Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
8 500 924€ 8 729 183€ 6 737 024€ 7 406 218€ 5 013 984€ 4 740 286€ 4 476 079€ 4 616 647€ 4 680 707€ 5 510 019€ 4 940 121€ 5 422 979€ 4 708 246€ 5 444 718€ 4 813 379€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 358 694€ 5 301 255€ 3 932 641€ 5 672 377€ 3 943 648€ 3 620 789€ 3 332 393€ 3 436 189€ 3 384 461€ 3 638 108€ 2 661 736€ 2 989 881€ 2 514 557€ 2 838 937€ 3 410 589€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
220 498€ 79 424€ 117 968€ 158 415€ 14 316€ 30 955€ 82 612€ 124 466€ 158 482€ 265 759€ 246 855€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
92 338€ 79 424€ 117 968€ 158 415€ 14 316€ 30 955€ 82 612€ 124 466€ 158 482€ 265 759€ 246 855€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
128 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 138 195€ 5 221 831€ 3 814 673€ 5 513 961€ 3 943 648€ 3 620 789€ 3 332 393€ 3 436 189€ 3 370 146€ 3 607 152€ 2 579 125€ 2 865 415€ 2 356 074€ 2 573 179€ 3 163 734€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 909 207€ 1 909 207€ 1 909 207€ 1 909 207€ 1 909 207€ 1 909 207€ 1 917 846€ 1 917 846€ 1 917 846€ 1 925 235€ 729 117€ 641 630€ 11 919€ 11 919€ 11 919€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 665 464€ 1 714 922€ 1 715 072€ 1 713 803€ 1 772 187€ 1 073 168€ 1 163 735€ 1 244 267€ 1 324 799€ 1 524 655€ 1 630 553€ 1 899 526€ 1 976 014€ 2 095 573€ 2 478 881€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
227 562€ 1 327 362€ 68 011€ 1 692 720€ 35 469€ 45 921€ 56 840€ 63 203€ 49 434€ 82 239€ 129 837€ 178 523€ 183 025€ 191 370€ 170 486€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
335 962€ 270 341€ 122 383€ 198 232€ 226 787€ 592 494€ 193 973€ 176 251€ 78 067€ 72 791€ 68 274€ 98 883€ 143 394€ 217 056€ 266 648€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
7 563€ 24 009€ 37 941€ 53 479€ 66 239€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
34 622€ 2 232€ 13 781€ 22 843€ 3 781€ 3 781€ 169 562€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 118 581€ 3 408 049€ 2 787 575€ 1 721 784€ 1 061 782€ 1 115 880€ 1 138 550€ 1 151 884€ 1 285 940€ 1 849 065€ 2 255 828€ 2 409 854€ 2 166 781€ 2 604 966€ 1 400 866€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
43 910€ 37 153€ 37 461€ 42 727€ 27 546€ 28 277€ 28 847€ 30 806€ 30 491€ 33 810€ 37 890€ 50 882€ 59 247€ 65 319€ 49 532€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
43 910€ 37 153€ 37 461€ 42 727€ 27 546€ 28 277€ 28 847€ 30 806€ 30 491€ 33 810€ 37 890€ 50 882€ 59 247€ 65 319€ 49 532€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 108€ 108€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 108€ 108€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 805€ 6 510€ 20 477€ 42 238€ 20 427€ 10 152€ 20 474€ 8 084€ 7 293€ 8 067€ 86 950€ 88 311€ 94 565€ 105 361€ 110 180€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 753€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
2 237€ 5 223€ 20 477€ 41 885€ 19 988€ 8 362€ 8 304€ 6 434€ 7 293€ 6 350€ 82 572€ 83 405€ 90 647€ 102 103€ 107 893€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 568€ 1 286€ 353€ 439€ 1 765€ 12 170€ 1 650€ 1 717€ 4 378€ 4 906€ 3 917€ 3 257€ 1 534€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 070 866€ 3 364 385€ 2 729 637€ 1 636 819€ 1 013 809€ 1 077 452€ 1 089 230€ 1 112 995€ 1 248 156€ 1 807 188€ 2 130 989€ 2 270 660€ 2 012 969€ 2 434 177€ 1 241 045€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 1€ 6€
087
2.
