Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 958 022€ 3 078 930€ 1 682 256€ 1 620 810€ 1 575 587€ 842 923€ 841 153€ 711 372€ 646 107€ 617 653€ 654 840€ 671 884€ 664 290€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 649 562€ 2 788 573€ 1 329 299€ 1 346 697€ 1 374 091€ 643 671€ 661 286€ 468 942€ 443 757€ 461 918€ 498 337€ 516 660€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
23 152€ 26 720€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
23 152€ 26 720€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 626 409€ 2 761 852€ 1 329 299€ 1 346 697€ 1 374 091€ 643 671€ 661 286€ 468 942€ 443 757€ 461 918€ 498 337€ 516 660€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€ 129 868€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 695 180€ 1 719 910€ 1 152 698€ 1 170 074€ 1 187 450€ 446 674€ 454 661€ 299 104€ 305 044€ 322 099€ 339 251€ 356 306€ 373 361€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
801 362€ 912 075€ 46 734€ 46 204€ 54 563€ 58 796€ 66 765€ 23 567€ 0€ 162€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
551€ 2 210€ 3 869€ 5 528€ 7 187€ 8 846€ 9 952€ 11 058€ 12 164€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 464€ 4 464€ 9 216€ 0€ 13 270€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
303 958€ 284 657€ 348 561€ 271 779€ 196 565€ 195 376€ 176 051€ 239 248€ 199 521€ 151 385€ 173 070€ 143 985€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 129€ 981€ 335€ 581€ 508€ 771€ 927€ 779€ 1 833€ 3 496€ 4 357€ 2 694€ 2 668€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 129€ 981€ 335€ 581€ 508€ 771€ 927€ 779€ 1 833€ 3 496€ 4 357€ 2 694€ 2 668€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
30 429€ 31 897€ 25 177€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
30 429€ 31 897€ 25 177€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
814€ 710€ 323€ 9 451€ 2 035€ 143€ 2 629€ 201€ 33€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
122€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
744€ 710€ 323€ 8 939€ 2 035€ 143€ 886€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 617€ 199€ 24€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
70€ 512€ 3€ 0€ 2€ 9€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
302 015€ 282 966€ 347 903€ 261 747€ 194 022€ 194 462€ 175 124€ 238 469€ 197 688€ 145 260€ 138 278€ 116 106€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
302 015€ 282 966€ 347 903€ 261 747€ 194 022€ 194 462€ 175 124€ 238 469€ 197 688€ 145 260€ 138 704€ 138 278€ 116 106€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 502€ 5 700€ 4 396€ 2 334€ 4 931€ 3 876€ 3 816€ 3 182€ 2 828€ 4 350€ 776€ 477€ 3 645€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
877€ 2 142€ 2 270€ 2 192€ 1 949€ 1 605€ 888€ 598€ 462€ 952€ 620€ 328€ 2 972€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
3 625€ 3 558€ 2 126€ 142€ 2 982€ 2 271€ 2 928€ 2 583€ 2 366€ 3 398€ 149€ 673€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 958 022€ 3 078 930€ 1 682 256€ 1 620 810€ 1 575 587€ 842 923€ 841 153€ 711 372€ 646 107€ 617 653€ 654 840€ 671 884€ 664 290€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-16 016€ -17 346€ -5 579€ 3 260€ -594€ 8 741€ -27 358€ -20 051€ -6 202€ -1 830€ -25 149€ -22 785€ -21 020€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-16 016€ -17 346€ -5 579€ 3 260€ -594€ 8 741€ -27 358€ -20 051€ -6 202€ -1 830€ -25 149€ -22 785€ -21 020€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-17 346€ -5 579€ 2 748€ -594€ 8 741€ -27 358€ -20 051€ -6 202€ -1 830€ -25 149€ -22 785€ -21 020€ -24 331€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 331€ -11 768€ -8 326€ 3 854€ -9 335€ 36 099€ -7 307€ -13 849€ -4 372€ 23 319€ -1 765€ 3 310€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 928 019€ 3 043 010€ 1 627 321€ 1 549 513€ 1 499 316€ 749 989€ 757 261€ 667 194€ 609 698€ 571 842€ 627 221€ 638 694€ 621 731€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
41 257€ 40 299€ 37 908€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
41 257€ 40 299€ 37 908€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 605 807€ 2 737 009€ 1 268 277€ 1 284 394€ 1 299 257€ 561 893€ 571 943€ 407 297€ 403 512€ 420 177€ 442 710€ 456 355€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 439€ 4 269€ 2 448€ 9 081€ 5 017€ 2 414€ 2 928€ 2 583€ 2 366€ 5 901€ 555€ 348€ 696€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 601 367€ 2 732 740€ 1 265 829€ 1 275 313€ 1 294 240€ 559 478€ 569 016€ 404 713€ 401 146€ 414 277€ 427 407€ 442 362€ 455 659€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 235€ 1 774€ 4 634€ 3 277€ 2 450€ 1 674€ 1 690€ 1 416€ 2 321€ 2 309€ 1 981€ 1 136€ 478€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 235€ 1 774€ 4 634€ 3 277€ 2 450€ 1 674€ 1 690€ 1 416€ 2 321€ 2 309€ 1 981€ 1 136€ 478€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
320 978€ 304 228€ 354 410€ 261 841€ 197 609€ 186 423€ 183 628€ 258 481€ 203 865€ 149 355€ 156 022€ 154 549€ 126 989€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
20 717€ 21 385€ 11 047€ 2 348€ 5 413€ 8 293€ 13 507€ 24 455€ 9 900€ 5 843€ 16 971€ 11 451€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
28 289€ 26 011€ 20 775€ 20 779€ 19 465€ 20 711€ 22 461€ 20 436€ 19 447€ 21 456€ 18 097€ 14 935€ 17 331€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 217€ 1 217€ 1 217€ 1 596€ 1 135€ 60€ 94€ 42€ 1€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
132 180€ 122 805€ 146 967€ 116 915€ 97 408€ 88 151€ 84 601€ 91 962€ 69 676€ 69 588€ 71 386€ 57 869€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
263€ 275€ 139€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
80 818€ 76 522€ 93 325€ 71 716€ 59 313€ 53 664€ 51 486€ 58 868€ 47 179€ 41 452€ 41 922€ 33 568€
166
15.
Daň z príjmov (341)
149€ 78€ 328€ 2 435€ 126€ 166€ 49€ 149€ 87€ 126€ 120€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 002€ 19 720€ 25 417€ 17 658€ 14 086€ 12 035€ 11 387€ 14 346€ 10 047€ 8 866€ 7 958€ 9 026€ 5 633€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
38 560€ 36 216€ 55 662€ 31 070€ 300€ 0€ 1 018€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
47 855€ 47 524€ 2 000€ 184€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
46 018€ 53 266€ 60 514€ 68 038€ 76 865€ 84 193€ 111 250€ 64 228€ 42 611€ 47 642€ 55 975€ 63 580€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
750€ 18 980€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
46 018€ 53 266€ 60 514€ 68 038€ 76 115€ 84 193€ 92 270€ 64 228€ 42 611€ 47 642€ 55 975€ 63 580€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€