Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
456 339€ 508 445€ 536 207€ 515 678€ 383 373€ 424 856€ 394 911€ 329 246€ 305 680€ 431 379€ 573 498€ 597 672€ 517 057€
02
501
Spotreba materiálu
300 297€ 370 376€ 386 203€ 357 794€ 239 182€ 268 690€ 228 793€ 144 245€ 108 505€ 213 602€ 360 532€ 358 634€ 302 888€
03
502
Spotreba energie
156 041€ 138 069€ 150 005€ 157 884€ 144 191€ 156 166€ 166 119€ 185 000€ 197 174€ 217 777€ 212 966€ 239 038€ 214 170€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
900 379€ 1 640 651€ 1 725 492€ 645 797€ 507 978€ 1 458 926€ 383 449€ 882 180€ 1 114 160€ 548 836€ 651 791€ 663 553€ 729 299€
07
511
Opravy a udržiavanie
73 068€ 242 548€ 296 919€ 134 255€ 105 756€ 82 390€ 40 678€ 58 721€ 50 127€ 64 778€ 109 382€ 144 380€ 112 653€
08
512
Cestovné
35 824€ 121 341€ 144 566€ 93 770€ 65 601€ 63 697€ 62 222€ 61 112€ 60 656€ 82 022€ 97 713€ 102 416€ 122 527€
09
513
Náklady na reprezentáciu
625€ 754€ 828€ 729€ 615€ 861€ 578€ 175€ 626€ 770€ 649€ 1 014€ 991€
10
518
Ostatné služby
790 863€ 1 276 008€ 1 283 180€ 417 042€ 336 007€ 1 311 978€ 279 971€ 762 172€ 1 002 751€ 401 266€ 444 047€ 415 743€ 493 128€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 987 377€ 4 896 262€ 4 059 942€ 3 682 766€ 3 092 299€ 3 105 628€ 2 947 560€ 2 866 196€ 3 199 738€ 3 143 489€ 3 212 978€ 3 289 970€ 3 126 354€
12
521
Mzdové náklady
3 454 778€ 3 470 569€ 2 884 405€ 2 583 391€ 2 324 146€ 2 165 790€ 2 064 686€ 2 001 775€ 2 258 414€ 2 226 065€ 2 252 073€ 2 323 846€ 2 214 603€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 211 102€ 1 201 014€ 999 887€ 902 870€ 600 868€ 756 004€ 716 099€ 709 715€ 765 816€ 762 850€ 751 881€ 779 825€ 742 950€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
36 784€ 36 141€ 30 919€ 26 172€ 23 717€ 12 513€ 11 882€ 12 739€ 14 966€ 15 459€ 16 874€ 18 959€ 19 501€
15
527
Zákonné sociálne náklady
284 712€ 188 537€ 144 731€ 170 334€ 143 568€ 171 321€ 154 894€ 141 967€ 160 543€ 139 115€ 184 112€ 166 510€ 149 300€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 8 038€ 830€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
70 770€ 63 934€ 55 737€ 54 996€ 43 164€ 33 422€ 33 440€ 40 108€ 47 781€ 39 426€ 40 409€ 32 235€ 31 390€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
55 450€ 42 851€ 42 851€ 42 945€ 30 451€ 30 452€ 30 461€ 34 855€ 34 635€ 23 887€ 23 887€ 23 959€ 23 916€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 320€ 21 083€ 12 886€ 12 051€ 12 713€ 2 970€ 2 979€ 5 253€ 13 146€ 15 539€ 16 523€ 8 276€ 7 474€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 586€ 6 382€ 46 694€ 60 647€ 25 898€ 15 954€ 21 526€ 52 588€ 8 524€ 18 318€ 25 718€ 169 604€ 40 281€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 748€ 7 637€ 269€ 0€ 0€ 2 228€ 139 630€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
42€ 8€ 38€ 42€ 58€ 344€ 83€ 4€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
125€ 500€ 159€ 4 312€ 5 124€ 4 164€ 3 929€ 5 301€ 7€ 0€ 174€ 0€ 985€
26
546
Odpis pohľadávky
2 175€ 630€ 998€ 2 246€ 28 492€ 65€ 1 453€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 245€ 5 245€ 46 497€ 34 545€ 13 137€ 10 524€ 12 052€ 18 305€ 8 369€ 14 447€ 23 316€ 27 400€ 34 764€
28
549
Manká a škody
3 240€ 145€ 0€ 2 413€ 0€ 2 574€ 4 531€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 174 212€ 1 632 729€ 1 622 525€ 597 914€ 643 370€ 436 459€ 316 669€ 471 953€ 460 040€ 512 651€ 595 576€ 676 717€ 804 860€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 173 996€ 1 632 696€ 1 622 283€ 597 794€ 507 435€ 289 669€ 260 208€ 356 637€ 364 542€ 416 835€ 510 208€ 588 838€ 677 890€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
216€ 33€ 241€ 120€ 135 936€ 146 790€ 56 461€ 115 317€ 95 498€ 95 817€ 85 368€ 87 879€ 126 970€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 85 368€ 87 879€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
135 936€ 146 790€ 56 461€ 114 653€ 94 409€ 92 527€ 0€ 0€ 105 640€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
216€ 33€ 241€ 120€ 664€ 1 089€ 3 290€ 0€ 0€ 21 330€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
