Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Divadlo Jána Palárika v Trnave

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 422 185€ 3 203 405€ 2 616 482€ 2 686 192€ 2 587 230€ 2 555 008€ 2 414 229€ 2 094 463€ 2 004 587€ 2 016 380€ 2 035 091€ 2 093 513€ 2 049 473€ 2 116 493€ 2 146 508€ 2 149 891€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 184 296€ 2 978 234€ 2 279 107€ 2 476 828€ 2 363 272€ 2 397 828€ 2 255 318€ 1 928 130€ 1 869 801€ 1 902 119€ 1 928 492€ 1 960 516€ 1 942 910€ 1 979 496€ 2 016 428€ 2 036 774€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 291€ 4 792€ 7 292€ 9 792€ 1 499€ 2 557€ 3 616€ 0€ 823€ 2 057€ 3 292€ 4 526€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 499€ 2 557€ 3 616€ 0€ 823€ 2 057€ 3 292€ 4 526€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
2 291€ 4 792€ 7 292€ 9 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 184 296€ 2 975 943€ 2 274 316€ 2 469 537€ 2 353 480€ 2 396 328€ 2 252 761€ 1 924 514€ 1 869 801€ 1 902 119€ 1 928 492€ 1 960 516€ 1 942 087€ 1 977 439€ 2 013 136€ 2 032 247€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€ 36 447€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
42 149€ 42 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€ 21 149€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 594 974€ 1 617 118€ 1 639 263€ 1 661 407€ 1 683 552€ 1 705 696€ 1 727 841€ 1 785 520€ 1 782 852€ 1 805 459€ 1 818 993€ 1 838 564€ 1 860 708€ 1 882 853€ 1 904 997€ 1 910 375€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
259€ 5 669€ 16 614€ 31 572€ 63 559€ 47 928€ 78 834€ 81 399€ 29 354€ 38 638€ 51 477€ 63 930€ 22 110€ 31 302€ 40 840€ 50 558€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 135€ 10 660€ 18 185€ 25 710€ 0€ 1 673€ 5 688€ 9 703€ 13 719€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
426€ 426€ 426€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 388 464€ 969 766€ 517 811€ 678 795€ 501 082€ 311 387€ 219 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
122 004€ 304 794€ 43 032€ 37 032€ 37 032€ 255 536€ 143 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
235 957€ 222 642€ 332 873€ 198 560€ 223 259€ 155 803€ 158 320€ 166 022€ 134 668€ 113 986€ 106 366€ 132 553€ 106 363€ 136 546€ 129 525€ 111 034€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
11 120€ 18 109€ 28 869€ 23 314€ 28 161€ 18 178€ 28 569€ 23 845€ 21 429€ 20 473€ 23 355€ 21 315€ 20 843€ 20 528€ 22 209€ 23 807€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 845€ 6 544€ 9 002€ 9 601€ 9 779€ 7 717€ 15 853€ 13 728€ 13 484€ 12 515€ 13 397€ 12 977€ 13 436€ 14 128€ 14 133€ 15 209€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
6 275€ 11 565€ 19 867€ 13 712€ 18 381€ 10 461€ 12 716€ 10 117€ 7 944€ 7 958€ 9 958€ 8 338€ 7 407€ 6 400€ 8 076€ 8 598€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
44 742€ 26 564€ 298€ 4 829€ 43 784€ 17 622€ 15 634€ 1 419€ 4 272€ 12 499€ 2 878€ 7 600€ 4 172€ 30 567€ 6 985€ 5 709€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
13 823€ 2 908€ 1 817€ 1 098€ 646€ 9 146€ 1 419€ 4 272€ 11 891€ 2 205€ 6 426€ 3 580€ 2 977€ 6 513€ 5 233€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 412€ 26 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 240€ 1 149€ 259€ 19€ 1 643€ 1 242€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
670€ 63€ 2€ 203€ 608€ 507€ 1 009€ 427€ 2 887€ 306€ 310€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2 454€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
24 008€ 22 444€ 39€ 1 581€ 11 714€ 15 531€ 6 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 24 537€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
180 095€ 177 970€ 303 706€ 170 418€ 151 314€ 120 003€ 114 117€ 140 758€ 108 967€ 81 014€ 80 133€ 103 638€ 81 348€ 85 452€ 100 331€ 81 517€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 503€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
8 289€ 6 620€ 14 520€ 1 688€ 2 148€ 1 519€ 1 948€ 2 070€ 370€ 772€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
