Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
159 824 076 € 133 634 647 € 130 651 019 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 700 611 € 21 198 591 € 65 383 962 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
005
A.I.2
Software
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 512 695 € 21 195 271 € 22 194 290 €
012
A.II.1
Pozemky
3 017 913€ 3 017 913€ 3 019 487€
013
A.II.2
Stavby
5 652 841€ 6 334 821€ 6 235 716€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 647 307€ 9 380 316€ 6 294 122€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 099 847€ 2 064 609€ 2 816 857€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
94 787€ 397 612€ 3 828 108€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 187 916 € 3 320 € 43 189 672 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 187 916€ 3 320€ 43 189 672€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
133 442 117 € 110 800 501 € 63 518 286 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 795 612 € 4 700 145 € 2 304 231 €
035
B.I.1
Materiál
3 795 612€ 4 700 145€ 2 304 231€
038
B.I.4
Zvieratá
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 018 891 € 8 374 871 € 5 408 404 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 299 625 € 4 961 029 € 1 904 938 €
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 869 146€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 299 625€ 4 961 029€ 1 035 792€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 719 266€ 3 413 842€ 3 503 466€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
71 893 152 € 79 777 559 € 51 837 952 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
24 858 051 € 71 860 671 € 49 752 630 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 135 837€ 13 534 333€ 5 981 971€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 722 214€ 58 326 338€ 43 770 659€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
34 935€ 25 533€ 859 649€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
160 112€ 652 441€ 1 225 673€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 840 054€ 7 238 914€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
47 734 462 € 17 947 926 € 3 967 699 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 103€ 13 197€ 18 325€
073
B.V.2.
Účty v bankách
47 724 359€ 17 934 729€ 3 949 374€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 681 348 € 1 635 555 € 1 748 771 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
116 654€ 184 204€ 223 009€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 564 694€ 1 451 351€ 1 525 762€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
159 824 076 € 133 634 647 € 130 651 019 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
60 200 625 € 52 505 476 € 74 613 423 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 388 € 66 388 € 66 388 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 589 323€ 30 589 323€ 10 589 323€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 849 765 € 20 771 360 € 65 910 080 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 849 765€ 20 771 360€ 65 910 080€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 695 149 € 1 078 405 € -1 952 368 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
99 623 451 € 81 129 171 € 56 031 096 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 408 753 € 7 138 224 € 6 987 253 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
7 324 052 € 5 418 811 € 4 602 684 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 324 052€ 5 418 811€ 4 602 684€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
460 564€ 431 331€ 453 998€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
624 137€ 1 288 082€ 1 930 571€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 372 346 € 3 150 940 € 2 761 250 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 372 346€ 3 150 940€ 2 761 250€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
76 086 321 € 62 692 014 € 41 250 474 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
65 086 652 € 58 017 330 € 20 942 678 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 437 038€ 0€ 17 137 021€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 433 983€ 2 139 405€ 567 085€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 109 857€ 1 029 247€ 974 407€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
654 469€ 599 442€ 593 228€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 787 731€ 146 243€ 165 949€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 576 591€ 760 347€ 870 106€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 756 031 € 8 147 993 € 5 032 119 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 756 031€ 8 147 993€ 5 032 119€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 6 500 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 6 500€