Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROSTAV, a.s. Nitra

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
519 425 € 712 835 € 472 402 € 529 907 € 526 318 € 602 194 € 656 739 € 761 103 € 1 053 015 € 1 202 053 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
343 637 € 363 708 € 429 415 € 485 849 € 497 984 € 509 006 € 575 527 € 639 951 € 786 236 € 851 691 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
339 521 € 359 592 € 425 299 € 481 733 € 493 868 € 504 890 € 571 411 € 634 631 € 780 916 € 846 371 €
012
A.II.1
Pozemky
245 098€ 245 098€ 293 820€ 330 334€ 330 334€ 330 334€ 354 235€ 354 235€ 388 770€ 388 770€
013
A.II.2
Stavby
85 845€ 105 714€ 122 484€ 142 188€ 163 534€ 171 669€ 216 611€ 243 107€ 285 372€ 342 210€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 202€ 417€ 633€ 133€ 565€ 37 289€ 38 157€ 46 774€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 086€ 1 086€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 578€ 8 578€ 8 578€ 8 578€ 2 754€ 67 531€ 67 531€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 116 € 4 116 € 4 116 € 4 116 € 4 116 € 4 116 € 4 116 € 5 320 € 5 320 € 5 320 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 2 200€ 2 200€ 2 200€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
175 659 € 349 009 € 42 869 € 43 940 € 28 143 € 93 071 € 81 040 € 121 152 € 266 779 € 346 790 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
73 € 1 246 € 1 812 € 2 928 € 2 599 € 3 549 € 5 610 € 5 731 € 5 609 € 8 382 €
035
B.I.1
Materiál
73€ 1 246€ 1 812€ 2 928€ 2 599€ 3 549€ 4 955€ 5 099€ 4 737€ 6 321€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
655€ 632€ 809€ 1 525€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
63€ 536€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
70 € 70 € 70 € 87 € 70 € 54 308 € 72 268 € 213 993 € 215 484 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
70€ 70€ 70€ 70€ 70€ 70€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
54 238€ 72 268€ 213 993€ 213 993€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
17€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 491€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
120 875 € 56 367 € 34 212 € 33 584 € 22 187 € 23 655 € 17 236 € 40 756 € 42 385 € 67 742 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
69 694 € 56 076 € 34 212 € 33 584 € 22 160 € 23 617 € 17 236 € 40 740 € 42 381 € 67 712 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 904€ 8 321€ 794€ 1 941€ 5 297€ 5 449€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
69 694€ 50 172€ 25 891€ 32 790€ 22 160€ 23 617€ 15 295€ 35 443€ 36 932€ 67 712€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
45 640€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 250€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
291€ 291€ 27€ 38€ 16€ 4€ 30€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
54 480 € 44 382 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
54 480€ 44 382€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 711 € 291 326 € 6 775 € 7 358 € 3 270 € 11 317 € 3 886 € 2 397 € 4 792 € 10 800 €
072
B.V.1.
Peniaze
649€ 283€ 160€ 501€ 334€ 381€ 99€ 53€ 31€ 219€
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 062€ 291 043€ 6 615€ 6 857€ 2 936€ 10 936€ 3 787€ 2 344€ 4 761€ 10 581€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
129 € 118 € 118 € 118 € 191 € 117 € 172 € 3 572 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
118€ 118€ 118€ 191€ 117€ 172€ 3 572€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
129€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
519 425 € 712 835 € 472 402 € 529 907 € 526 318 € 602 194 € 656 739 € 761 103 € 1 053 015 € 1 202 053 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
574 669 € 640 802 € 424 437 € 471 050 € 488 290 € 563 557 € 543 144 € 612 577 € 891 497 € 1 061 467 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
345 600 € 416 200 € 416 200 € 416 200 € 416 200 € 561 200 € 561 200 € 561 200 € 1 273 000 € 1 386 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
345 600€ 416 200€ 416 200€ 416 200€ 416 200€ 561 200€ 561 200€ 561 200€ 1 273 000€ 1 386 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
154 066€ 154 066€ 154 066€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 € 141 986 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€ 141 986€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 € 14 328 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€ 14 328€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
112 414 € -148 077 € -101 464 € -84 224 € -63 439 € -174 370 € -104 936 € -247 557 € -567 784 € -493 287 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
112 414€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-148 077€ -101 464€ -84 224€ -63 439€ -174 370€ -104 936€ -247 557€ -567 784€ -493 287€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-39 659 € 216 365 € -46 613 € -17 240 € -20 785 € 20 413 € -69 434 € -11 446 € -124 099 € -141 626 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
-55 303 € 71 744 € 47 621 € 57 949 € 37 819 € 38 395 € 112 406 € 146 608 € 160 792 € 138 997 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 955 € 7 865 € 7 683 € 7 513 € 7 347 € 7 241 € 9 175 € 9 121 € 9 084 € 9 039 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 008€ 2 008€ 2 008€ 2 008€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 955€ 7 865€ 7 683€ 7 513€ 7 347€ 7 241€ 7 167€ 7 113€ 7 076€ 7 031€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
25 717 € 66 655 € 27 056 € 42 329 € 26 058 € 25 472 € 71 717 € 62 400 € 72 204 € 55 941 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 983 € 6 543 € 13 413 € 23 818 € 18 219 € 16 239 € 29 747 € 31 305 € 28 356 € 25 914 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
255€ 3 070€ 7 468€ 2 529€ 6 164€ 12 079€ 10 921€ 6 949€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 983€ 6 288€ 10 343€ 16 350€ 15 690€ 10 075€ 17 668€ 20 384€ 21 407€ 25 914€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 802€ 4 276€ 3 575€ 4 063€ 2 988€ 3 080€ 5 404€ 6 079€ 5 425€ 8 225€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 434€ 2 751€ 3 754€ 5 252€ 1 916€ 1 991€ 3 207€ 4 616€ 5 166€ 7 413€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 498€ 53 085€ 6 196€ 9 196€ 2 935€ 4 162€ 32 829€ 19 770€ 32 742€ 13 402€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
118€ 530€ 630€ 515€ 987€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 925 € 8 624 € 16 382 € 8 107 € 4 414 € 5 682 € 7 785 € 3 747 € 3 488 € 2 781 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 925€ 8 624€ 16 382€ 8 107€ 4 414€ 5 682€ 7 785€ 3 747€ 3 488€ 2 781€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 439€ 30 196€ 34 872€ 30 092€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-97 900€ -11 400€ -3 500€ 5 290€ 41 144€ 41 144€ 41 144€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
59 € 289 € 344 € 908 € 209 € 242 € 1 189 € 1 918 € 726 € 1 589 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
289€ 344€ 908€ 209€ 242€ 1 189€ 1 918€ 726€ 1 589€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
59€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé