Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Borovce

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
534 446 € 602 236 € 359 988 € 336 482 € 194 152 € 228 478 € 227 696 € 273 525 € 283 352 € 209 491 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
342 027 € 380 690 € 193 385 € 202 265 € 70 467 € 115 884 € 75 172 € 102 027 € 134 915 € 108 186 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
337 027 € 380 690 € 193 385 € 202 265 € 70 467 € 115 884 € 75 172 € 102 027 € 134 915 € 108 186 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
44€ 87€ 515€ 3 160€ 11 777€ 24 062€ 36 747€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
337 027€ 380 690€ 193 385€ 202 221€ 70 380€ 115 369€ 72 012€ 90 250€ 110 853€ 71 439€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 000 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
5 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
192 419 € 221 546 € 166 603 € 134 217 € 123 685 € 112 594 € 152 524 € 171 498 € 148 437 € 101 305 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
169 845 € 70 462 € 31 863 € 43 127 € 36 471 € 30 131 € 40 348 € 37 851 € 22 856 € 34 376 €
035
B.I.1
Materiál
7 645€ 51 336€ 16€ 838€ 1 991€ 622€ 4 157€ 10 323€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
46 811€ 19 126€ 25 713€ 35 134€ 31 029€ 29 509€ 32 978€ 35 328€ 22 856€ 21 433€
037
B.I.3
Výrobky
115 389€ 6 134€ 7 155€ 3 451€ 3 213€ 2 523€ 2 600€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
20€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 908 € 69 093 € 100 255 € 89 424 € 85 548 € 80 797 € 110 510 € 131 981 € 123 915 € 65 263 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 581 € 57 418 € 39 509 € 31 401 € 25 994 € 21 771 € 47 377 € 70 620 € 66 521 € 7 442 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 581€ 57 418€ 39 509€ 31 401€ 25 994€ 21 771€ 47 377€ 70 620€ 66 521€ 7 442€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 327€ 11 675€ 3 352€ 629€ 2 160€ 1 632€ 5 739€ 3 967€ 427€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
57 394€ 57 394€ 57 394€ 57 394€ 57 394€ 57 394€ 57 394€ 57 394€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 € 80 326 € 32 820 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1€ 80 326€ 32 820€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
534 446 € 602 236 € 359 988 € 336 482 € 194 152 € 228 478 € 227 696 € 273 525 € 283 352 € 209 491 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
175 933 € 119 444 € 73 489 € 69 908 € 84 883 € 64 879 € 111 435 € 94 038 € 97 778 € 31 547 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
86 331 € 86 331 € 87 660 € 90 978 € 92 638 € 98 023 € 99 897 € 101 607 € 106 130 € 107 070 €
082
A.I.1
Základné imanie
86 331€ 86 331€ 87 660€ 90 978€ 92 638€ 98 023€ 99 897€ 101 607€ 106 130€ 107 070€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
545 142€ 545 303€ 545 302€ 545 303€ 545 302€ 545 303€ 545 303€ 545 303€ 545 303€ 545 303€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
53 498 € 53 498 € 53 498 € 53 498 € 53 498 € 53 498 € 53 498 € 53 498 € 53 497 € 53 497 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
53 498€ 53 498€ 53 498€ 53 498€ 53 498€ 53 498€ 53 498€ 53 498€ 53 497€ 53 497€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-565 687 € -615 716 € -619 871 € -606 555 € -631 945 € -587 263 € -606 370 € -607 152 € -674 323 € -553 446 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-565 687€ -615 716€ -619 871€ -606 555€ -631 945€ -587 263€ -606 370€ -607 152€ -674 323€ -553 446€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
56 649 € 50 028 € 6 900 € -13 316 € 25 390 € -44 682 € 19 107 € 782 € 67 171 € -120 877 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
358 513 € 482 792 € 286 499 € 266 574 € 109 269 € 163 599 € 116 261 € 179 487 € 185 574 € 177 944 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 857 € 2 589 € 2 306 € 2 043 € 9 978 € 27 503 € 47 041 € 71 204 € 72 714 € 924 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
360 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
360€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 857€ 2 589€ 2 306€ 2 043€ 1 835€ 1 660€ 1 468€ 1 275€ 1 088€ 924€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 143€ 25 843€ 45 573€ 69 929€ 71 266€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
198 022€ 231 733€ 93 847€ 105 107€ 38 888€ 58 952€ 7 630€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
90 517 € 163 024 € 87 652 € 77 866 € 44 070 € 64 909 € 57 719 € 61 933 € 50 183 € 130 113 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
79 149 € 138 449 € 76 819 € 69 050 € 39 039 € 48 423 € 49 395 € 56 898 € 37 624 € 122 002 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
79 149€ 138 449€ 76 819€ 69 050€ 39 039€ 48 423€ 49 395€ 56 898€ 37 624€ 122 002€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 829€ 8 287€ 2 968€ 5 520€ 1 544€ 7 561€ 4 896€ 2 090€ 6 102€ 1 688€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
526€ 433€ 477€ 427€ 397€ 1 096€ 344€ 327€ 914€ 292€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 465€ 1 365€ 2 020€ 1 961€ 1 128€ 1 761€ 1 397€ 1 458€ 1 434€ 1 163€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 156€ 14 390€ 5 268€ 908€ 1 962€ 6 068€ 1 687€ 1 160€ 4 109€ 4 968€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 392€ 100€ 100€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
28 319€ 27 663€ 8 960€ 8 691€ 261€ 40 780€ 49 148€ 35 948€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
38 798€ 85 446€ 102 694€ 53 895€ 7 373€ 3 544€ 3 610€ 5 570€ 13 529€ 10 959€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé