Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
364 056€ 300 010€ 245 695€ 231 699€ 314 179€ 290 957€ 310 527€ 335 473€ 300 436€ 295 996€ 328 316€ 334 484€
02
501
Spotreba materiálu
219 261€ 161 240€ 157 935€ 118 349€ 175 995€ 157 914€ 162 898€ 177 246€ 143 476€ 145 610€ 156 833€ 174 609€ 182 102€
03
502
Spotreba energie
144 796€ 138 770€ 87 760€ 113 350€ 138 184€ 133 043€ 147 629€ 158 227€ 156 960€ 150 386€ 153 707€ 152 382€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
139 333€ 123 346€ 82 068€ 90 735€ 174 328€ 121 864€ 210 031€ 118 418€ 111 212€ 172 582€ 115 126€ 120 641€ 84 661€
07
511
Opravy a udržiavanie
50 082€ 26 476€ 41 851€ 48 932€ 104 201€ 49 281€ 146 700€ 49 469€ 66 757€ 143 429€ 67 738€ 73 179€ 31 119€
08
512
Cestovné
13 154€ 16 807€ 293€ 1 326€ 5 429€ 6 528€ 4 901€ 8 298€ 10 396€ 1 418€ 2 540€ 8 038€ 17 439€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€
10
518
Ostatné služby
76 097€ 80 064€ 39 924€ 40 477€ 64 697€ 66 056€ 58 430€ 60 651€ 34 059€ 27 735€ 44 848€ 39 424€ 36 102€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 205 683€ 2 067 930€ 2 041 733€ 2 058 345€ 1 924 094€ 1 702 279€ 1 587 186€ 1 431 455€ 1 405 792€ 1 341 852€ 1 265 929€ 1 198 321€
12
521
Mzdové náklady
1 591 925€ 1 481 635€ 1 478 319€ 1 488 236€ 1 395 686€ 1 231 431€ 1 158 595€ 1 045 709€ 1 019 282€ 965 182€ 935 436€ 923 643€ 877 485€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
550 141€ 519 193€ 513 935€ 519 512€ 484 807€ 430 322€ 396 385€ 356 676€ 349 383€ 335 699€ 310 320€ 298 080€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
63 617€ 67 102€ 49 479€ 50 596€ 43 602€ 40 527€ 32 206€ 29 071€ 37 127€ 40 971€ 31 966€ 22 756€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 923€ 3 923€ 3 703€ 3 923€ 3 465€ 3 465€ 3 072€ 3 002€ 3 007€ 2 908€ 2 480€ 2 731€ 2 734€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
491€ 491€ 491€ 491€ 489€ 489€ 592€ 592€ 428€ 428€ 684€ 2 734€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 432€ 3 432€ 3 212€ 3 432€ 2 976€ 2 976€ 2 480€ 2 410€ 2 580€ 2 480€ 2 048€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 860€ 485€ 550€ 854€ 1 727€ 4 055€ 3 937€ 6 783€ 8 537€ 8 948€ 8 681€ 7 442€ 6 114€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
38€ 1 000€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 860€ 448€ 550€ 854€ 1 727€ 3 055€ 3 937€ 6 783€ 8 537€ 8 948€ 8 621€ 7 442€ 6 114€
28
549
Manká a škody
0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
139 011€ 36 358€ 26 836€ 27 394€ 18 562€ 17 615€ 16 331€ 9 742€ 18 161€ 18 258€ 59 418€ 58 622€ 55 140€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 011€ 36 358€ 26 836€ 27 394€ 18 562€ 17 615€ 16 331€ 9 742€ 18 161€ 18 258€ 18 323€ 17 232€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
41 257€ 40 299€ 37 908€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
41 257€ 40 299€ 37 908€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 040€ 6 504€ 5 319€ 5 272€ 5 414€ 5 281€ 5 914€ 5 558€ 5 734€ 6 032€ 6 262€ 6 243€ 5 701€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 040€ 6 504€ 5 319€ 5 272€ 5 414€ 5 281€ 5 914€ 5 558€ 5 734€ 6 032€ 6 262€ 6 243€ 5 701€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
65€ 0€ 0€
50
572
Škody
65€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
127 043€ 109 114€ 68 710€ 67 050€ 104 063€ 101 704€ 112 549€ 99 616€ 82 321€ 87 066€ 69 126€ 56 039€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
