Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 886 485€ 4 112 185€ 7 825 579€ 3 786 964€ 3 012 121€ 10 237 953€ 5 182 211€ 6 888 967€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
742 227€ 785 144€ 6 574 810€ 2 379 307€ 1 404 770€ 8 561 761€ 4 280 092€ 5 935 472€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 144 258 € 3 327 041 € 1 250 769 € 1 407 657 € 1 607 351 € 1 676 192 € 902 119 € 953 495 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
106 707 471 € 112 977 826 € 103 777 561 € 91 864 431 € 88 080 559 € 75 876 345 € 79 883 504 € 103 314 384 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
106 693 933€ 112 933 639€ 102 872 489€ 91 026 228€ 87 081 151€ 74 619 394€ 78 860 310€ 102 336 621€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
13 538€ 44 187€ 905 072€ 838 203€ 999 408€ 1 256 951€ 1 023 194€ 977 763€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
42 311 224 € 43 850 169 € 38 926 899 € 32 938 060 € 35 080 337 € 32 299 466 € 35 019 454 € 39 465 640 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 258 529€ 1 527 554€ 1 517 757€ 1 170 321€ 1 121 701€ 856 069€ 714 964€ 905 621€
10
B.2
Služby
41 084 636€ 41 809 807€ 37 414 426€ 31 767 739€ 33 958 636€ 31 443 397€ 34 304 490€ 38 560 019€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
66 540 505 € 72 454 698 € 66 101 431 € 60 334 028 € 54 607 573 € 45 253 071 € 45 766 169 € 64 802 239 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
15 795 025 € 15 435 543 € 13 528 624 € 14 397 631 € 12 642 544 € 10 768 407 € 7 999 228 € 7 672 389 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 705 591€ 10 382 470€ 9 082 650€ 8 930 858€ 8 320 000€ 7 169 834€ 5 401 459€ 5 197 276€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 797€ 27 701€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 474 081€ 4 510 770€ 4 025 272€ 3 874 006€ 3 512 263€ 3 008 309€ 2 282 394€ 2 135 096€
16
C.4
Sociálne náklady
615 353€ 542 303€ 407 905€ 1 565 066€ 810 281€ 590 264€ 315 375€ 340 017€
17
D
Dane a poplatky
845 052€ 964 129€ 779 797€ 798 785€ 429 743€ 281 985€ 351 258€ 70 649€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 729 564€ 42 522 651€ 30 431 031€ 29 766 848€ 35 609 345€ 28 858 575€ 28 597 036€ 29 737 301€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
284 061€ 112 441€ 22 565€ 171 112€ 70 754€ 326 434€ 27 850€ 29€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
159 453€ 237 255€ 46 957€ 247 584€ 881 743€ 188 619€ 26 823€ 29€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
190 578€ 272 924€ 8 945 981€ 213 940€ 9 934€ 1 518€ -37 852€ 378 693€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 035 196€ 4 942 014€ 5 210 039€ 6 344 389€ 7 754 097€ 5 498 749€ 6 990 045€ 6 406 417€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 553 790€ 4 947 083€ 4 398 370€ 7 609 884€ 4 300 549€ 5 006 147€ -2 347 081€ 15 572 844€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
13 586 300 € 13 129 568 € 13 203 275 € 13 814 857 € 8 558 566 € 5 973 003 € 18 194 652 € 17 776 780 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
207 205 € 186 358 € 166 419 € 127 999 € 352 789 € 260 692 € 349 007 € 246 013 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
186 358€ 166 419€ 352 789€ 0€ 246 013€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
207 205€ 127 999€ 260 692€ 349 007€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
618€ 8 885€ 9 111€ 12 533€
39
N
Nákladové úroky
3 090 243€ 3 352 410€ 3 619 253€ 3 851 650€ 3 950 840€ 5 606 475€ 6 585 821€ 9 362 144€
40
XI.
Kurzové zisky
-681€ 693€ 116€ 6€ 24€ 7€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
818€ 141€ 204€ 351€ 850€ 114€ 15€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
165 134€ 37 986€ 17 002€ 16 622€ 17 205€ 50 768€ 2 919€ 1 179 187€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 049 671 € -3 203 486 € -3 469 924 € -3 740 618 € -3 615 464 € -5 387 773 € -6 230 637 € -10 282 786 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 536 629 € 9 926 082 € 9 733 351 € 10 074 239 € 4 943 102 € 585 230 € 11 964 015 € 7 493 994 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 393 581 € 5 605 035 € 7 318 890 € 6 573 792 € 3 734 462 € -337 468 € 9 788 699 € 4 678 794 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7€ 2 880€ 2 994€ 3 301€ 3 979€ 1 806€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
8 393 581€ 5 605 035€ 7 318 883€ 6 570 912€ 3 731 468€ -340 769€ 9 784 720€ 4 676 988€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 143 048 € 4 321 047 € 2 414 461 € 3 500 447 € 1 208 640 € 922 698 € 2 175 316 € 2 815 200 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 536 629 € 9 926 082 € 9 733 351 € 10 074 239 € 4 943 102 € 585 230 € 11 964 015 € 7 493 994 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 143 048 € 4 321 047 € 2 414 461 € 3 500 447 € 1 208 640 € 922 698 € 2 175 316 € 2 815 200 €