Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
85 683 584€ 81 842 720€ 83 130 344€ 82 815 486€ 84 262 396€ 86 102 516€ 87 100 529€ 66 776 018€ 63 925 744€ 64 844 770€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
449 741€ 1 022 127€ 1 880 021€ 2 681 457€ 3 409 493€ 4 004 722€ 1 554 675€ 401 269€ 546 757€ 608 230€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
436 560€ 1 006 198€ 1 861 345€ 2 681 457€ 3 409 493€ 1 397 458€ 639 083€ 401 053€ 439 106€ 572 958€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
13 180€ 15 928€ 18 676€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 607 264€ 915 591€ 216€ 107 650€ 35 272€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
85 228 844€ 80 815 594€ 81 245 323€ 80 129 029€ 80 847 903€ 82 092 794€ 85 540 854€ 66 369 749€ 63 378 987€ 64 236 540€
010
 
Pozemky (031)
14 360 544€ 14 299 005€ 14 299 005€ 14 238 705€ 14 238 705€ 14 340 467€ 14 340 573€ 12 691 732€ 9 722 998€ 9 186 050€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
70 598€ 70 598€ 70 598€ 70 681€ 70 681€ 63 951€ 59 127€ 49 627€ 49 627€ 45 019€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
60 173 371€ 60 270 065€ 58 123 505€ 54 613 638€ 43 202 351€ 39 841 374€ 37 918 957€ 37 385 593€ 36 001 515€ 34 893 264€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 750 243€ 5 663 517€ 7 144 143€ 10 074 585€ 12 986 079€ 15 774 444€ 20 294 686€ 14 329 113€ 16 185 344€ 15 381 022€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
32 248€ 62 575€ 62 259€ 106 093€ 61 799€ 54 818€ 83 876€ 52 287€ 49 992€ 28 965€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
3 841 838€ 449 834€ 1 545 814€ 1 025 327€ 10 288 288€ 12 017 741€ 12 843 635€ 1 861 397€ 1 369 511€ 4 702 221€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
29 453 189€ 28 936 741€ 23 001 571€ 23 919 279€ 22 919 393€ 20 221 758€ 14 262 728€ 16 205 326€ 19 877 665€ 12 910 509€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
216 779€ 226 879€ 201 175€ 194 400€ 184 008€ 165 613€ 174 122€ 159 817€ 156 730€ 165 461€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
137 961€ 130 093€ 112 099€ 106 057€ 101 772€ 89 761€ 84 926€ 83 784€ 82 306€ 88 969€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
2 103€ 7 265€ 7 404€ 7 585€ 7 960€ 8 921€ 16 348€ 16 834€ 27 734€ 33 285€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
76 714€ 89 520€ 81 672€ 80 757€ 74 276€ 66 932€ 72 847€ 59 199€ 46 690€ 43 207€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 43€ 43€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 43€ 43€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 411 727€ 2 158 644€ 1 691 289€ 1 422 138€ 1 275 933€ 2 245 330€ 811 046€ 1 495 474€ 1 247 180€ 1 100 749€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
274 537€ 344 925€ 298 971€ 183 092€ 107 485€ 1 826 594€ 447 819€ 597 352€ 617 885€ 325 708€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
150 244€ 102 348€ 332 886€ 439 404€ 53 717€ 77 971€ 39 494€ 37 149€ 31 445€ 28 198€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
17 510€ 732 271€ 40 433€ 93 804€ 0€ 33 778€ 58 863€ 210 099€ 99 413€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
964 865€ 975 128€ 904 358€ 248 207€ 659 238€ 305 974€ 263 690€ 650 163€ 496 489€ 733 173€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
4 570€ 3 972€ 114 641€ 457 631€ 455 493€ 1 013€ 1 180€ 711€ 1 948€ 13 670€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
27 824 684€ 26 551 219€ 21 109 107€ 22 302 741€ 21 459 453€ 17 810 814€ 13 277 518€ 14 549 993€ 18 473 712€ 11 644 255€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
65 507€ 81 573€ 55 310€ 42 479€ 29 012€ 29 891€ 20 441€ 21 591€ 14 757€ 11 750€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
27 759 177€ 26 469 646€ 21 053 797€ 22 260 262€ 21 430 441€ 17 780 923€ 13 257 077€ 14 528 402€ 18 458 956€ 11 632 505€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
414 699€ 192 558€ 367 214€ 405 725€ 387 500€ 467 788€ 328 708€ 298 619€ 163 253€ 115 264€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
414 699€ 192 558€ 367 214€ 405 725€ 387 500€ 448 075€ 328 708€ 298 619€ 163 253€ 115 264€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 713€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
115 551 472€ 110 972 020€ 106 499 130€ 107 140 490€ 107 569 289€ 106 792 061€ 101 691 965€ 83 279 962€ 83 966 663€ 77 870 543€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
55 713 815€ 52 300 611€ 49 260 724€ 47 430 077€ 44 509 596€ 40 892 334€ 39 695 219€ 37 981 513€ 37 324 915€ 35 971 056€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
35 424 221€ 35 556 304€ 35 370 515€ 35 327 375€ 34 982 857€ 35 039 762€ 34 917 133€ 34 187 638€ 34 381 748€ 33 582 740€
063
 
