Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRABAG s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
291 815 160 € 173 339 144 € 145 082 758 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
174 166 337€ 166 915 712€ 137 052 457€
05
III.
Tržby z predaja služieb
116 420 808€ 4 227 466€ 9 013 207€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
0€ -4 378 497€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 052 992€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
175 023€ 2 195 966€ 3 395 591€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
289 800 835 € 174 816 710 € 144 225 811 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
65 485 843€ 39 459 771€ 31 681 056€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
193 035 688€ 111 874 801€ 87 158 101€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 843 601 € 19 945 834 € 19 918 907 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 906 596€ 14 908 648€ 14 499 502€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 937 005€ 5 037 186€ 5 419 405€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
192 059€ 141 170€ 393 940€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 350 326€ 4 088 495€ 4 341 587€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 350 326€ 4 088 495€ 4 341 587€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-189 031€ -902 850€ -143 789€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 082 349€ 209 489€ 876 009€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 014 325 € -1 477 566 € 856 947 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
32 065 614 € 19 808 606 € 22 848 010 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
45 638 € 12 988 € 11 776 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
44 845 € 12 988 € 11 776 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
44 845€ 12 988€ 11 776€
42
XII.
Kurzové zisky
793€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
619 561 € 760 199 € 773 235 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
229 926 € 316 310 € 326 556 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
229 926€ 316 310€ 326 556€
52
O.
Kurzové straty
4 639€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
384 996€ 443 889€ 446 679€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-573 923 € -747 211 € -761 459 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 440 402 € -2 224 777 € 95 488 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
361 997 € -272 409 € 70 807 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
272 373€ 821€ 787 259€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
89 624€ -273 230€ -716 452€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 078 405 € -1 952 368 € 24 681 €