Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 097 855€ 5 117 889€ 5 180 562€ 5 311 280€ 5 402 413€ 5 766 478€ 5 918 424€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 848 414€ 4 904 834€ 4 930 340€ 5 068 070€ 5 218 652€ 5 637 737€ 5 785 091€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 848 414€ 4 904 834€ 4 930 340€ 5 068 070€ 5 218 652€ 5 637 737€ 5 785 091€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
85 492€ 85 492€ 85 492€ 85 492€ 85 492€ 85 492€ 85 492€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
2 071€ 2 071€ 2 071€ 2 071€ 2 071€ 2 071€ 2 071€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 747 242€ 4 668 689€ 4 815 548€ 4 962 407€ 5 109 267€ 5 549 844€ 5 696 703€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 103€ 11 994€ 16 264€ 18 099€ 21 822€ 330€ 825€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
8 505€ 9 735€ 10 965€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
126 853€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
247 210€ 211 189€ 248 462€ 241 975€ 183 263€ 128 376€ 130 485€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 677€ 3 303€ 1 888€ 2 691€ 6 516€ 6 105€ 6 473€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 677€ 3 303€ 1 888€ 2 691€ 5 732€ 5 325€ 5 531€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
784€ 780€ 942€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
258€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
258€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
10 440€ 5 263€ 2 490€ 2 968€ 5 972€ 3 445€ 3 906€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 961€ 1 067€ 801€ 1 011€ 918€ 367€ 24€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 496€ 624€ 525€ 815€ 2 833€ 3 882€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 220€ 942€ 557€ 221€ 68€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4 763€ 2 630€ 1 132€ 1 210€ 2 954€ 245€ 1€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
1 216€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
234 094€ 202 623€ 244 084€ 236 316€ 170 775€ 118 826€ 119 848€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
087
2.
Ceniny (213)
73€ 29€ 66€ 60€ 44€ 57€ 47€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
234 020€ 202 594€ 244 018€ 236 255€ 170 731€ 118 768€ 119 801€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 231€ 1 866€ 1 761€ 1 235€ 499€ 365€ 2 848€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 231€ 1 866€ 1 761€ 1 235€ 499€ 365€ 2 848€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 097 855€ 5 117 889€ 5 180 562€ 5 311 280€ 5 402 413€ 5 766 478€ 5 918 424€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-6 995€ -6 631€ -6 275€ -6 094€ 5 018€ -2 771€ -2 356€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-6 995€ -6 631€ -6 275€ -6 094€ 5 018€ -2 771€ -2 356€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-6 631€ -6 275€ -6 160€ 5 018€ -2 982€ -2 356€ -1 716€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-363€ -356€ -116€ -11 113€ 8 001€ -415€ -640€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 987 026€ 4 998 072€ 5 184 379€ 5 316 041€ 5 395 535€ 5 766 664€ 5 916 449€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 645€ 267€ 148€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
267€ 148€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 645€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 741 252€ 4 784 548€ 4 931 253€ 5 070 163€ 5 220 995€ 5 641 343€ 5 788 973€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
8 171€ 3 017€ 913€ 2 094€ 2 343€ 3 425€ 3 882€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 733 081€ 4 781 531€ 4 930 340€ 5 068 070€ 5 218 652€ 5 637 737€ 5 785 091€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
181€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7 913€ 7 828€ 9 838€ 7 108€ 4 539€ 2 854€ 2 574€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 913€ 7 828€ 9 838€ 7 108€ 4 539€ 2 854€ 2 574€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
237 860€ 205 697€ 241 644€ 238 769€ 170 002€ 122 201€ 124 753€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
5 686€ 4 119€ 3 177€ 4 629€ 7€ 3 769€ 3 826€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
32 947€ 29 539€ 32 298€ 31 668€ 20 969€ 14 864€ 11 247€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
15€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
8 774€ 7 964€ 3 835€ 3 324€ 3 523€ 3 555€ 4 491€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
105 305€ 86 549€ 98 800€ 80 185€ 80 171€ 56 177€ 59 192€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
21€ 20€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
67 901€ 59 236€ 63 542€ 52 295€ 51 770€ 35 507€ 37 098€
166
15.
Daň z príjmov (341)
17€ 15€ 23€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 227€ 14 768€ 17 255€ 13 469€ 13 546€ 8 313€ 8 876€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
17 636€ 53 185€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 500€ 5 100€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
117 824€ 126 448€ 2 458€ 1 333€ 1 859€ 2 585€ 4 332€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
117 824€ 126 448€ 2 458€ 1 333€ 1 859€ 2 585€ 4 332€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)