Základné imanie (411)
35 027 006€ 35 017 106€ 35 015 347€ 35 016 827€ 34 640 245€ 34 640 580€ 34 062 847€ 29 451 053€ 28 440 711€ 29 217 813€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
397 215€ 539 198€ 353 409€ 310 266€ 342 612€ 399 182€ 298 208€ 338 377€ 627 425€ 360 984€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 1 759€ 282€ 0€ 0€ 556 079€ 4 398 208€ 5 313 612€ 4 003 943€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
16 638 945€ 13 806 815€ 11 958 336€ 9 209 914€ 5 852 573€ 4 734 239€ 3 016 378€ 2 931 290€ 2 355 284€ 1 090 929€
069
 
Rezervný fond (421)
16 638 945€ 13 806 815€ 11 958 336€ 9 209 914€ 5 852 573€ 4 734 239€ 3 016 378€ 2 931 290€ 2 355 284€ 1 090 929€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
3 650 649€ 2 937 492€ 1 931 873€ 2 892 787€ 3 674 167€ 1 118 334€ 1 761 708€ 862 585€ 587 883€ 1 297 386€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
12 156 171€ 11 078 362€ 10 092 788€ 9 183 158€ 11 313 947€ 14 188 811€ 7 788 551€ 5 142 117€ 4 868 343€ 6 559 878€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 460 661€ 2 132 984€ 1 865 997€ 1 482 583€ 1 819 081€ 3 608 910€ 515 934€ 450 129€ 680 496€ 415 031€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
2 103 819€ 1 544 029€ 909 753€ 765 311€ 1 236 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 356 842€ 588 955€ 956 244€ 717 272€ 582 470€ 3 608 910€ 515 934€ 450 129€ 680 496€ 415 031€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2 183 754€ 2 469 463€ 2 461 843€ 2 685 740€ 3 108 070€ 3 115 152€ 105 586€ 111 869€ 105 730€ 93 942€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
181 430€ 151 379€ 127 999€ 136 136€ 108 070€ 115 152€ 105 586€ 111 869€ 105 730€ 93 942€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
2 324€ 18 084€ 33 844€ 49 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
2 000 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 500 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
6 511 756€ 6 475 914€ 5 764 948€ 5 014 836€ 6 386 797€ 7 464 748€ 7 167 032€ 4 580 119€ 4 082 117€ 6 050 905€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 478 561€ 1 513 442€ 1 693 737€ 1 211 412€ 1 958 107€ 3 833 412€ 3 595 391€ 1 476 910€ 1 476 046€ 4 015 252€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 226 255€ 1 781 510€ 1 690 807€ 1 512 984€ 1 554 713€ 1 431 047€ 1 408 931€ 1 489 155€ 1 190 017€ 1 058 286€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 440 412€ 1 162 104€ 1 093 169€ 1 039 911€ 1 017 436€ 907 760€ 861 515€ 883 572€ 763 164€ 583 806€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
468 354€ 1 084 016€ 430 158€ 436 392€ 495 459€ 311 230€ 294 135€ 304 814€ 346 709€ 279 884€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
898 174€ 934 842€ 857 076€ 814 137€ 1 361 083€ 981 299€ 1 007 060€ 425 668€ 306 180€ 113 677€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
47 681 486€ 47 593 047€ 47 145 618€ 50 527 254€ 51 745 746€ 51 710 917€ 54 208 194€ 40 156 332€ 41 773 405€ 35 339 609€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
47 681 486€ 47 593 047€ 47 145 618€ 50 527 254€ 51 745 746€ 51 710 917€ 54 208 194€ 40 156 332€ 41 773 405€ 35 339 609€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
115 551 472€ 110 972 020€ 106 499 130€ 107 140 490€ 107 569 289€ 106 792 061€ 101 691 965€ 83 279 962€ 83 966 663€ 77 870 543€