Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
92 037 361€ 87 450 612€ 85 683 584€ 81 842 720€ 83 130 344€ 82 815 486€ 84 262 396€ 86 102 516€ 87 100 529€ 66 776 018€ 63 925 744€ 64 844 770€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
225 597€ 282 302€ 449 741€ 1 022 127€ 1 880 021€ 2 681 457€ 3 409 493€ 4 004 722€ 1 554 675€ 401 269€ 546 757€ 608 230€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
217 909€ 271 869€ 436 560€ 1 006 198€ 1 861 345€ 2 681 457€ 3 409 493€ 1 397 458€ 639 083€ 401 053€ 439 106€ 572 958€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
7 688€ 10 432€ 13 180€ 15 928€ 18 676€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 607 264€ 915 591€ 216€ 107 650€ 35 272€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
91 806 764€ 87 163 310€ 85 228 844€ 80 815 594€ 81 245 323€ 80 129 029€ 80 847 903€ 82 092 794€ 85 540 854€ 66 369 749€ 63 378 987€ 64 236 540€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
14 727 201€ 14 735 085€ 14 360 544€ 14 299 005€ 14 299 005€ 14 238 705€ 14 238 705€ 14 340 467€ 14 340 573€ 12 691 732€ 9 722 998€ 9 186 050€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
80 277€ 77 048€ 70 598€ 70 598€ 70 598€ 70 681€ 70 681€ 63 951€ 59 127€ 49 627€ 49 627€ 45 019€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
63 199 391€ 62 679 638€ 60 173 371€ 60 270 065€ 58 123 505€ 54 613 638€ 43 202 351€ 39 841 374€ 37 918 957€ 37 385 593€ 36 001 515€ 34 893 264€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
12 808 801€ 8 679 869€ 6 750 243€ 5 663 517€ 7 144 143€ 10 074 585€ 12 986 079€ 15 774 444€ 20 294 686€ 14 329 113€ 16 185 344€ 15 381 022€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
84 683€ 36 351€ 32 248€ 62 575€ 62 259€ 106 093€ 61 799€ 54 818€ 83 876€ 52 287€ 49 992€ 28 965€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
906 411€ 955 319€ 3 841 838€ 449 834€ 1 545 814€ 1 025 327€ 10 288 288€ 12 017 741€ 12 843 635€ 1 861 397€ 1 369 511€ 4 702 221€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
25 134 940€ 29 485 637€ 29 453 189€ 28 936 741€ 23 001 571€ 23 919 279€ 22 919 393€ 20 221 758€ 14 262 728€ 16 205 326€ 19 877 665€ 12 910 509€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
311 918€ 293 866€ 216 779€ 226 879€ 201 175€ 194 400€ 184 008€ 165 613€ 174 122€ 159 817€ 156 730€ 165 461€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
157 749€ 161 688€ 137 961€ 130 093€ 112 099€ 106 057€ 101 772€ 89 761€ 84 926€ 83 784€ 82 306€ 88 969€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
1 398€ 1 656€ 2 103€ 7 265€ 7 404€ 7 585€ 7 960€ 8 921€ 16 348€ 16 834€ 27 734€ 33 285€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
152 771€ 130 522€ 76 714€ 89 520€ 81 672€ 80 757€ 74 276€ 66 932€ 72 847€ 59 199€ 46 690€ 43 207€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 43€ 43€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 43€ 43€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 008 353€ 2 478 123€ 1 411 727€ 2 158 644€ 1 691 289€ 1 422 138€ 1 275 933€ 2 245 330€ 811 046€ 1 495 474€ 1 247 180€ 1 100 749€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
609 870€ 503 603€ 274 537€ 344 925€ 298 971€ 183 092€ 107 485€ 1 826 594€ 447 819€ 597 352€ 617 885€ 325 708€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
230 746€ 261 560€ 150 244€ 102 348€ 332 886€ 439 404€ 53 717€ 77 971€ 39 494€ 37 149€ 31 445€ 28 198€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 2 703€ 17 510€ 732 271€ 40 433€ 93 804€ 0€ 33 778€ 58 863€ 210 099€ 99 413€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 162 355€ 1 705 709€ 964 865€ 975 128€ 904 358€ 248 207€ 659 238€ 305 974€ 263 690€ 650 163€ 496 489€ 733 173€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 381€ 4 548€ 4 570€ 3 972€ 114 641€ 457 631€ 455 493€ 1 013€ 1 180€ 711€ 1 948€ 13 670€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
22 814 669€ 26 713 649€ 27 824 684€ 26 551 219€ 21 109 107€ 22 302 741€ 21 459 453€ 17 810 814€ 13 277 518€ 14 549 993€ 18 473 712€ 11 644 255€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
71 214€ 51 723€ 65 507€ 81 573€ 55 310€ 42 479€ 29 012€ 29 891€ 20 441€ 21 591€ 14 757€ 11 750€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
22 743 455€ 26 661 926€ 27 759 177€ 26 469 646€ 21 053 797€ 22 260 262€ 21 430 441€ 17 780 923€ 13 257 077€ 14 528 402€ 18 458 956€ 11 632 505€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
397 431€ 394 954€ 414 699€ 192 558€ 367 214€ 405 725€ 387 500€ 467 788€ 328 708€ 298 619€ 163 253€ 115 264€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