180 095€ 177 970€ 295 417€ 163 799€ 136 794€ 120 003€ 114 117€ 140 758€ 107 279€ 78 866€ 78 614€ 101 690€ 79 278€ 85 082€ 99 055€ 81 517€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 933€ 2 529€ 4 501€ 10 803€ 699€ 1 377€ 590€ 311€ 118€ 275€ 233€ 444€ 200€ 451€ 555€ 2 084€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 933€ 2 529€ 4 501€ 10 803€ 699€ 1 377€ 590€ 311€ 118€ 275€ 233€ 444€ 200€ 451€ 555€ 2 084€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 422 185€ 3 203 405€ 2 616 482€ 2 686 192€ 2 587 230€ 2 555 008€ 2 414 229€ 2 094 463€ 2 004 587€ 2 016 380€ 2 035 091€ 2 093 513€ 2 049 473€ 2 116 493€ 2 146 508€ 2 149 891€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
48 878€ 52 619€ 137 205€ 68 705€ 94 416€ 50 703€ 554€ 62 119€ 63 228€ 56 066€ 60 776€ 65 778€ 19 385€ -51 930€ -18 864€ -3 239€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
48 878€ 52 619€ 137 205€ 68 705€ 94 416€ 50 703€ 554€ 62 119€ 63 228€ 56 066€ 60 776€ 65 778€ 19 385€ -51 930€ -18 864€ -3 239€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
52 666€ 137 130€ 69 205€ 75 840€ 50 702€ 1 733€ 63 862€ 64 003€ 58 410€ 60 572€ 65 620€ 19 385€ -76 467€ -18 864€ -3 239€ 55 886€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 787€ -84 511€ 68 001€ -7 136€ 43 714€ 48 970€ -63 308€ -1 884€ 4 818€ -4 506€ -4 844€ 46 393€ 95 853€ -33 067€ -15 625€ -59 125€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 387 576€ 2 342 723€ 1 671 586€ 1 799 622€ 1 664 035€ 1 664 614€ 1 563 071€ 1 170 057€ 1 068 159€ 1 075 511€ 1 080 058€ 1 122 565€ 1 114 005€ 1 233 445€ 1 219 480€ 1 204 309€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 366€ 9 471€ 4 988€ 9 966€ 12 008€ 8 495€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 495€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 366€ 9 471€ 4 988€ 9 966€ 12 008€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 199 304€ 2 167 774€ 1 498 263€ 1 646 491€ 1 529 662€ 1 550 866€ 1 461 393€ 1 049 417€ 976 822€ 991 257€ 999 748€ 1 019 485€ 1 026 827€ 1 143 743€ 1 143 247€ 1 122 628€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 199 304€ 2 167 774€ 1 472 263€ 1 646 491€ 1 515 142€ 1 549 159€ 1 461 393€ 1 049 417€ 976 822€ 991 257€ 999 748€ 1 019 485€ 1 026 827€ 1 143 743€ 1 143 247€ 1 122 628€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
14 500€ 14 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
11 500€ 1 706€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 872€ 3 939€ 5 598€ 1 430€ 1 905€ 1 747€ 6 154€ 4 042€ 2 341€ 4 040€ 3 754€ 3 189€ 1 916€ 1 564€ 2 591€ 1 783€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 872€ 3 939€ 5 598€ 1 430€ 1 905€ 1 747€ 6 154€ 4 042€ 2 341€ 4 040€ 3 754€ 3 189€ 1 916€ 1 564€ 2 591€ 1 783€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
185 400€ 171 009€ 167 725€ 151 700€ 132 469€ 112 002€ 95 523€ 116 598€ 88 996€ 80 213€ 72 191€ 90 419€ 80 274€ 78 173€ 61 635€ 71 403€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
13 410€ 22 545€ 2 789€ 4 761€ 14 281€ 9 362€ 3 673€ 7 399€ 3 089€ 4 958€ 3 342€ 11 452€ 1 392€ 420€ 0€ 1 391€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 682€ 1 125€ 4 640€ 4 443€ 7 507€ 5 999€ 6 639€ 4 825€ 6 036€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
15 484€ 22 790€ 1 991€ 3 111€ 8 894€ 10 408€ 16 540€ 2 233€ 52 646€ 46 063€ 39 372€ 47 388€ 48 893€ 49 710€ 35 467€ 39 165€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
87 168€ 65 845€ 86 813€ 75 247€ 58 378€ 49 758€ 41 769€ 59 908€ 496€ 823€ 454€ 668€ 26€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
54 352€ 39 929€ 56 821€ 50 177€ 37 470€ 32 620€ 25 843€ 36 366€ 25 611€ 20 348€ 21 047€ 19 677€ 19 445€ 18 018€ 18 210€ 20 307€
166
15.
Daň z príjmov (341)
10 423€ 1 027€ 727€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 692€ 8 460€ 17 606€ 15 740€ 9 764€ 9 334€ 6 785€ 10 692€ 6 525€ 4 205€ 3 988€ 3 899€ 3 723€ 2 933€ 2 465€ 4 477€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
185€ 1 018€ 679€ 1 461€ 42€ 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
478€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
985 730€ 808 063€ 807 690€ 817 865€ 828 778€ 839 691€ 850 604€ 862 287€ 873 200€ 884 804€ 894 257€ 905 170€ 916 083€ 934 979€ 945 892€ 948 822€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
985 730€ 808 063€ 807 690€ 817 865€ 828 778€ 839 691€ 850 604€ 862 287€ 873 200€ 884 804€ 894 257€ 905 170€ 916 083€ 934 979€ 945 892€ 948 822€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€