Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liaharenský podnik Nitra, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 826 530€ 13 600 390€ 14 589 217€ 14 973 308€ 13 769 250€ 15 610 006€ 16 996 942€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 405 630 € 15 127 729 € 15 763 076 € 14 672 760 € 14 741 116 € 16 219 233 € 17 853 157 € 17 156 970 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
402 158€ 295 329€ 211 372€ 378 093€ 851 812€ 852 724€ 1 498 870€ 1 288 475€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
13 488 806€ 12 134 307€ 13 543 616€ 13 779 779€ 12 097 895€ 14 201 402€ 14 860 333€ 13 499 118€
05
III.
Tržby z predaja služieb
611 190€ 612 155€ 514 203€ 458 220€ 765 665€ 289 324€ 579 491€ 405 208€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-568 949€ -111 440€ 739 235€ -797 347€ 184 285€ -68 675€ 183 083€ 1 157 450€
07
V.
Aktivácia
177 828€ 332 293€ 155 958€ 112 876€ 117 859€ 131 032€ 98 571€ 212 315€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
324 376€ 558 599€ 320 025€ 357 216€ 336 749€ 266 556€ 59 502€ 65 902€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
970 221€ 1 306 486€ 278 667€ 383 923€ 386 851€ 546 870€ 573 307€ 528 502€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 225 497 € 15 022 782 € 15 641 525 € 14 546 445 € 14 681 288 € 16 100 786 € 17 711 429 € 16 929 977 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
391 907€ 249 309€ 213 318€ 402 491€ 841 899€ 825 969€ 1 468 646€ 1 314 058€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 469 966€ 9 024 608€ 9 537 154€ 8 908 424€ 8 958 033€ 9 821 729€ 10 419 865€ 10 109 938€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 482 376€ 1 518 809€ 1 682 936€ 1 302 633€ 1 950 707€ 1 622 225€ 1 600 183€ 1 476 259€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 197 549 € 2 262 068 € 2 691 293 € 2 521 457 € 2 447 217 € 2 317 698 € 2 470 243 € 2 290 018 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 589 448€ 1 689 614€ 1 948 644€ 1 830 186€ 1 780 165€ 1 683 315€ 1 817 021€ 1 637 721€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
549 365€ 580 703€ 667 040€ 625 232€ 596 078€ 580 252€ 594 588€ 563 831€
19
E.4.
Sociálne náklady
58 736€ -8 249€ 75 609€ 66 039€ 70 974€ 54 131€ 58 634€ 88 466€
20
F.
Dane a poplatky
74 859€ 61 290€ 68 761€ 58 250€ 53 129€ 49 903€ 75 473€ 80 703€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 238 012€ 906 447€ 905 307€ 885 295€ 955 484€ 1 174 768€ 1 415 510€ 1 440 741€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 238 012€ 906 447€ 905 307€ 885 295€ 955 484€ 1 174 768€ 1 415 510€ 1 440 741€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
227 699€ 188 251€ 299 636€ 316 406€ 317 175€ 246 259€ 49 290€ 67 752€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
44 294€ -128 312€ 206 882€ 54 276€ -867 435€ 27 652€ 183 858€ 131 081€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
98 835€ 940 312€ 36 238€ 97 213€ 25 079€ 14 583€ 28 361€ 19 427€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
180 133 € 104 947 € 121 551 € 126 315 € 59 828 € 118 447 € 141 728 € 226 993 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 766 784 € 2 469 918 € 3 730 976 € 3 318 073 € 2 266 877 € 3 135 884 € 3 731 654 € 3 662 311 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 216 € 23 903 € 22 081 € 2 125 344 € 25 360 € 26 056 € 2 299 € 33 212 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 078 218€ 1 500€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
13 500 € 13 500 € 13 500 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
13 500€ 13 500€ 13 500€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
484 € 14 004 € 19 071 € 7 285 € 292 € 13 719 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
14 004€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
484€ 19 071€ 7 285€ 292€ 13 719€
42
XII.
Kurzové zisky
11 716€ 10 397€ 7 915€ 33 055€ 6 281€ 17 271€ 2 005€ 19 493€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€ 182€ 67€ 8€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
145 875 € 84 237 € 105 445 € 2 199 143 € 71 949 € 90 244 € 100 370 € 158 866 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 104 744€ 5 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 450 € 11 781 € 9 849 € 10 187 € 7 894 € 2 305 € 9 662 € 3 518 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 450€ 11 781€ 9 849€ 10 187€ 7 894€ 2 305€ 9 662€ 3 518€
52
O.
Kurzové straty
59 002€ 17 516€ 43 948€ 11 208€ 13 068€ 28 668€ 34 845€ 78 020€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
67 423€ 54 940€ 51 648€ 73 004€ 50 987€ 54 271€ 55 863€ 77 328€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-120 659 € -60 334 € -83 364 € -73 799 € -46 589 € -64 188 € -98 071 € -125 654 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
59 474 € 44 613 € 38 187 € 52 516 € 13 239 € 54 259 € 43 657 € 101 339 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 985 € 9 040 € 29 784 € 32 262 € -3 918 € 17 878 € 10 575 € -41 250 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 474€ 0€ 54 025€ 51 881€ 36 074€ 35 404€ 29 384€ 2 077€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 511€ 9 040€ -24 241€ -19 619€ -39 992€ -17 526€ -18 809€ -43 327€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
44 489 € 35 573 € 8 403 € 20 254 € 17 157 € 36 381 € 33 082 € 142 589 €