397 431€ 394 954€ 414 699€ 192 558€ 367 214€ 405 725€ 387 500€ 448 075€ 328 708€ 298 619€ 163 253€ 115 264€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 713€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
117 569 731€ 117 331 203€ 115 551 472€ 110 972 020€ 106 499 130€ 107 140 490€ 107 569 289€ 106 792 061€ 101 691 965€ 83 279 962€ 83 966 663€ 77 870 543€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
51 734 736€ 55 023 507€ 55 713 815€ 52 300 611€ 49 260 724€ 47 430 077€ 44 509 596€ 40 892 334€ 39 695 219€ 37 981 513€ 37 324 915€ 35 971 056€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
36 281 655€ 36 156 573€ 35 424 221€ 35 556 304€ 35 370 515€ 35 327 375€ 34 982 857€ 35 039 762€ 34 917 133€ 34 187 638€ 34 381 748€ 33 582 740€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
34 861 161€ 34 649 418€ 35 027 006€ 35 017 106€ 35 015 347€ 35 016 827€ 34 640 245€ 34 640 580€ 34 062 847€ 29 451 053€ 28 440 711€ 29 217 813€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
861 636€ 736 554€ 397 215€ 539 198€ 353 409€ 310 266€ 342 612€ 399 182€ 298 208€ 338 377€ 627 425€ 360 984€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
558 858€ 770 600€ 0€ 0€ 1 759€ 282€ 0€ 0€ 556 079€ 4 398 208€ 5 313 612€ 4 003 943€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
14 986 426€ 18 109 163€ 16 638 945€ 13 806 815€ 11 958 336€ 9 209 914€ 5 852 573€ 4 734 239€ 3 016 378€ 2 931 290€ 2 355 284€ 1 090 929€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
14 986 426€ 18 109 163€ 16 638 945€ 13 806 815€ 11 958 336€ 9 209 914€ 5 852 573€ 4 734 239€ 3 016 378€ 2 931 290€ 2 355 284€ 1 090 929€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
466 655€ 757 770€ 3 650 649€ 2 937 492€ 1 931 873€ 2 892 787€ 3 674 167€ 1 118 334€ 1 761 708€ 862 585€ 587 883€ 1 297 386€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
10 989 358€ 11 133 570€ 12 156 171€ 11 078 362€ 10 092 788€ 9 183 158€ 11 313 947€ 14 188 811€ 7 788 551€ 5 142 117€ 4 868 343€ 6 559 878€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
2 157 928€ 2 888 963€ 3 460 661€ 2 132 984€ 1 865 997€ 1 482 583€ 1 819 081€ 3 608 910€ 515 934€ 450 129€ 680 496€ 415 031€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 115 662€ 1 935 630€ 2 103 819€ 1 544 029€ 909 753€ 765 311€ 1 236 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 042 266€ 953 333€ 1 356 842€ 588 955€ 956 244€ 717 272€ 582 470€ 3 608 910€ 515 934€ 450 129€ 680 496€ 415 031€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 528 990€ 1 841 043€ 2 183 754€ 2 469 463€ 2 461 843€ 2 685 740€ 3 108 070€ 3 115 152€ 105 586€ 111 869€ 105 730€ 93 942€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
128 990€ 141 043€ 181 430€ 151 379€ 127 999€ 136 136€ 108 070€ 115 152€ 105 586€ 111 869€ 105 730€ 93 942€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 2 324€ 18 084€ 33 844€ 49 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
1 400 000€ 1 700 000€ 2 000 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 500 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
7 302 440€ 6 403 563€ 6 511 756€ 6 475 914€ 5 764 948€ 5 014 836€ 6 386 797€ 7 464 748€ 7 167 032€ 4 580 119€ 4 082 117€ 6 050 905€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 805 698€ 1 697 524€ 1 478 561€ 1 513 442€ 1 693 737€ 1 211 412€ 1 958 107€ 3 833 412€ 3 595 391€ 1 476 910€ 1 476 046€ 4 015 252€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 347 185€ 1 994 807€ 2 226 255€ 1 781 510€ 1 690 807€ 1 512 984€ 1 554 713€ 1 431 047€ 1 408 931€ 1 489 155€ 1 190 017€ 1 058 286€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 513 678€ 1 288 761€ 1 440 412€ 1 162 104€ 1 093 169€ 1 039 911€ 1 017 436€ 907 760€ 861 515€ 883 572€ 763 164€ 583 806€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
476 902€ 366 754€ 468 354€ 1 084 016€ 430 158€ 436 392€ 495 459€ 311 230€ 294 135€ 304 814€ 346 709€ 279 884€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 158 977€ 1 055 718€ 898 174€ 934 842€ 857 076€ 814 137€ 1 361 083€ 981 299€ 1 007 060€ 425 668€ 306 180€ 113 677€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
54 845 638€ 51 174 127€ 47 681 486€ 47 593 047€ 47 145 618€ 50 527 254€ 51 745 746€ 51 710 917€ 54 208 194€ 40 156 332€ 41 773 405€ 35 339 609€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 359 425€ 3 938 743€ 47 681 486€ 47 593 047€ 47 145 618€ 50 527 254€ 51 745 746€ 51 710 917€ 54 208 194€ 40 156 332€ 41 773 405€ 35 339 609€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
52 486 213€ 47 235 384€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
117 569 731€ 117 331 203€ 115 551 472€ 110 972 020€ 106 499 130€ 107 140 490€ 107 569 289€ 106 792 061€ 101 691 965€ 83 279 962€ 83 966 663€ 77 870 543€