Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liaharenský podnik Nitra, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 135 725 € 16 822 457 € 16 748 577 € 16 733 486 € 16 474 316 € 16 612 909 € 17 511 885 € 18 033 102 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 083 251 € 9 445 797 € 8 618 894 € 8 717 292 € 7 844 978 € 8 117 520 € 8 511 926 € 9 093 540 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 448 774 € 6 824 820 € 6 011 417 € 6 123 315 € 5 246 048 € 5 527 952 € 6 252 372 € 6 825 620 €
012
A.II.1
Pozemky
857 603€ 857 603€ 857 603€ 857 603€ 857 603€ 857 603€ 855 410€ 849 410€
013
A.II.2
Stavby
3 282 946€ 3 271 104€ 3 430 317€ 3 529 811€ 2 687 135€ 2 910 737€ 2 563 945€ 2 823 200€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 047 616€ 2 316 281€ 1 462 114€ 1 502 966€ 1 373 310€ 1 411 894€ 2 084 158€ 2 956 532€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
259 274€ 275 643€ 220 354€ 192 698€ 205 373€ 193 548€ 182 704€ 196 478€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 335€ 33 659€ 16 029€ 13 650€ 105 429€ 154 170€ 566 155€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
70 530€ 25 000€ 26 587€ 17 198€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 634 477 € 2 620 977 € 2 607 477 € 2 593 977 € 2 598 930 € 2 589 568 € 2 259 554 € 2 267 920 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 064 943€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 070 628€ 2 233 000€ 2 233 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
18 453€ 16 906€ 26 554€ 34 854€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
529 034€ 515 534€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
502 034€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
569 534€ 556 034€ 542 534€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 064 943€ 2 064 943€ 2 064 943€ 2 064 943€ 66€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 819 769 € 7 318 222 € 8 109 844 € 7 961 809 € 8 608 311 € 8 458 013 € 8 975 725 € 8 911 458 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 282 948 € 4 079 253 € 5 127 707 € 4 854 774 € 5 014 196 € 5 372 214 € 5 336 840 € 4 930 177 €
035
B.I.1
Materiál
1 426 744€ 650 267€ 1 606 958€ 2 067 586€ 1 320 983€ 1 907 968€ 1 829 771€ 1 613 206€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
378 845€ 606 312€ 720 593€ 335 040€ 500 275€ 234 418€ 322 064€ 292 656€
037
B.I.3
Výrobky
56 441€ 59 190€ 120 107€ 75 353€ 76 347€ 109 978€ 131 270€ 105 517€
038
B.I.4
Zvieratá
2 384 730€ 2 723 464€ 2 659 707€ 2 350 779€ 2 981 896€ 3 029 839€ 2 989 576€ 2 861 654€
039
B.I.5
Tovar
31 753€ 24 893€ 16 480€ 20 387€ 132 993€ 84 281€ 62 229€ 53 910€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 435€ 15 127€ 3 862€ 5 629€ 1 702€ 5 730€ 1 930€ 3 234€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
39 582 € 44 213 € 52 651 € 51 172 € 100 631 € 170 524 € 52 228 € 72 767 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 811 € 2 494 € 2 406 € 2 980 € 1 665 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 811€ 2 494€ 2 406€ 2 980€ 1 665€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
55 880€ 124 332€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 679€ 6 857€ 6 707€ 7 179€ 6 397€ 12 017€ 45€ 9 337€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
32 092€ 34 862€ 43 538€ 41 013€ 36 689€ 34 175€ 52 183€ 63 430€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 444 589 € 2 828 486 € 2 827 858 € 2 865 846 € 3 132 630 € 2 555 188 € 3 054 099 € 3 866 719 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 442 002 € 2 775 300 € 2 827 524 € 2 865 718 € 3 129 908 € 2 477 722 € 2 959 345 € 3 795 868 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 442 002€ 2 775 300€ 2 827 524€ 2 865 718€ 3 129 908€ 2 477 722€ 2 959 345€ 3 795 868€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
24€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 437€ 53 157€ 334€ 2 480€ 77 297€ 82 194€ 69 781€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
150€ 29€ 104€ 242€ 169€ 12 560€ 1 070€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 650 € 366 270 € 101 628 € 190 017 € 360 854 € 360 087 € 532 558 € 41 795 €
072
B.V.1.
Peniaze
24 566€ 25 999€ 24 358€ 29 968€ 27 178€ 51 546€ 73 600€ 16 845€
073
B.V.2.