Ceniny (213)
382€ 28 404€ 2 122€ 431€ 10 927€ 6 626€ 18 122€ 16 780€ 15 692€ 4 757€ 38 138€ 423€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 070 866€ 3 364 385€ 2 729 637€ 1 636 437€ 985 405€ 1 075 329€ 1 088 799€ 1 102 068€ 1 241 530€ 1 789 066€ 2 114 208€ 2 254 968€ 2 008 212€ 2 396 039€ 1 240 617€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
23 650€ 19 879€ 16 809€ 12 057€ 8 553€ 3 617€ 5 135€ 28 574€ 10 305€ 22 847€ 22 556€ 23 244€ 26 909€ 815€ 1 923€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
23 650€ 19 879€ 16 809€ 12 057€ 8 553€ 3 617€ 5 135€ 28 574€ 10 305€ 22 847€ 22 556€ 23 244€ 26 909€ 815€ 1 923€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
8 500 924€ 8 729 183€ 6 737 024€ 7 406 218€ 5 013 984€ 4 740 286€ 4 476 079€ 4 616 647€ 4 680 707€ 5 510 019€ 4 940 121€ 5 422 979€ 4 708 246€ 5 444 718€ 4 813 379€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 127 014€ -72 401€ -56 809€ -1 046 936€ -281 819€ 1 091 817€ 813 918€ 950 669€ 1 082 396€ 1 150 134€ 1 556 776€ 1 880 605€ 1 584 022€ 852 934€ -122 230€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-3 127 014€ -72 401€ -56 809€ -1 046 936€ -281 819€ 1 091 817€ 813 918€ 950 669€ 1 082 396€ 1 150 134€ 1 556 776€ 1 880 605€ 1 584 022€ 852 934€ -122 230€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-72 401€ -56 809€ -1 075 659€ -281 819€ 1 091 817€ 813 918€ 950 669€ 1 082 396€ 1 167 858€ 1 556 776€ 1 907 871€ 1 596 887€ 1 951 394€ -122 230€ 55 187€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 054 613€ -15 592€ 1 018 850€ -765 117€ -1 373 635€ 277 899€ -136 751€ -131 727€ -85 462€ -406 642€ -351 095€ 283 718€ -367 372€ 975 165€ -177 417€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 143 829€ 6 132 222€ 4 554 904€ 6 289 237€ 4 402 413€ 3 648 470€ 3 661 440€ 3 664 970€ 3 596 438€ 4 355 173€ 3 349 333€ 3 523 048€ 3 098 520€ 4 570 183€ 3 801 691€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
133 955€ 137 065€ 118 657€ 94 181€ 205 665€ 99 582€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 205 665€ 99 582€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
133 955€ 137 065€ 118 657€ 94 181€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
7 242 008€ 5 315 448€ 3 945 631€ 5 684 630€ 3 957 044€ 3 629 151€ 3 339 976€ 3 441 614€ 3 389 882€ 3 639 746€ 2 710 297€ 3 053 960€ 2 579 500€ 2 919 402€ 2 384 564€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
21 172€ 14 192€ 12 990€ 12 253€ 13 396€ 8 362€ 8 304€ 6 434€ 7 293€ 6 350€ 82 572€ 83 405€ 90 647€ 102 103€ 107 893€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
7 220 835€ 5 301 255€ 3 932 641€ 5 672 377€ 3 943 648€ 3 620 789€ 3 331 672€ 3 435 180€ 3 382 589€ 3 633 396€ 2 627 725€ 2 970 555€ 2 488 853€ 2 817 299€ 2 276 671€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
50 700€ 51 821€ 36 841€ 2 190€ 12 222€ 19 319€ 18 513€ 21 000€ 15 850€ 15 710€ 15 574€ 16 783€ 12 477€ 14 583€ 13 355€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
50 700€ 51 821€ 36 841€ 2 190€ 12 222€ 19 319€ 18 513€ 21 000€ 15 850€ 15 710€ 15 574€ 16 783€ 12 477€ 14 583€ 7 994€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 361€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
851 121€ 764 954€ 572 432€ 602 418€ 433 147€ 302 951€ 202 356€ 190 706€ 565 762€ 486 398€ 333 647€ 412 363€ 1 430 533€ 1 304 190€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
324 111€ 128 345€ 128 309€ 237 620€ 170 072€ 792€ 0€ 0€ 122 776€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
170 703€ 155 148€ 173 829€ 84 694€ 0€ 0€ 26 379€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
691€ 822€ 559€ 910€ 727€ 737€ 683€ 20 000€ 454€ 454€ 5 201€ 1 015€ 2 028€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
285 482€ 334 743€ 239 127€ 189 435€ 135 878€ 157 504€ 110 544€ 220 612€ 179 457€ 147 345€ 183 531€ 194 347€ 96 406€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 161€ 2 612€ 14 224€ 11 692€ 10 101€ 0€ 772€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
178 792€ 221 013€ 153 885€ 122 893€ 89 843€ 103 676€ 72 557€ 3€ 143 615€ 98 040€ 76 417€ 76 199€ 103 823€ 65 174€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
60 885€ 77 420€ 50 553€ 37 335€ 24 935€ 30 141€ 18 572€ 45 933€ 34 617€ 19 218€ 28 842€ 31 901€ 17 796€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 098 434€ 1 098 434€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 484 109€ 2 669 362€ 2 238 930€ 2 163 917€ 893 389€ 721€ 1 008€ 1 872€ 4 712€ 34 011€ 19 326€ 25 704€ 21 601€ 1 133 918€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 484 109€ 2 669 362€ 2 238 930€ 2 163 917€ 893 389€ 721€ 1 008€ 1 872€ 4 712€ 34 011€ 19 326€ 25 704€ 21 601€ 1 133 918€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€