Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
36 409 664€ 36 183 360€ 35 619 914€ 36 023 226€ 37 199 489€ 36 045 731€ 36 391 701€ 36 092 181€ 36 883 801€ 36 571 381€ 37 347 534€ 37 863 665€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
79 244€ 89 963€ 64 595€ 38 893€ 91 429€ 169 368€ 413 949€ 720 268€ 1 039 821€ 1 140 250€ 484 246€ 607 882€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
79 244€ 89 963€ 64 595€ 38 893€ 91 429€ 102 766€ 187 488€ 333 948€ 493 642€ 434 212€ 484 246€ 607 882€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 602€ 226 461€ 386 320€ 546 179€ 706 038€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
36 330 420€ 36 093 397€ 35 555 320€ 35 984 333€ 37 108 060€ 35 876 363€ 35 977 752€ 35 371 912€ 35 843 979€ 35 431 131€ 36 863 288€ 37 255 783€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
3 078 384€ 3 113 400€ 3 070 988€ 3 073 883€ 3 073 883€ 3 053 466€ 3 776 545€ 3 900 202€ 4 027 290€ 4 027 290€ 4 027 290€ 3 177 916€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
7 069€ 7 069€ 7 069€ 7 069€ 7 069€ 5 369€ 5 369€ 5 369€ 5 369€ 5 369€ 5 369€ 5 369€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
29 479 394€ 28 973 562€ 28 671 268€ 28 645 670€ 28 172 368€ 26 463 610€ 23 232 549€ 22 711 294€ 22 694 999€ 21 912 597€ 21 069 096€ 22 323 027€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 871 220€ 2 002 150€ 964 583€ 993 079€ 1 231 786€ 1 533 298€ 2 059 001€ 3 145 763€ 4 443 894€ 4 858 252€ 6 252 612€ 7 255 848€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
345 519€ 220 228€ 327 644€ 567 596€ 780 497€ 752 075€ 926 599€ 659 638€ 139 476€ 174 082€ 199 157€ 264 870€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 548 835€ 1 776 989€ 2 513 767€ 2 697 036€ 3 842 457€ 4 068 545€ 5 977 688€ 4 949 647€ 4 441 512€ 4 453 541€ 5 309 764€ 4 228 754€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91 440€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
19 992 911€ 21 774 930€ 24 157 475€ 21 824 622€ 13 065 704€ 14 174 295€ 12 515 271€ 11 404 335€ 10 302 321€ 14 962 300€ 13 470 793€ 11 366 829€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
527 208€ 509 555€ 474 471€ 474 388€ 421 307€ 430 098€ 458 454€ 417 449€ 383 007€ 554 554€ 473 877€ 363 512€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
94 761€ 73 674€ 61 787€ 66 571€ 63 103€ 69 580€ 77 016€ 84 424€ 83 901€ 106 038€ 110 898€ 112 992€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
427 211€ 431 174€ 410 190€ 405 047€ 355 030€ 356 960€ 377 892€ 329 449€ 296 530€ 444 837€ 361 216€ 248 758€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
3 474€ 2 945€ 732€ 1 008€ 1 412€ 1 796€ 1 785€ 1 814€ 814€ 1 917€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
805 583€ 838 069€ 836 158€ 625 189€ 380 338€ 339 109€ 832 647€ 314 801€ 667 475€ 5 274 231€ 4 482 727€ 3 961 773€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
52 100€ 57 332€ 130 324€ 83 605€ 91 061€ 86 080€ 189 849€ 155 609€ 211 716€ 190 200€ 173 998€ 149 897€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
217€ 206€ 228€ 228€ 218€ 228€ 228€ 972€ 1 166€ 1 156€ 1 167€ 1 600€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 10 073€ 53 902€ 88 059€ 162 484€ 11 949€ 11 805€ 4 617 617€ 3 813 724€ 3 123 007€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
628 596€ 628 461€ 534 497€ 404 148€ 91 414€ 32 310€ 341 056€ 0€ 297 169€ 327 000€ 321 161€ 490 827€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
124 670€ 152 070€ 171 108€ 127 135€ 143 743€ 132 432€ 139 029€ 146 271€ 145 619€ 138 257€ 172 677€ 196 442€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
18 660 121€ 20 427 307€ 22 846 846€ 20 725 046€ 12 264 059€ 13 405 089€ 11 224 170€ 10 672 085€ 9 251 839€ 9 133 515€ 8 514 189€ 7 041 544€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
4 634€ 2 345€ 2 055€ 3 694€ 5 098€ 1 872€ 2 335€ 2 337€ 1 948€ 3 598€ 931€ 1 611€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
18 655 487€ 20 424 962€ 22 844 790€ 20 721 352€ 12 258 961€ 13 403 216€ 11 221 835€ 10 669 748€ 9 249 891€ 9 129 918€ 8 513 258€ 7 039 933€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
164 524€ 90 181€ 91 156€ 88 606€ 80 548€ 76 548€ 54 125€ 55 200€ 49 108€ 43 586€ 65 827€ 75 032€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
164 524€ 90 181€ 91 156€ 88 606€ 80 548€ 76 548€ 54 125€ 55 200€ 49 108€ 43 586€ 65 827€ 75 032€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