47 374€ 38 851€ 34 957€ 28 094€ 31 830€ 22 037€ 17 015€ 21 400€ 20 054€ 21 694€ 21 249€ 1 192€ 56 722€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1€ 0€ 0€ 0€ 40€
43
563
Kurzové straty
102€ 129€ 388€ 251€ 60€ 237€ 99€ 96€ 73€ 248€ 362€ 677€ 51 847€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
47 272€ 38 722€ 34 569€ 27 843€ 31 769€ 21 800€ 16 916€ 21 304€ 19 980€ 21 446€ 20 887€ 515€ 1 531€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 3 304€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 644 037€ 8 787 254€ 8 081 554€ 5 585 892€ 4 727 912€ 5 497 282€ 4 114 570€ 4 663 670€ 5 155 978€ 4 715 793€ 5 121 220€ 5 430 944€ 5 305 963€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
318 670€ 416 327€ 372 187€ 391 968€ 369 065€ 451 893€ 634 978€ 1 069 052€ 502 465€ 795 594€ 885 407€ 1 390 213€ 736 492€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
318 670€ 416 327€ 372 187€ 391 968€ 369 065€ 451 893€ 634 978€ 1 069 052€ 502 465€ 795 594€ 885 407€ 1 390 213€ 736 492€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
87 329€ 258 781€ -58 361€ -664 151€ 469 557€ 332 633€ -213 441€ -33 625€ -380 417€ 205 531€ 905 655€ 46 025€ -91 824€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
87 329€ 258 781€ -58 361€ -664 151€ 469 557€ 332 633€ -213 441€ -33 625€ -380 417€ 205 531€ 905 655€ 46 025€ -91 824€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
29 009€ 2 926€ 3 304€ 61 303€ 1 023€ 105 290€ 191 890€ 208 332€ 31 974€ 29 462€ 105 095€ 726 396€ 1 228 830€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 546€ 59 000€ 2 600€ 0€ 0€ 1 446€ 571 244€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 1 073€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 450€ 337€ 132€ 140€ 0€ 0€ 820€ 153€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
23 716€ 2 926€ 1 758€ 1 967€ 1 023€ 105 290€ 189 290€ 208 201€ 31 834€ 29 462€ 103 649€ 154 332€ 1 227 601€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
318€ 318€ 136 159€ 146 993€ 58 244€ 117 862€ 94 409€ 92 690€ 85 368€ 87 879€ 105 640€ 121 619€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
318€ 318€ 136 159€ 146 993€ 58 244€ 117 862€ 94 409€ 92 690€ 85 368€ 87 879€ 105 640€ 121 619€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
135 936€ 146 790€ 56 461€ 114 653€ 94 409€ 92 527€ 85 368€ 87 879€ 105 640€ 115 065€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
318€ 318€ 224€ 203€ 1 783€ 3 209€ 163€ 0€ 0€ 0€ 6 555€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
28€ 7€ 0€ 18€ 41€ 49€ 57€ 1€ 157€ 17€ 2€ 82€ 396€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
8€ 5€ 29€ 8€ 157€ 0€ 0€ 1€ 101€
103
663
Kurzové zisky
20€ 7€ 0€ 14€ 1€ 19€ 49€ 1€ 0€ 17€ 2€ 81€ 296€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
8 243 631€ 8 169 512€ 7 769 901€ 5 664 887€ 3 742 789€ 4 554 053€ 3 810 204€ 3 810 272€ 3 977 431€ 3 251 480€ 2 387 786€ 3 165 080€ 3 313 160€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
4 703 703€ 5 290 301€ 4 736 352€ 3 230 195€ 3 110 541€ 2 223 087€ 2 429 500€ 2 572 256€ 1 996 862€ 2 076 862€ 2 218 735€ 2 981 902€ 3 109 938€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 985 687€ 1 417 179€ 1 354 240€ 360 831€ 297 692€ 102 927€ 69 717€ 64 602€ 62 554€ 62 556€ 79 423€ 86 125€ 121 923€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 554 242€ 1 462 033€ 1 679 309€ 2 073 862€ 334 557€ 2 228 040€ 1 296 347€ 1 114 026€ 1 857 785€ 1 022 493€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
14 640€ 59 388€ 60 231€ 89 569€ 89 628€ 97 053€ 81 298€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 678 668€ 8 847 871€ 8 087 349€ 5 590 186€ 4 729 469€ 5 502 162€ 4 541 550€ 5 148 443€ 4 224 300€ 4 367 452€ 4 371 823€ 5 433 435€ 5 308 673€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
34 631€ 60 617€ 5 795€ 4 295€ 1 557€ 4 880€ 426 979€ 484 773€ -931 678€ -348 341€ -749 398€ 2 491€ 2 711€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 132€ 265€ 69 864€ 0€ 0€ 0€ 714€ 513€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
34 631€ 58 485€ 5 530€ 4 295€ 1 557€ 4 880€ 357 115€ 484 773€ -931 678€ -348 341€ -749 398€ 1 778€ 2 198€