Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAMIRENT spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 302 140 € 13 790 796 € 12 379 010 € 9 252 200 € 8 496 827 € 5 708 542 € 4 728 800 € 5 398 157 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 153 054 € 11 843 854 € 10 082 226 € 7 570 860 € 6 659 807 € 4 264 417 € 3 449 117 € 3 870 482 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
137 025 € 193 227 € 223 139 € 226 054 € 127 342 € 112 420 € 9 213 € 8 233 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
137 025€ 193 227€ 222 562€ 7 023€ 3 840€ 9 213€ 8 233€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
577€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
219 031€ 127 342€ 108 580€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 016 029 € 11 650 627 € 9 859 087 € 7 344 806 € 6 532 465 € 4 151 997 € 3 439 904 € 3 862 249 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
311 582€ 354 149€ 244 829€ 226 081€ 195 810€ 200 422€ 138 712€ 129 138€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 800 420€ 10 275 791€ 8 558 264€ 6 849 587€ 6 320 077€ 3 949 395€ 3 299 322€ 3 731 877€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
904 027€ 1 020 687€ 906 307€ 197 273€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
149 687€ 63 377€ 5 087€ 2 180€ 1 870€ 1 234€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 488€ 11 491€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 111 555 € 1 915 759 € 2 263 261 € 1 654 212 € 1 809 373 € 1 410 316 € 1 270 910 € 1 523 676 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
71 475 € 68 039 € 144 386 € 126 094 € 172 764 € 148 729 € 151 779 € 204 504 €
035
B.I.1
Materiál
66 061€ 63 838€ 135 355€ 118 646€ 165 574€ 139 799€ 132 115€ 150 954€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 414€ 4 201€ 9 031€ 7 448€ 7 190€ 8 930€ 19 664€ 53 550€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 81 477 € 22 192 € 252 459 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
81 477€ 22 192€ 252 459€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 962 169 € 1 712 262 € 1 988 978 € 1 438 119 € 1 517 290 € 924 808 € 1 062 802 € 1 191 784 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 571 610 € 1 499 375 € 1 561 198 € 1 436 291 € 1 413 150 € 924 351 € 1 062 545 € 1 029 278 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
20 126€ 22 114€ 16 714€ 11 119€ 17 068€ 7 163€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 551 484€ 1 477 261€ 1 544 484€ 1 425 172€ 1 396 082€ 917 188€ 1 062 545€ 1 029 278€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
221 001€ 80 211€ 418 876€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
161 800€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
156 412€ 130 259€ 32€ 101 196€ 437€ 257€ 420€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 146€ 2 417€ 8 872€ 1 828€ 2 944€ 20€ 286€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
77 911 € 135 458 € 48 420 € 89 999 € 97 127 € 84 320 € 56 329 € 127 388 €
072
B.V.1.
Peniaze
52 402€ 42 614€ 25 574€ 22 015€ 30 096€ 36 950€ 20 150€ 35 820€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 509€ 92 844€ 22 846€ 67 984€ 67 031€ 47 370€ 36 179€ 91 568€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
37 531 € 31 183 € 33 523 € 27 128 € 27 647 € 33 809 € 8 773 € 3 999 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
22€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 531€ 31 183€ 33 523€ 27 128€ 27 647€ 32 021€ 8 751€ 3 999€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 788€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 302 140 € 13 790 796 € 12 379 010 € 9 252 200 € 8 496 827 € 5 708 542 € 4 728 800 € 5 398 157 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 929 861 € 4 068 752 € 2 789 639 € 1 755 390 € 1 071 523 € 958 918 € 394 987 € 1 129 461 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
979 445€ 979 445€ 979 445€ 979 445€ 979 445€ 979 445€ 979 445€ 979 445€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 724 173 € 1 445 059 € 410 810 € -273 057 € -385 662 € -949 593 € -215 119 € 906 659 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 095 014€ 4 815 900€ 3 781 651€ 3 097 784€ 2 985 179€ 2 421 249€ 2 421 249€ 2 421 249€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 370 841€ -3 370 841€ -3 370 841€ -3 370 841€ -3 370 841€ -3 370 842€ -2 636 368€ -1 514 590€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
861 108 € 1 279 113 € 1 034 249 € 683 867 € 112 605 € 563 931 € -734 474 € -1 121 778 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 371 876 € 9 719 253 € 9 581 981 € 7 484 618 € 7 423 471 € 4 749 090 € 4 332 136 € 4 266 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 419 575 € 204 051 € 9 186 € 27 533 € 3 051 € 974 € 61 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 100 709€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 206€ 11 126€ 9 186€ 7 801€ 3 051€ 974€ 61€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
305 660€ 192 925€ 19 732€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
50 521 € 121 768 € 90 158 € 46 116 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
50 521€ 121 768€ 90 158€ 46 116€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
692 620 € 9 158 520 € 9 151 509 € 7 163 176 € 7 274 029 € 4 611 280 € 4 215 517 € 4 166 888 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
454 577 € 426 163 € 500 025 € 494 582 € 465 018 € 580 409 € 310 835 € 214 817 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
90 850€ 88 036€ 93 441€ 139 657€ 140 846€ 259 805€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
363 727€ 338 127€ 406 584€ 354 925€ 324 172€ 320 604€ 310 835€ 214 817€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
8 500 000€ 8 193 147€ 6 376 000€ 6 619 621€ 3 828 012€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 770 493€ 3 820 114€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
79 444€ 78 122€ 65 252€ 51 487€ 48 979€ 44 795€ 50 449€ 55 793€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
61 491€ 60 613€ 51 755€ 41 123€ 31 880€ 29 922€ 33 934€ 34 480€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
96 808€ 93 322€ 341 330€ 197 825€ 108 531€ 128 142€ 49 431€ 41 684€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
300€ 300€ 2 159€ 375€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
205 676 € 232 464 € 329 577 € 245 862 € 144 550 € 135 911 € 115 080 € 99 725 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 375€ 36 804€ 28 592€ 27 930€ 20 702€ 20 857€ 61 276€ 81 310€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
181 301€ 195 660€ 300 985€ 217 932€ 123 848€ 115 054€ 53 804€ 18 415€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 484€ 2 450€ 1 551€ 1 931€ 1 841€ 925€ 1 478€ 172€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
403 € 2 791 € 7 390 € 12 192 € 1 833 € 534 € 1 677 € 1 911 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 612€ 1 911€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
709€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
403€ 2 791€ 7 390€ 2 580€ 1 833€ 534€ 968€