Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
296 709€ 244 017€ 170 961€ 201 516€ 209 911€ 188 334€ 190 975€
02
501
Spotreba materiálu
231 633€ 176 902€ 115 744€ 136 263€ 132 809€ 111 540€ 113 286€
03
502
Spotreba energie
65 076€ 67 115€ 55 216€ 60 813€ 63 399€ 60 516€ 61 413€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4 440€ 13 703€ 16 278€ 16 275€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
100 345€ 130 318€ 114 782€ 98 302€ 78 925€ 56 689€ 32 972€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 855€ 64 259€ 22 872€ 38 726€ 14 632€ 9 261€ 10 216€
08
512
Cestovné
3 710€ 5 004€ 27 705€ 130€ 12 228€ 384€ 325€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 881€ 1 278€ 1 067€ 247€ 1 860€
10
518
Ostatné služby
64 898€ 59 778€ 63 138€ 59 199€ 50 206€ 47 044€ 22 430€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 943 390€ 1 749 741€ 1 669 961€ 1 562 848€ 1 411 092€ 1 119 201€ 1 104 611€
12
521
Mzdové náklady
1 392 231€ 1 242 344€ 1 194 681€ 1 137 403€ 1 016 239€ 790 210€ 788 188€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
479 763€ 431 050€ 414 235€ 371 747€ 348 552€ 273 451€ 271 305€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 562€ 10 805€ 8 350€ 8 286€ 7 542€ 6 568€ 6 641€
15
527
Zákonné sociálne náklady
58 834€ 65 542€ 52 696€ 45 412€ 38 760€ 48 972€ 38 476€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 190€ 6 238€ 6 269€ 6 744€ 1 699€ 2 604€ 2 303€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 190€ 6 238€ 6 269€ 6 744€ 1 699€ 2 604€ 2 303€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
27 196€ 41 862€ 333€ 19 939€ 21 288€ 2 232€ 2 691€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€
26
546
Odpis pohľadávky
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 196€ 41 862€ 333€ 19 939€ 21 188€ 2 232€ 2 691€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
156 873€ 155 538€ 155 807€ 152 446€ 152 407€ 147 621€ 150 770€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 873€ 155 538€ 154 162€ 152 446€ 152 407€ 147 354€ 150 622€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 645€ 267€ 148€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
267€ 148€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 645€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
107€ 115€ 17€ 40€ 135€ 71€ 70€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
43
563
Kurzové straty
4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
107€ 115€ 17€ 40€ 131€ 71€ 70€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
1 405€ 0€ 0€
50
572
Škody
1 405€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
55 624€ 45 993€ 18 761€ 14 656€ 29 365€ 49 187€ 47 951€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
47 453€ 42 976€ 17 848€ 12 949€ 27 022€ 45 762€ 44 069€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
8 171€ 3 017€ 913€ 1 707€ 2 343€ 3 425€ 3 882€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 586 433€ 2 375 228€ 2 136 891€ 2 056 491€ 1 904 823€ 1 565 940€ 1 532 344€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
161 444€ 107 760€ 57 794€ 45 950€ 137 368€ 164 282€ 161 881€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
161 444€ 107 760€ 57 794€ 38 978€ 109 035€ 135 152€ 133 213€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
6 972€ 28 334€ 29 130€ 28 668€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 030€ 18 504€ 5 945€ 4 006€ 4 577€ 9 829€ 8 417€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
980€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 050€ 18 504€ 5 945€ 4 006€ 4 577€ 9 829€ 8 417€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 645€ 151€ 148€ 145€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 645€ 151€ 148€ 145€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
151€ 148€ 145€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 645€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 410 596€ 2 246 962€ 2 073 036€ 1 995 422€ 1 770 744€ 1 391 281€ 1 361 285€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
187 806€ 168 475€ 113 999€ 175 970€ 164 806€ 191 621€ 167 090€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
155 123€ 154 809€ 154 162€ 152 446€ 152 407€ 147 354€ 150 622€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 044 371€ 1 897 647€ 1 766 066€ 1 657 186€ 1 442 550€ 1 052 305€ 1 042 372€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
947€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
2 353€ 23 382€ 38 058€ 9 820€ 10 980€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
19 200€ 1 921€ 750€ 1 200€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
795€ 729€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 586 070€ 2 374 872€ 2 136 776€ 2 045 378€ 1 912 840€ 1 565 540€ 1 531 727€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-363€ -356€ -116€ -11 113€ 8 017€ -400€ -617€
136
591
Splatná daň z príjmov
-0€ 17€ 15€ 23€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-363€ -356€ -116€ -11 113€ 8 001€ -415€ -640€