56 567 099€ 58 048 471€ 59 868 545€ 57 936 455€ 50 345 740€ 50 296 574€ 48 961 097€ 47 551 716€ 47 235 230€ 51 577 267€ 50 884 154€ 49 305 526€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
31 144 769€ 30 659 733€ 30 280 895€ 29 644 190€ 29 226 421€ 29 345 015€ 29 210 926€ 28 638 735€ 27 577 496€ 27 000 229€ 26 238 513€ 25 542 109€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
25 843 189€ 25 787 672€ 25 836 542€ 25 851 468€ 25 726 470€ 25 272 640€ 25 287 901€ 25 173 824€ 24 541 572€ 24 503 739€ 24 428 284€ 24 459 059€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
21 995 443€ 21 678 529€ 21 931 132€ 22 439 696€ 22 834 306€ 21 766 069€ 21 882 264€ 21 377 258€ 20 890 835€ 20 805 663€ 21 233 461€ 21 083 783€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
241 849€ 249 180€ 314 067€ 350 776€ 291 757€ 249 530€ 305 649€ 509 762€ 436 904€ 427 667€ 354 969€ 422 210€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
3 605 898€ 3 859 962€ 3 591 342€ 3 060 996€ 2 600 407€ 3 257 041€ 3 099 987€ 3 286 804€ 3 213 832€ 3 270 409€ 2 839 854€ 2 953 066€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
4 713 196€ 4 224 151€ 3 654 653€ 3 295 150€ 2 917 978€ 3 416 617€ 3 213 723€ 2 647 913€ 2 020 730€ 1 483 707€ 802 089€ 424 538€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
2 983 661€ 2 729 497€ 2 418 616€ 2 224 587€ 1 996 798€ 2 139 495€ 1 860 774€ 1 538 975€ 1 137 897€ 737 783€ 458 194€ 281 353€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
1 724 606€ 1 472 798€ 1 213 184€ 1 047 298€ 898 910€ 1 254 812€ 1 330 021€ 1 085 507€ 857 624€ 721 642€ 294 871€ 80 984€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
4 929€ 21 856€ 22 853€ 23 264€ 22 269€ 22 311€ 22 928€ 23 432€ 25 209€ 24 281€ 49 024€ 62 201€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
588 384€ 647 911€ 789 701€ 497 572€ 581 973€ 655 758€ 709 302€ 816 998€ 1 015 195€ 1 012 783€ 1 008 140€ 658 512€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 856 777€ 2 584 760€ 2 478 075€ 1 879 655€ 2 392 195€ 2 098 754€ 2 537 968€ 1 699 084€ 1 538 779€ 6 464 851€ 5 713 772€ 4 713 251€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 051 937€ 906 235€ 685 581€ 431 368€ 458 681€ 420 233€ 437 516€ 368 965€ 298 193€ 333 614€ 320 595€ 414 108€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
153 928€ 157 044€ 150 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
898 009€ 749 191€ 535 581€ 431 368€ 458 681€ 420 233€ 437 516€ 368 965€ 298 193€ 333 614€ 320 595€ 414 108€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
22 814€ 9 755€ 38 912€ 47 129€ 29 436€ 25 080€ 23 719€ 24 901€ 28 806€ 40 195€ 32 796€ 21 270€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
22 814€ 9 755€ 38 912€ 47 129€ 29 436€ 25 080€ 23 719€ 24 901€ 28 806€ 40 195€ 32 796€ 21 270€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 782 025€ 1 668 770€ 1 753 582€ 1 401 159€ 1 904 078€ 1 653 441€ 2 076 733€ 1 305 218€ 1 211 779€ 6 091 042€ 5 360 382€ 4 277 873€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
310 139€ 372 983€ 281 007€ 142 125€ 473 378€ 386 795€ 553 664€ 158 262€ 267 326€ 476 072€ 550 738€ 210 628€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
759 648€ 663 180€ 725 189€ 615 310€ 550 351€ 493 884€ 514 530€ 464 445€ 469 118€ 429 438€ 457 847€ 470 798€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
457 910€ 419 471€ 459 087€ 392 178€ 348 372€ 313 023€ 321 042€ 290 052€ 286 405€ 266 006€ 280 334€ 264 924€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
188 902€ 168 098€ 239 598€ 162 991€ 83 904€ 121 404€ 192 223€ 245 687€ 82 285€ 4 679 580€ 3 946 470€ 3 169 310€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
65 427€ 45 038€ 48 701€ 88 554€ 448 074€ 338 335€ 495 274€ 146 772€ 106 645€ 239 945€ 124 993€ 162 212€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
22 565 553€ 24 803 978€ 27 109 575€ 26 412 610€ 18 727 124€ 18 852 805€ 17 212 203€ 17 213 897€ 18 118 955€ 18 112 187€ 18 931 869€ 19 050 166€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 56€ 4 896€ 5 473€ 4 878€ 4 826€ 5 164€ 4 617€ 3 881€ 2 740€ 2 606€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 605 303€ 3 723 261€ 27 109 520€ 26 407 714€ 18 721 652€ 18 847 927€ 17 207 377€ 17 208 733€ 18 114 338€ 18 108 306€ 18 929 130€ 19 047 560€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
19 960 249€ 21 080 717€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
56 567 099€ 58 048 471€ 59 868 545€ 57 936 455€ 50 345 740€ 50 296 574€ 48 961 097€ 47 551 716€ 47 235 230€ 51 577 267€ 50 884 154€ 49 305 526€