Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 570 513€ 2 636 184€ 2 828 990€ 1 978 007€ 332 133€ 307 767€ 265 320€ 294 934€ 243 838€ 290 999€ 808 635€ 465 648€ 541 556€ 571 415€ 631 759€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 354 343€ 2 431 274€ 2 508 205€ 1 860 432€ 216 213€ 156 428€ 142 777€ 168 534€ 154 247€ 189 397€ 721 732€ 347 841€ 402 079€ 456 731€ 516 063€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 620€ 2 592€ 3 564€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 620€ 2 592€ 3 564€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 352 723€ 2 428 682€ 2 504 641€ 1 860 432€ 216 213€ 156 428€ 142 777€ 168 534€ 154 247€ 189 397€ 721 732€ 347 841€ 402 079€ 456 731€ 516 063€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
84 399€ 84 399€ 84 399€ 84 399€ 84 399€ 84 399€ 84 399€ 86 497€ 86 497€ 86 497€ 86 497€ 88 872€ 88 872€ 88 872€ 80 507€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 573 582€ 1 617 560€ 1 661 538€ 1 041 900€ 45 663€ 48 363€ 51 063€ 74 339€ 60 804€ 101 031€ 622 479€ 218 937€ 261 939€ 302 392€ 343 072€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
44 314€ 56 495€ 68 676€ 24 306€ 26 823€ 23 667€ 7 316€ 7 698€ 6 947€ 1 870€ 9 981€ 28 932€ 40 168€ 54 367€ 92 484€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 408€ 6 708€ 9 008€ 11 308€ 13 608€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
646 019€ 663 519€ 681 019€ 698 519€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
45 720€ 2 775€ 11 100€ 11 100€ 11 100€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
215 492€ 204 098€ 320 072€ 117 400€ 115 657€ 150 624€ 122 162€ 125 479€ 84 535€ 101 252€ 86 738€ 117 254€ 139 125€ 114 367€ 115 409€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 498€ 5 638€ 8 111€ 9 595€ 4 948€ 4 920€ 5 755€ 5 468€ 7 189€ 5 935€ 6 530€ 28 847€ 29 129€ 30 415€ 30 817€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 498€ 5 638€ 8 111€ 9 595€ 4 948€ 4 920€ 5 755€ 5 468€ 7 189€ 5 935€ 6 530€ 28 847€ 29 129€ 30 415€ 30 817€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
7 725€ 9 469€ 15 899€ 8 345€ 13 327€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
7 725€ 9 469€ 15 899€ 8 345€ 13 327€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 578€ 42 403€ 128 495€ 132€ 206€ 824€ 682€ 8 631€ 1 188€ 1 266€ 3 448€ 593€ 31 634€ 4 095€ 2 590€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
336€ 360€ 1 672€ 62€ 400€ 1 193€ 3 922€ 2 386€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 128€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
123€ 124€ 124€ 124€ 186€ 366€ 260€ 246€ 757€ 514€ 193€ 441€ 145€ 141€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
7€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
15€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
8 454€ 41 942€ 128 370€ 20€ 458€ 63€ 2 570€ 431€ 690€ 3 448€ 0€ 30 000€ 28€ 64€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
201 417€ 156 058€ 183 466€ 107 673€ 110 503€ 144 881€ 115 725€ 111 379€ 76 157€ 94 052€ 69 034€ 78 345€ 62 463€ 71 513€ 68 675€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
94€ 97€ 8€ 244€ 43€ 99€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
196€ 496€ 221€ 33€ 319€ 447€ 86€ 217€ 246€ 214€ 122€ 106€ 293€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
201 417€ 156 058€ 183 270€ 107 178€ 110 281€ 144 848€ 115 406€ 110 839€ 75 974€ 93 827€ 68 545€ 78 088€ 62 241€ 71 407€ 68 381€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
678€ 812€ 713€ 175€ 263€ 714€ 380€ 921€ 5 055€ 350€ 165€ 553€ 352€ 317€ 288€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
678€ 812€ 713€ 175€ 263€ 714€ 380€ 812€ 5 055€ 350€ 165€ 553€ 352€ 317€ 288€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
