Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
13 537 419€ 13 045 211€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
126 926€ 202 289€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
104 911€ 122 574€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
22 015€ 31 715€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
48 000€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
11 905 493€ 11 337 922€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
636 678€ 538 678€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
4 490€ 4 490€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
9 854 597€ 9 094 572€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
387 072€ 389 357€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
202 743€ 178 896€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
81 299€ 45 702€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
738 614€ 1 086 227€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 505 000€ 1 505 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
1 505 000€ 1 505 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
8 011 607€ 10 997 297€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
407 468€ 262 226€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
407 468€ 262 226€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
7 405 529€ 7 880 140€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 552 750€ 1 029 330€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
5 735 134€ 6 733 039€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
91 333€ 75 701€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
26 312€ 42 069€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
198 610€ 2 854 931€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
19 062€ 20 075€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
179 547€ 2 834 856€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
84 693€ 77 149€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
84 693€ 77 149€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
21 633 719€ 24 119 657€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-78 581€ 2 980 809€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
306 891€ 306 891€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
306 891€ 306 891€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 673 918€ 1 105 089€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-3 059 389€ 1 568 829€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
10 735 187€ 10 810 063€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
148 573€ 139 414€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
148 573€ 139 414€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 901 872€ 4 161 387€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
73 759€ 73 033€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 828 113€ 4 088 354€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
4 695 990€ 2 641 149€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 062 807€ 1 793 779€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
168 967€ 285 925€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
92 657€ 174 563€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
24 773€ 56 993€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
346 787€ 329 889€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
1 988 753€ 3 868 113€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
1 988 753€ 1 768 285€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
2 099 828€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
10 977 112€ 10 328 785€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
10 977 112€ 10 328 785€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
21 633 719€ 24 119 657€