Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
23 935€ 3 331 747€ 2 615 575€
02
502
Spotreba energie
398€ 476 897€ 238 086€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
230 868€ 238 793€
05
512
Cestovné
72 167€ 39 542€
06
513
Náklady na reprezentáciu
8 117€ 5 354€
07
518
Ostatné služby
1 413€ 333 384€ 255 916€
08
521
Mzdové náklady
1 560€ 1 367 675€ 1 227 091€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
483€ 470 654€ 422 107€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
12 228€ 11 616€
11
527
Zákonné sociálne náklady
72 649€ 61 187€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
67€ 19 318€ 19 248€
15
538
Ostatné dane a poplatky
8 535€ 4 291€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
5€ 10€
17
542
Ostatné pokuty a penále
27€ 2 016€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
7 346€ 2 809€
20
545
Kurzové straty
637€ 83€
21
546
Dary
1 998€ 0€
22
547
Osobitné náklady
392€ 392€
23
548
Manká a škody
147 022€ 31 924€
24
549
Iné ostatné náklady
69€ 60 310€ 5 720€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
353 314€ 386 210€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 133€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
1 185 760€ 982 805€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
76 000€ 47 450€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
29 013€ 24 988€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
27 924€ 8 269 196€ 6 623 212€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
1 087 199€ 875 845€
40
602
Tržby z predaja služieb
31 425€ 42 946€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
2 572 247€ 1 972 831€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
207€ 5 225€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
85€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 057€ 1 250€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 776€ 186 171€ 95 315€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
48 991€ 20€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
13 878€ 13 878€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
165 639€ 167 809€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
157 877€ 137 864€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
1 940€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 1 520€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
17 138€ 2 976 629€ 2 940 788€
70
664
Prijaté členské príspevky
6 799€ 678 534€ 671 676€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
25 713€ 7 921 880€ 6 926 967€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-2 211€ -347 316€ 303 755€
76
591
Daň z príjmov
30€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-2 241€ -347 316€ 303 755€