Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
7 213 123€ 7 259 532€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
53€ 6 830€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
53€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 6 830€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
7 030 394€ 7 062 426€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
1 480 324€ 1 481 837€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 627 429€ 4 778 951€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
186 643€ 184 645€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
159 662€ 221 266€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 260€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
576 337€ 395 468€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
182 676€ 190 276€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
138 776€ 138 776€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
43 900€ 51 500€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
282€ 2 228 983€ 2 439 658€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
967 528€ 786 686€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
375 749€ 307 080€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
591 780€ 479 606€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
187 606€ 136 615€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
172 124€ 133 230€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4 592€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
10 889€ 3 385€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
282€ 1 073 849€ 1 516 357€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
99€ 10 765€ 4 302€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
183€ 1 063 084€ 1 512 055€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
79 555€ 68 976€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
79 555€ 68 677€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 299€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
282€ 9 521 661€ 9 768 166€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-109€ 8 676 974€ 9 024 290€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
4 846€ 11 894 236€ 11 894 236€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
4 846€ 11 894 236€ 11 894 236€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-2 714€ -2 869 946€ -3 173 701€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-2 241€ -347 316€ 303 755€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
391€ 760 238€ 649 983€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
82 758€ 79 954€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
82 758€ 79 954€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
118 549€ 93 540€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
-868€ 87€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
119 417€ 93 453€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
391€ 558 931€ 476 490€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
361€ 221 580€ 150 533€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
105 595€ 76 734€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
84 503€ 91 161€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
30€ 55 074€ 67 626€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
92 180€ 90 437€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
84 449€ 93 893€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 8€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
84 449€ 93 885€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
282€ 9 521 661€ 9 768 166€