122 604€ 104 846€ 66 262€ 57 968€ 99 046€ 99 290€ 109 621€ 97 033€ 79 955€ 81 165€ 83 868€ 68 778€ 55 343€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 439€ 4 269€ 2 448€ 9 081€ 5 017€ 2 414€ 2 928€ 2 583€ 2 366€ 5 901€ 348€ 696€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 987 948€ 2 647 671€ 2 474 679€ 2 485 270€ 2 545 832€ 2 247 220€ 2 249 547€ 2 010 047€ 1 935 200€ 1 933 642€ 1 883 189€ 1 859 051€ 1 743 194€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
212 713€ 165 314€ 86 489€ 73 524€ 182 852€ 175 336€ 166 083€ 164 722€ 153 393€ 175 474€ 185 447€ 173 612€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
212 713€ 165 314€ 86 489€ 73 524€ 182 852€ 175 336€ 166 083€ 164 722€ 153 393€ 175 474€ 172 775€ 185 447€ 173 612€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
57 393€ 47 012€ 35 717€ 27 573€ 48 061€ 53 576€ 65 041€ 60 247€ 40 638€ 46 759€ 26 063€ 16 672€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
909€ 5 096€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
57 393€ 47 012€ 35 717€ 27 573€ 48 061€ 53 576€ 64 133€ 55 151€ 40 638€ 46 759€ 43 476€ 26 063€ 16 672€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
41 257€ 37 908€ 45 180€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
41 257€ 37 908€ 45 180€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
41 257€ 37 908€ 45 180€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
127€ 2€ 2€ 3€ 3€ 3€ 2€ 3€ 5€ 9€ 14€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
102
662
Úroky
127€ 2€ 2€ 3€ 3€ 3€ 2€ 3€ 5€ 4€ 9€ 14€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 719 220€ 2 423 655€ 2 344 146€ 2 388 024€ 2 305 909€ 2 056 839€ 2 011 239€ 1 771 393€ 1 736 844€ 1 693 616€ 1 624 358€ 1 607 988€ 1 511 148€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
727 071€ 688 152€ 631 722€ 642 986€ 693 598€ 574 042€ 597 891€ 440 030€ 464 239€ 477 239€ 426 949€ 407 250€ 414 695€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
131 373€ 28 720€ 18 923€ 18 927€ 10 321€ 9 538€ 8 847€ 5 649€ 13 131€ 13 131€ 13 131€ 13 297€ 12 578€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 812 178€ 1 638 052€ 1 685 757€ 1 716 905€ 1 574 477€ 1 438 147€ 1 363 282€ 1 274 868€ 1 239 268€ 1 197 090€ 1 159 811€ 1 149 682€ 1 047 500€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 121€ 1 121€ 1 121€ 1 121€ 1 121€ 1 121€ 1 121€ 1 121€ 4 477€ 4 574€ 4 477€ 4 640€ 4 654€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
41 350€ 61 482€ 1 130€ 19 437€ 27 034€ 21 406€ 24 939€ 12 376€ 29 818€ 28 490€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
220€ 12 329€ 21 814€ 2 800€ 1 029€ 2 911€ 2 916€ 3 231€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 127€ 6 127€ 6 403€ 6 957€ 6 957€ 6 957€ 6 364€ 2 973€ 553€ 553€ 553€ 387€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 989 452€ 2 635 981€ 2 466 353€ 2 489 124€ 2 536 825€ 2 285 755€ 2 242 366€ 1 996 364€ 1 930 878€ 1 957 111€ 1 857 414€ 1 746 627€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 503€ -11 690€ -8 326€ 3 854€ -9 007€ 38 534€ -7 181€ -13 683€ -4 322€ 23 469€ -1 637€ 3 433€
136
591
Splatná daň z príjmov
173€ 78€ 0€ 0€ 328€ 2 436€ 126€ 166€ 49€ 150€ 87€ 127€ 123€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 331€ -11 768€ -8 326€ 3 854€ -9 335€ 36 099€ -7 307€ -13 849€ -4 372€ 23 319€ -1 765€ 3 310€