Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 193 351€ 2 057 863€ 1 964 833€ 1 787 591€ 1 694 861€ 1 746 546€ 1 507 053€ 1 329 348€ 1 363 634€ 1 440 714€ 1 507 064€ 1 548 348€ 1 606 730€ 1 623 811€ 1 604 769€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 945 766€ 1 700 836€ 1 722 119€ 1 585 553€ 1 509 411€ 1 553 456€ 1 356 687€ 1 226 733€ 1 263 736€ 1 302 305€ 1 351 718€ 1 405 574€ 1 461 960€ 1 519 148€ 1 563 629€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
623€ 3 513€ 7 813€ 12 231€ 11 037€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
623€ 3 513€ 7 813€ 12 231€ 11 037€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 945 766€ 1 700 836€ 1 722 119€ 1 585 553€ 1 509 411€ 1 553 456€ 1 356 687€ 1 226 733€ 1 263 736€ 1 302 305€ 1 351 095€ 1 402 061€ 1 454 147€ 1 506 917€ 1 552 592€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€ 171 745€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 363 607€ 1 413 108€ 1 462 609€ 1 345 147€ 1 321 436€ 1 362 002€ 1 184 941€ 1 054 987€ 1 091 990€ 1 178 377€ 1 226 194€ 1 274 012€ 1 321 829€ 1 369 646€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
390 821€ 100 091€ 87 765€ 42 294€ 16 229€ 19 708€ 972€ 4 121€ 8 390€ 13 343€ 11 200€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
14 092€ 15 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 500€ 26 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
246 214€ 355 506€ 241 553€ 201 456€ 184 338€ 192 349€ 149 761€ 101 778€ 99 472€ 137 786€ 154 994€ 141 605€ 143 671€ 103 656€ 40 130€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 187€ 154€ 71€ 80€ 79€ 1 079€ 1 602€ 1 690€ 525€ 631€ 1 157€ 1 833€ 1 055€ 1 430€ 2 061€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 187€ 154€ 71€ 80€ 79€ 1 079€ 1 602€ 1 690€ 525€ 631€ 1 157€ 1 833€ 1 055€ 1 430€ 2 061€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
47 108€ 57 857€ 41 259€ 47 651€ 20 733€ 21 949€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
47 108€ 57 857€ 41 259€ 47 651€ 20 733€ 21 949€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
210€ 4 356€ 2 233€ 5 978€ 3 984€ 25 306€ 18 748€ 1 060€ 75€ 0€ 312€ 0€ 3 193€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
210€ 4 356€ 60€ 5 978€ 3 984€ 25 306€ 18 748€ 1 060€ 75€ 0€ 312€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
1 198€ 0€ 0€ 0€ 3 193€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
243 817€ 350 995€ 239 249€ 195 397€ 180 275€ 165 964€ 129 412€ 99 028€ 98 872€ 90 047€ 95 980€ 98 201€ 94 964€ 78 300€ 16 120€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
97€ 19€ 56€ 19€ 22€ 51€ 25€ 52€ 33€ 214€ 7€ 60€ 44€ 1€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
243 720€ 350 977€ 239 193€ 195 378€ 180 253€ 165 913€ 129 387€ 98 976€ 98 838€ 89 986€ 95 766€ 98 194€ 94 904€ 78 256€ 16 118€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 372€ 1 521€ 1 161€ 582€ 1 113€ 741€ 606€ 837€ 426€ 622€ 352€ 1 169€ 1 099€ 1 007€ 1 010€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 372€ 1 521€ 1 161€ 582€ 1 113€ 741€ 606€ 837€ 426€ 622€ 352€ 1 169€ 1 099€ 1 007€ 1 010€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 193 351€ 2 057 863€ 1 964 833€ 1 787 591€ 1 694 861€ 1 746 546€ 1 507 053€ 1 329 348€ 1 363 634€ 1 440 714€ 1 507 064€ 1 548 348€ 1 606 730€ 1 623 811€ 1 604 769€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
101 294€ 100 149€ 90 558€ 77 284€ 63 916€ 58 882€ 31 507€ 13 284€ 11 814€ 10 544€ 22 820€ 19 160€ 14 405€ 9 800€ 15 664€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