Účty v bankách
28 084€ 340 271€ 77 270€ 160 049€ 333 676€ 308 541€ 458 958€ 24 950€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
232 705 € 58 438 € 19 839 € 54 385 € 21 027 € 37 376 € 24 234 € 28 104 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 190€ 13 334€ 10 024€ 11 464€ 20 987€ 15 158€ 15 759€ 17 611€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
221 515€ 45 104€ 9 815€ 42 921€ 40€ 22 218€ 8 475€ 10 493€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 135 725 € 16 822 457 € 16 748 577 € 16 733 486 € 16 474 316 € 16 612 909 € 17 511 885 € 18 033 102 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 884 240 € 12 842 750 € 12 808 177 € 12 802 773 € 12 740 671 € 12 729 920 € 12 860 261 € 12 845 545 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 838 340 € 6 838 340 € 6 838 340 € 6 838 340 € 6 838 340 € 6 838 340 € 6 838 340 € 6 838 340 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 838 340€ 6 838 340€ 6 838 340€ 6 838 340€ 6 838 340€ 6 838 340€ 6 838 340€ 6 838 340€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 220 340€ 1 220 340€ 1 220 340€ 1 220 340€ 1 220 340€ 1 220 340€ 829 428€ 829 428€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 367 668 € 1 367 668 € 1 367 668 € 1 366 288 € 1 364 573 € 1 360 934 € 1 357 626 € 1 343 367 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 367 668€ 1 367 668€ 1 367 668€ 1 366 288€ 1 364 573€ 1 360 934€ 1 357 626€ 1 343 367€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 390 912 € 390 912 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
390 912€ 390 912€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € -2 058 786 € -2 055 378 € -1 891 657 € -1 883 291 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 035 285€ -2 031 877€ -1 864 857€ -1 856 491€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-23 501€ -23 501€ -26 800€ -26 800€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 413 403 € 3 380 829 € 3 373 426 € 3 357 551 € 5 359 047 € 5 329 303 € 5 302 530 € 5 184 200 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 413 403€ 3 380 829€ 3 373 426€ 3 357 551€ 5 359 047€ 5 329 303€ 5 302 530€ 5 184 200€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
44 489 € 35 573 € 8 403 € 20 254 € 17 157 € 36 381 € 33 082 € 142 589 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 080 601 € 3 107 090 € 3 326 817 € 2 879 464 € 2 636 513 € 2 636 702 € 3 442 930 € 3 605 101 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
212 852 € 213 174 € 213 743 € 233 440 € 247 694 € 285 082 € 319 292 € 340 500 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
16 597€ 16 660€ 17 592€ 15 573€ 14 532€ 14 443€ 13 118€ 4 270€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
196 255€ 196 514€ 196 151€ 217 867€ 233 162€ 270 639€ 306 174€ 336 230€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 912 € 1 597 € 67 773 € 55 709 € 54 158 € 48 417 € 54 745 € 62 766 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 912€ 1 597€ 67 773€ 55 709€ 54 158€ 48 417€ 54 745€ 62 766€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
450 545€ 223 344€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 430 020 € 1 067 201 € 1 578 561 € 1 436 664 € 1 217 954 € 1 413 899 € 2 247 668 € 2 002 603 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 196 367 € 872 640 € 1 297 462 € 1 209 156 € 1 010 527 € 1 209 313 € 1 918 163 € 1 812 936 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 196 367€ 872 640€ 1 297 462€ 1 209 156€ 1 010 527€ 1 209 313€ 1 918 163€ 1 812 936€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
103 969€ 98 626€ 116 897€ 115 130€ 113 757€ 113 407€ 188 580€ 108 504€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
65 088€ 62 165€ 73 599€ 70 830€ 69 104€ 70 096€ 71 781€ 66 496€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
64 262€ 33 364€ 89 646€ 40 071€ 22 169€ 17 330€ 65 399€ 12 341€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
334€ 406€ 957€ 1 477€ 2 397€ 3 753€ 3 745€ 2 326€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
112 790 € 93 277 € 100 908 € 104 844 € 85 846 € 69 190 € 111 507 € 118 450 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
103 790€ 84 277€ 68 908€ 72 844€ 75 846€ 69 190€ 111 507€ 118 450€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 000€ 9 000€ 32 000€ 32 000€ 10 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
867 482€ 1 508 497€ 1 365 832€ 1 048 807€ 1 030 861€ 820 114€ 709 718€ 1 080 782€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 170 884 € 872 617 € 613 583 € 1 051 249 € 1 097 132 € 1 246 287 € 1 208 694 € 1 582 456 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 478€ 525€ 374€ 73 921€ 24 402€ 1 879€ 20 005€ 339€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
833 310€ 695 561€ 518 389€ 801 513€ 831 152€ 819 683€ 795 262€ 1 179 978€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
336 096€ 176 531€ 94 820€ 175 815€ 241 578€ 424 725€ 393 427€ 402 139€