109€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 570 513€ 2 636 184€ 2 828 990€ 1 978 007€ 332 133€ 307 767€ 265 320€ 294 934€ 243 838€ 290 999€ 808 635€ 465 648€ 541 556€ 571 415€ 631 759€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-12 409€ -7 959€ 57 949€ -954€ -2 735€ -370€ -814€ 5 362€ 3 852€ 542€ -21 371€ -9 675€ 10 242€ 16 021€ 13 470€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-12 409€ -7 959€ 57 949€ -954€ -2 735€ -370€ -814€ 5 362€ 3 852€ 542€ -21 371€ -9 675€ 10 242€ 16 021€ 13 470€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-4 936€ 6 383€ -954€ -2 735€ -370€ -814€ 5 362€ 3 852€ 542€ -21 371€ -12 805€ 10 242€ 16 021€ 12 813€ 24 194€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-7 474€ -14 342€ 58 903€ 1 781€ -2 365€ 444€ -6 176€ 1 510€ 3 310€ 21 913€ -8 566€ -19 917€ -5 779€ 3 208€ -10 724€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 539 543€ 2 593 074€ 2 757 663€ 1 974 136€ 323 067€ 299 215€ 261 196€ 285 089€ 234 254€ 283 659€ 824 615€ 469 954€ 520 088€ 548 677€ 613 358€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
27€ 14 570€ 14 992€ 20 023€ 12 707€ 22 598€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
27€ 14 570€ 14 992€ 20 023€ 12 707€ 22 598€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 332 848€ 2 432 672€ 2 459 223€ 1 860 556€ 216 399€ 157 252€ 143 100€ 171 138€ 154 683€ 189 418€ 722 887€ 350 666€ 432 520€ 456 876€ 516 204€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
123€ 124€ 521€ 124€ 186€ 824€ 322€ 2 926€ 1 188€ 1 204€ 2 768€ 193€ 441€ 145€ 141€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 322 644€ 2 390 673€ 2 458 702€ 1 860 432€ 216 213€ 156 428€ 142 777€ 168 212€ 153 495€ 188 215€ 720 119€ 347 841€ 402 079€ 456 731€ 516 063€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
10 081€ 41 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 632€ 30 000€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 650€ 1 772€ 1 380€ 1 314€ 2 620€ 2 523€ 3 647€ 2 541€ 2 223€ 1 686€ 1 421€ 908€ 1 434€ 2 634€ 1 439€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 650€ 1 772€ 1 380€ 1 314€ 2 620€ 2 523€ 3 647€ 2 541€ 2 223€ 1 686€ 1 421€ 849€ 1 434€ 2 634€ 1 439€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
60€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
205 018€ 158 630€ 297 059€ 112 265€ 104 047€ 139 439€ 114 449€ 111 411€ 77 347€ 92 555€ 85 737€ 103 388€ 66 111€ 76 461€ 73 117€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
8 264€ 8 739€ 224€ 4 425€ 1 713€ 3 025€ 2 177€ 2 407€ 990€ 15 307€ 24 298€ 542€ 1 514€ 6 352€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 689€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
16€ 16€ 16€ 16€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
651€ 194€ 749€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 433€ 666€ 128 399€ 18 641€ 237€ 274€ 8 695€ 7 807€ 7 278€ 4 747€ 10 283€ 7 270€ 6 740€ 6 420€ 3 940€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
76 612€ 55 374€ 63 636€ 45 692€ 53 306€ 51 271€ 50 236€ 46 624€ 37 404€ 47 272€ 32 826€ 40 185€ 34 042€ 38 386€ 34 432€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
49 722€ 37 583€ 41 468€ 31 090€ 36 374€ 33 230€ 33 672€ 31 219€ 24 424€ 31 416€ 21 290€ 24 486€ 20 071€ 23 000€ 20 050€
166
15.
Daň z príjmov (341)
188€ 155€ 74€ 111€ 10€ 90€ 44€ 3€ 957€ 173€ 477€ 977€ 1 546€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 442€ 8 277€ 10 039€ 6 546€ 8 932€ 7 645€ 7 788€ 6 934€ 4 624€ 6 960€ 3 513€ 5 547€ 3 507€ 4 649€ 4 031€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
293€ 825€ 22€ 661€ 614€ 933€ 1 176€ 1 111€ 1 042€ 1 346€ 1 261€ 634€ 1 500€ 2 061€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
108€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
52 728€ 47 168€ 53 116€ 10 222€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 335€ 44 032€ 9 801€ 14 663€ 83€ 202€ 152€ 83€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
43 380€ 51 069€ 13 378€ 4 825€ 11 802€ 8 921€ 4 937€ 4 483€ 5 732€ 6 798€ 5 391€ 5 370€ 11 226€ 6 717€ 4 932€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 781€ 0€ 5 620€ 1 084€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
43 380€ 51 069€ 13 378€ 4 825€ 11 802€ 8 921€ 4 937€ 4 483€ 5 732€ 5 017€ 5 391€ 5 370€ 5 607€ 5 633€ 4 932€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€