101 294€ 100 149€ 90 558€ 77 284€ 63 916€ 58 882€ 31 507€ 13 284€ 11 814€ 10 544€ 22 820€ 19 160€ 14 405€ 9 800€ 15 664€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
100 149€ 90 558€ 77 284€ 63 916€ 58 882€ 31 507€ 13 284€ 11 814€ 10 562€ 22 957€ 19 160€ 14 405€ 9 800€ 15 664€ -960€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 145€ 9 591€ 13 273€ 13 368€ 5 034€ 27 374€ 18 223€ 1 470€ 1 252€ -12 413€ 3 661€ 4 754€ 4 605€ -5 864€ 16 624€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 007 457€ 1 093 110€ 985 912€ 901 236€ 794 641€ 824 006€ 584 840€ 398 323€ 408 986€ 460 318€ 487 296€ 504 266€ 541 548€ 536 242€ 484 056€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
47 108€ 57 857€ 41 259€ 47 651€ 20 733€ 21 949€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 21 949€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
47 108€ 57 857€ 41 259€ 47 651€ 20 733€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
852 573€ 823 134€ 836 019€ 750 796€ 674 320€ 691 669€ 470 212€ 311 571€ 321 886€ 333 768€ 356 493€ 382 018€ 409 252€ 437 287€ 452 615€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
852 573€ 823 134€ 835 044€ 750 796€ 674 320€ 691 669€ 468 212€ 311 571€ 321 886€ 333 768€ 356 493€ 382 018€ 409 252€ 437 287€ 452 615€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 557€ 6 856€ 2 863€ 1 941€ 3 507€ 1 310€ 2 052€ 1 936€ 2 636€ 2 078€ 556€ 2 991€ 2 695€ 1 069€ 2 983€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 557€ 6 856€ 2 863€ 1 941€ 3 507€ 1 310€ 2 052€ 1 936€ 2 636€ 2 078€ 556€ 2 991€ 2 695€ 1 069€ 2 983€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
152 327€ 263 120€ 147 030€ 148 498€ 116 814€ 131 027€ 112 576€ 84 817€ 84 464€ 77 364€ 72 390€ 77 999€ 81 950€ 77 153€ 6 510€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 208€ 1 811€ 1 754€ 28 494€ 4 015€ 2 359€ 3 067€ 2 147€ 2 302€ 1 926€ 2 006€ 1 716€ 0€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
12 313€ 13 439€ 14 236€ 9 627€ 7 687€ 4 492€ 2 052€ 2 005€ 3 564€ 142€ 376€ 840€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 1 659€ 2 687€ 1 396€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 536€ 1 422€ 1 629€ 1 750€ 2 098€ 1 545€ 1 180€ 1 398€ 1 371€ 1 354€ 1 259€ 839€ 779€ 652€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
75 357€ 108 414€ 70 896€ 58 016€ 47 790€ 44 192€ 43 853€ 40 526€ 41 307€ 40 015€ 37 694€ 38 422€ 42 855€ 39 956€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
47 743€ 71 668€ 45 910€ 37 908€ 31 128€ 28 971€ 28 805€ 26 663€ 27 154€ 26 178€ 24 452€ 24 411€ 26 207€ 24 653€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 116€ 2 559€ 2 027€ 9 378€ 9 778€ 7 272€ 2 346€ 459€ 653€ 944€ 1 129€ 839€ 0€ 4 002€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 439€ 20 529€ 11 985€ 9 771€ 8 141€ 6 991€ 7 311€ 6 637€ 6 492€ 6 040€ 5 404€ 5 634€ 5 925€ 5 077€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
616€ 606€ 601€ 905€ 408€ 2 033€ 626€ 0€ 0€ 0€ 1 855€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
42 672€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
19€ 6 170€ 30 667€ 18 410€ 3 095€ 1 815€ 1 055€ 255€ 5 007€ 3 687€ 2 272€ 1 112€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 084 600€ 864 604€ 888 363€ 809 071€ 836 305€ 863 658€ 890 706€ 917 741€ 942 834€ 969 851€ 996 948€ 1 024 922€ 1 050 777€ 1 077 769€ 1 105 049€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 084 600€ 864 604€ 888 363€ 809 071€ 836 305€ 863 658€ 890 706€ 917 741€ 942 834€ 969 851€ 996 948€ 1 024 922€ 1 050 777€ 1 077 769€ 1 105 049€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€