov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 069 067 € 1 102 852 € 938 511 € 987 001 € 1 196 436 € 1 125 201 € 1 263 478 € 1 253 176 € 1 196 669 € 1 258 021 € 1 201 960 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
674 243 € 709 616 € 657 208 € 687 135 € 763 558 € 837 660 € 896 199 € 894 506 € 989 369 € 1 045 170 € 1 004 429 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
674 243 € 709 616 € 657 208 € 687 135 € 763 558 € 837 660 € 896 199 € 894 506 € 989 369 € 1 045 170 € 1 004 429 €
012
A.II.1
Pozemky
22 995€ 20 995€ 16 535€ 16 535€ 16 795€ 16 795€ 11 372€ 11 372€ 11 372€ 9 372€ 0€
013
A.II.2
Stavby
400 488€ 442 584€ 484 681€ 523 181€ 566 710€ 610 241€ 654 419€ 653 273€ 696 417€ 729 467€ 747 369€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
170 076€ 165 293€ 75 327€ 94 936€ 141 523€ 176 959€ 193 438€ 173 727€ 224 338€ 258 232€ 216 677€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
59 625€ 59 685€ 59 607€ 39 954€ 32 538€ 27 925€ 31 515€ 35 669€ 43 145€ 43 143€ 35 849€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 059€ 21 059€ 21 058€ 12 529€ 5 992€ 5 740€ 5 455€ 20 465€ 14 097€ 4 956€ 4 534€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
393 868 € 391 990 € 280 283 € 298 682 € 432 007 € 286 794 € 366 734 € 358 144 € 206 900 € 195 420 € 197 404 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
131 571 € 115 434 € 152 736 € 149 258 € 151 597 € 118 658 € 100 498 € 75 207 € 82 438 € 84 644 € 79 748 €
035
B.I.1
Materiál
34 986€ 12 018€ 50 037€ 30 469€ 41 683€ 16 507€ 14 164€ 6 332€ 24 149€ 10 708€ 18 866€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 204€ 5 391€ 3 482€ 4 650€ 6 049€ 13 169€ 6 882€ 5 747€ 2 857€ 2 704€ 11 445€
037
B.I.3
Výrobky
26 678€ 34 221€ 32 877€ 39 687€ 30 919€ 27 065€ 32 729€ 31 900€ 28 551€ 46 272€ 19 464€
038
B.I.4
Zvieratá
63 703€ 63 804€ 66 340€ 74 452€ 72 946€ 61 917€ 46 723€ 31 228€ 26 881€ 24 960€ 29 973€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 1 427 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 427€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
214 563 € 258 536 € 103 063 € 93 666 € 274 292 € 105 951 € 243 958 € 236 191 € 98 784 € 99 009 € 104 251 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 085 € 32 681 € 18 271 € 12 927 € 18 891 € 22 101 € 22 043 € 20 887 € 16 205 € 31 931 € 39 671 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 085€ 32 681€ 18 271€ 12 927€ 18 891€ 22 101€ 22 043€ 20 887€ 16 205€ 31 931€ 39 671€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
191 478€ 222 460€ 74 422€ 75 772€ 255 401€ 83 066€ 221 032€ 214 397€ 82 579€ 66 802€ 59 218€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 395€ 10 370€ 4 967€ 784€ 883€ 907€ 276€ 5 362€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
47 734 € 18 020 € 24 484 € 55 758 € 6 118 € 62 185 € 22 278 € 46 746 € 24 251 € 11 767 € 13 405 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 894€ 2 475€ 2 614€ 8 332€ 698€ 3 423€ 7 428€ 253€ 5 401€ 279€ 4 041€
073
B.V.2.
