Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
53 207 491 € 49 420 511 € 42 028 197 € 40 503 642 € 40 378 356 € 42 752 559 € 41 222 962 € 40 477 171 € 36 723 844 € 38 482 800 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 041 277 € 1 429 472 € 1 227 930 € 10 439 813 € 11 360 462 € 11 939 188 € 12 584 049 € 12 765 956 € 12 631 843 € 12 752 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 518 € 55 300 € 119 801 € 110 227 € 62 496 € 88 063 € 79 629 € 63 627 € 86 340 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
2 518€ 55 300€ 119 801€ 110 227€ 62 496€ 88 063€ 79 629€ 63 627€ 86 340€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 036 630 € 1 422 307 € 1 167 983 € 10 315 365 € 11 245 691 € 11 853 254 € 12 454 268 € 12 627 155 € 12 492 273 € 12 627 469 €
012
A.II.1
Pozemky
2 184 422€ 2 184 422€ 2 184 422€ 2 184 422€ 2 184 422€ 2 184 422€ 2 184 422€
013
A.II.2
Stavby
88 810€ 159 675€ 214 874€ 7 072 638€ 7 501 467€ 7 773 144€ 8 134 316€ 8 098 937€ 8 174 615€ 7 824 468€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
980 392€ 986 034€ 678 912€ 928 338€ 1 246 677€ 1 794 841€ 1 945 037€ 2 098 967€ 1 759 542€ 1 592 974€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
821 976€ 12 060€ 12 060€ 12 060€ 12 060€ 12 060€ 12 060€ 12 060€ 12 060€ 12 060€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
145 452€ 264 538€ 262 137€ 117 907€ 301 065€ 88 787€ 178 433€ 232 769€ 361 634€ 1 013 545€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 544 € 23 438 € 41 718 € 59 172 € 75 943 € 38 348 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
-103€ 18 791€ 37 071€ 54 525€ 71 296€ 33 701€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
50 662 455 € 47 351 123 € 40 682 982 € 30 000 847 € 28 904 313 € 30 796 528 € 28 580 310 € 27 340 819 € 23 727 674 € 25 607 146 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 227 € 22 445 € 16 796 € 25 105 € 26 417 € 32 606 € 26 029 € 352 040 € 317 648 € 226 951 €
035
B.I.1
Materiál
129€ 129€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 227€ 22 445€ 16 796€ 25 105€ 26 417€ 32 606€ 25 900€ 351 911€ 317 648€ 226 951€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 565 300 € 3 428 300 € 3 401 800 € 2 558 800 € 2 857 000 € 2 156 000 € 2 527 588 € 2 179 588 € 1 566 000 € 1 306 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 565 300€ 3 428 300€ 3 401 800€ 2 558 800€ 2 857 000€ 2 156 000€ 2 527 588€ 2 179 588€ 1 566 000€ 1 306 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 092 625 € 43 785 390 € 37 192 461 € 27 261 610 € 25 951 986 € 28 374 594 € 26 004 938 € 24 616 516 € 21 796 123 € 24 055 926 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 440 675 € 18 823 037 € 17 397 020 € 16 117 291 € 16 464 183 € 15 836 957 € 4 981 199 € 6 732 862 € 6 748 168 € 6 177 796 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 681 689€ 9 050 732€ 7 468 212€ 7 156 025€ 6 839 741€ 6 703 619€ 1 331 880€ 3 347 007€ 2 041 704€ 1 621 384€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 758 986€ 9 772 305€ 9 928 808€ 8 961 266€ 9 624 442€ 9 133 338€ 3 649 319€ 3 385 855€ 4 706 464€ 4 556 412€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
27 539 224€ 24 885 179€ 19 741 679€ 10 660 456€ 9 437 554€ 10 491 177€ 20 997 955€ 17 421 626€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
14 915 354€ 17 770 789€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
571€ 2 911€ 10 464€ 10 831€ 8 966€ 4 543€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 643€ 7 408€ 4 266€ 436 422€ 14 805€ 1 973 956€ 393 049€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
54 512€ 66 855€ 39 032€ 36 610€ 26 478€ 67 961€ 25 784€ 68 979€ 132 601€ 107 341€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
303 € 114 988 € 71 925 € 155 332 € 68 910 € 233 328 € 21 755 € 192 675 € 47 903 € 18 269 €
072
B.V.1.
