Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
460 670€ 745 831€
02
502
Spotreba energie
203 035€ 123 910€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
237 875€ 170 022€
05
512
Cestovné
16 486€ 9 204€
06
513
Náklady na reprezentáciu
208 050€ 201 149€
07
518
Ostatné služby
4 239 961€ 3 957 824€
08
521
Mzdové náklady
2 775 422€ 2 872 290€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
934 021€ 959 533€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
474 707€ 409 975€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
14 674€ 14 674€
15
538
Ostatné dane a poplatky
29 645€ 48 983€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
41€ 1€
17
542
Ostatné pokuty a penále
810€
18
543
Odpísanie pohľadávky
648 000€
19
544
Úroky
44 634€ 72 799€
20
545
Kurzové straty
259 656€ 209 127€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
11 957 102€ 13 698 741€
23
548
Manká a škody
4 254€ 250€
24
549
Iné ostatné náklady
338 905€ 559 883€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
753 448€ 831 858€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 889€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
465 065€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
89 213€ 191 364€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
9 010 186€ 7 512 699€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
32 072 684€ 33 703 182€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 510 797€ 737 413€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€
54
645
Kurzové zisky
191 924€ 178€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
438 889€ 365 046€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
71 093€ 54 584€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 909€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
696 111€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
250 723€ 149 260€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
11 606 722€ 20 264 436€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
624 361€ 584 850€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
13 308 878€ 12 420 134€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
29 013 295€ 35 272 011€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-3 059 389€ 1 568 829€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-3 059 389€ 1 568 829€