Účty v bankách
45 840€ 15 545€ 21 870€ 47 426€ 5 420€ 58 762€ 14 850€ 46 493€ 18 850€ 11 488€ 9 364€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
956 € 1 246 € 1 020 € 1 184 € 871 € 747 € 545 € 526 € 400 € 17 431 € 127 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
956€ 1 246€ 1 020€ 1 184€ 871€ 747€ 545€ 526€ 400€ 17 431€ 127€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 069 067 € 1 102 852 € 938 511 € 987 001 € 1 196 436 € 1 125 201 € 1 263 478 € 1 253 176 € 1 196 669 € 1 258 021 € 1 201 960 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
660 733 € 646 134 € 632 830 € 632 307 € 716 345 € 715 812 € 712 856 € 761 366 € 743 009 € 742 506 € 695 285 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
484 012 € 484 012 € 469 274 € 469 274 € 469 273 € 469 274 € 469 307 € 468 942 € 468 975 € 61 786 € 61 088 €
082
A.I.1
Základné imanie
484 012€ 484 012€ 469 274€ 469 274€ 469 273€ 469 274€ 468 942€ 468 942€ 468 610€ 61 420€ 61 088€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
365€ 365€ 366€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
327 818€ 327 818€ 346 008€ 346 008€ 346 008€ 346 008€ 346 009€ 346 009€ 346 009€ 752 866€ 752 866€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
31 222 € 31 222 € 27 920 € 27 920 € 27 921 € 27 921 € 27 887 € 27 887 € 27 715 € 23 033 € 16 061 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
31 222€ 31 222€ 27 920€ 27 920€ 27 921€ 27 921€ 27 887€ 27 887€ 27 715€ 23 033€ 16 061€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-196 918 € -210 373 € -210 895 € -126 857 € -127 390 € -130 347 € -81 472 € -99 828 € -99 828 € -141 669 € -162 018 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
533€ 533€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-196 918€ -210 373€ -211 428€ -127 390€ -127 390€ -130 347€ -81 472€ -99 828€ -99 828€ -141 669€ -162 018€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 599 € 13 455 € 523 € -84 038 € 533 € 2 956 € -48 875 € 18 356 € 138 € 46 490 € 27 288 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
306 140 € 346 487 € 183 581 € 216 384 € 318 908 € 247 622 € 366 698 € 287 163 € 227 597 € 272 660 € 246 943 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
162 594 € 191 821 € 85 545 € 83 531 € 102 354 € 134 141 € 160 980 € 100 065 € 129 016 € 137 407 € 98 605 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
80 447€ 109 823€ 17 143€ 45 898€ 69 237€ 8 045€ 33 445€ 42 003€ 6 836€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 513€ 5 226€ 4 798€ 4 228€ 3 721€ 3 447€ 3 123€ 2 736€ 2 379€ 2 031€ 1 650€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
76 634€ 76 772€ 80 747€ 79 303€ 81 490€ 84 796€ 88 620€ 89 284€ 93 192€ 93 373€ 90 119€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
139 635 € 77 527 € 92 728 € 123 279 € 138 901 € 106 233 € 151 241 € 82 596 € 93 545 € 103 583 € 66 962 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
85 566 € 67 097 € 83 063 € 94 684 € 97 120 € 68 390 € 130 972 € 44 194 € 53 841 € 60 255 € 45 979 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
85 566€ 67 097€ 83 063€ 94 684€ 97 120€ 68 390€ 130 972€ 44 194€ 53 841€ 60 255€ 45 979€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14€ 49€ 85€ 962€ 1 223€ 1 458€ 2 154€ 2 565€ 3 813€ 4 942€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 020€ 1 788€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 053€ 2 931€ 2 704€ 3 315€ 2 279€ 2 290€ 2 759€ 2 998€ 3 305€ 4 304€ 3 673€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 490€ 2 028€ 866€ 1 056€ 3 726€ 2 747€ 3 782€ 3 886€ 3 770€ 4 091€ 762€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
48 492€ 5 471€ 6 046€ 24 139€ 33 026€ 31 583€ 12 270€ 29 364€ 30 064€ 31 120€ 11 606€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 911 € 7 139 € 5 308 € 6 574 € 10 653 € 7 248 € 4 477 € 4 502 € 4 537 € 6 670 € 6 065 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 911€ 7 139€ 5 308€ 6 574€ 10 653€ 7 248€ 4 477€ 4 502€ 4 537€ 6 670€ 6 065€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
70 000€ 50 000€ 50 000€ 100 000€ 25 000€ 75 311€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 17 000€ 499€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
102 194 € 110 231 € 122 100 € 138 310 € 161 183 € 161 767 € 183 924 € 204 647 € 226 063 € 242 855 € 259 732 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
94 156€ 98 362€ 98 793€ 115 003€ 137 876€ 143 068€ 167 136€ 187 859€ 209 275€ 226 067€ 242 944€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 038€ 11 869€ 23 307€ 23 307€ 23 307€ 18 699€ 16 788€ 16 788€ 16 788€ 16 788€ 16 788€