Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
197 703€ 96 304€ 126 213€ 122 401€ 170 676€ 353 748€ 333 868€ 297 976€ 14 020€ 7 875€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
195 923€ 96 304€ 126 213€ 122 401€ 170 676€ 218 048€ 256 068€ 292 976€ 9 020€ 2 875€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
86 239€ 86 239€ 86 239€ 86 239€ 86 239€ 86 239€ 86 239€ 82 565€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
4 957€ 1 695€ 2 847€ 5 715€ 7 501€ 11 451€ 14 319€ 0€ 0€ 2 875€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
101 728€ 5 371€ 14 127€ 27 447€ 73 937€ 117 358€ 152 510€ 210 410€ 9 020€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 20 000€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 780€ 0€ 135 700€ 77 800€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
1 780€ 0€ 135 700€ 77 800€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 616 067€ 341 326€ 393 231€ 481 313€ 213 091€ 577 850€ 521 082€ 532 594€ 191 458€ 5 116€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 26€ 37€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 26€ 37€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
9 597€ 40 458€ 8 452€ 896€ 22 171€ 3 155€ 6 114€ 8 903€ 132 205€ 250€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 203€ 30 279€ 1 007€ 441€ 20 976€ 1 427€ 1 677€ 3 903€ 132 205€ 150€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
8 244€ 9 465€ 4 010€ 455€ 331€ 758€ 4 392€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
151€ 179€ 3 265€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
535€ 170€ 0€ 865€ 970€ 45€ 5 000€ 0€ 100€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 606 469€ 300 868€ 384 779€ 480 417€ 190 920€ 574 695€ 514 968€ 523 691€ 59 227€ 4 829€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
96€ 323€ 7 184€ 1 698€ 809€ 546€ 3 018€ 2 463€ 174€ 524€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 606 373€ 300 545€ 377 594€ 478 719€ 190 111€ 574 149€ 511 950€ 59 053€ 0€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 521 228€ 0€ 4 305€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 509€ 897€ 1 728€ 3 529€ 35 822€ 6 420€ 2 181€ 1 114€ 6 222€ 3 058€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 509€ 897€ 1 728€ 3 529€ 35 822€ 1 925€ 2 181€ 1 114€ 6 222€ 3 058€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 4 495€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 817 279€ 438 526€ 521 172€ 607 243€ 419 589€ 938 018€ 857 130€ 831 684€ 211 700€ 16 049€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 766 071€ 406 943€ 483 328€ 567 383€ 345 661€ 877 779€ 806 277€ 773 709€ -867 449€ -480 076€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
525 933€ 525 933€ 525 933€ 306 670€ 306 670€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
525 933€ 525 933€ 525 933€ 306 670€ 306 670€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-157 981€ -81 596€ 0€ 767 286€ 734 718€ -906 440€ -519 067€ -548 288€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
1 359 128€ -76 385€ -81 596€ 221 723€ 0€ 71 502€ 32 569€ 1 641 158€ -387 373€ 29 221€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
51 207€ 31 584€ 37 844€ 39 860€ 73 928€ 60 238€ 50 853€ 57 975€ 1 079 149€ 496 125€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
16 947€ 11 879€ 13 973€ 15 346€ 15 182€ 14 442€ 11 343€ 14 108€ 10 132€ 9 463€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 3 633€ 3 633€ 4 695€ 4 695€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
16 947€ 11 879€ 13 973€ 11 713€ 11 549€ 9 747€ 6 648€ 14 108€ 10 132€ 9 463€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 874€ 1 385€ 3 977€ 6 887€ 12 810€ 1 731€ 2 380€ 1 901€ 1 289€ 1 055€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 874€ 1 385€ 991€ 544€ 309€ 1 731€ 2 380€ 1 901€ 1 289€ 1 055€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 2 986€ 6 343€ 12 501€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
32 386€ 18 320€ 19 895€ 17 627€ 45 936€ 44 066€ 37 131€ 41 966€ 60 978€ 324 878€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
15 405€ 5 290€ 7 722€ 4 130€ 24 216€ 30 800€ 26 285€ 22 433€ 50 792€ 8 054€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
3 536€ 4 871€ 5 163€ 5 060€ 5 845€ 5 524€ 5 413€ 8 509€ 4 109€ 3 232€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
7 354€ 3 002€ 3 007€ 4 067€ 7 436€ 3 338€ 3 327€ 7 901€ 2 218€ 1 658€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 197€ 2 171€ 646€ 1 169€ 8 440€ 4 364€ 2 106€ 2 806€ 832€ 437€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
3 894€ 2 986€ 3 357€ 3 201€ 0€ 40€ 0€ 318€ 3 027€ 311 497€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 1 006 750€ 160 729€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 160 729€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 1 006 750€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 817 279€ 438 526€ 521 172€ 607 243€ 419 589€ 938 018€ 857 130€ 831 684€ 211 700€ 16 049€