Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
13 537 419€ 13 045 211€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
126 926€ 202 289€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
104 911€ 122 574€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
22 015€ 31 715€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
48 000€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
11 905 493€ 11 337 922€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
636 678€ 538 678€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
4 490€ 4 490€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
9 854 597€ 9 094 572€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
387 072€ 389 357€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
202 743€ 178 896€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
81 299€ 45 702€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
738 614€ 1 086 227€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 505 000€ 1 505 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
1 505 000€ 1 505 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
8 011 607€ 10 997 297€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
407 468€ 262 226€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
407 468€ 262 226€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
7 405 529€ 7 880 140€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 552 750€ 1 029 330€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
5 735 134€ 6 733 039€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
91 333€ 75 701€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
26 312€ 42 069€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
198 610€ 2 854 931€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
19 062€ 20 075€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
179 547€ 2 834 856€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
84 693€ 77 149€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
84 693€ 77 149€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
21 633 719€ 24 119 657€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-78 581€ 2 980 809€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
306 891€ 306 891€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
306 891€ 306 891€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 673 918€ 1 105 089€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-3 059 389€ 1 568 829€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
10 735 187€ 10 810 063€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
148 573€ 139 414€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
148 573€ 139 414€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 901 872€ 4 161 387€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
73 759€ 73 033€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 828 113€ 4 088 354€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
4 695 990€ 2 641 149€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 062 807€ 1 793 779€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
168 967€ 285 925€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
92 657€ 174 563€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
24 773€ 56 993€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
346 787€ 329 889€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
1 988 753€ 3 868 113€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
1 988 753€ 1 768 285€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
2 099 828€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
10 977 112€ 10 328 785€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
10 977 112€ 10 328 785€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
21 633 719€ 24 119 657€