Peniaze
303€ 70 796€ 17 845€ 14 706€ 17 671€ 15 147€ 14 957€ 35 767€ 19 025€ 15 376€
073
B.V.2.
Účty v bankách
44 192€ 54 080€ 140 626€ 51 239€ 218 181€ 6 798€ 156 908€ 28 878€ 2 893€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
503 759 € 639 916 € 117 285 € 62 982 € 113 581 € 16 843 € 58 603 € 370 396 € 364 327 € 123 497 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
78 800€ 50 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
424 959€ 589 916€ 117 285€ 62 982€ 113 581€ 16 843€ 58 603€ 370 396€ 364 327€ 123 497€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
53 207 491 € 49 420 511 € 42 028 197 € 40 503 642 € 40 378 356 € 42 752 559 € 41 222 962 € 40 477 171 € 36 723 844 € 38 482 800 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 337 648 € 19 767 010 € 12 377 377 € 16 325 697 € 15 033 060 € 18 083 627 € 22 417 244 € 16 226 318 € 19 154 708 € 18 327 867 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 € 1 867 449 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€ 1 867 449€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
15 970 199 € 12 399 561 € 5 009 928 € 8 958 248 € 7 665 611 € 10 716 178 € 15 049 795 € 8 858 869 € 11 787 259 € 10 960 418 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 869 843 € 29 653 501 € 29 095 820 € 24 138 812 € 25 293 805 € 24 605 084 € 18 662 566 € 24 095 344 € 17 309 814 € 20 017 433 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
456 873 € 242 183 € 281 261 € 345 107 € 471 528 € 524 768 € 335 070 € 309 833 € 240 798 € 202 790 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
456 873€ 242 183€ 281 261€ 345 107€ 471 528€ 524 768€ 335 070€ 309 833€ 240 798€ 202 790€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 278 223 € 1 401 483 € 806 790 € 415 900 € 407 041 € 510 036 € 545 365 € 418 436 € 509 859 € 352 544 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 278 223€ 1 401 483€ 806 790€ 415 900€ 407 041€ 510 036€ 545 365€ 418 436€ 509 859€ 352 544€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 462 177 € 15 182 332 € 14 314 116 € 12 005 472 € 12 100 002 € 13 015 695 € 12 333 635 € 18 187 872 € 9 437 337 € 13 499 241 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 680 806 € 13 546 159 € 12 765 346 € 10 891 519 € 11 142 296 € 11 962 603 € 6 608 681 € 13 577 792 € 5 615 112 € 9 056 602 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 076 014€ 6 480 092€ 6 047 462€ 5 344 966€ 5 923 900€ 6 480 949€ 1 537 608€ 9 503 298€ 1 298 415€ 2 742 723€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 604 792€ 7 066 067€ 6 717 884€ 5 546 553€ 5 218 396€ 5 481 654€ 5 071 073€ 4 074 494€ 4 316 697€ 6 313 879€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
247 110€ 2 000€ 9 433€ 7 971€ 1 058€ -2 414€ 1 645 711€ 1 806 612€ 1 498 588€ 1 345 700€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 373€ 77€ 32 536€ 1 578€ 1 122 680€ 1 053 625€ 928 499€ 736 956€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 496 354€ 1 631 241€ 1 505 467€ 1 102 935€ 1 044 099€ 2 956 452€ 1 749 843€ 1 393 315€ 2 358 160€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
939 554€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 534€ 2 855€ 1 334€ 1 469€ 17 094€ 11 407€ 111€ 1 823€ 1 823€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 672 570 € 12 827 503 € 13 693 653 € 11 372 333 € 12 315 234 € 10 554 585 € 5 448 496 € 5 179 203 € 7 121 820 € 5 962 858 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
279 502€ 247 102€ 448 702€ 396 305€ 395 494€ 49 809€ 49 809€ 36 110€ 1 141 172€ 2 057 581€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 393 068€ 12 580 401€ 13 244 951€ 10 976 028€ 11 919 740€ 10 504 776€ 5 398 687€ 5 143 093€ 5 980 648€ 3 905 277€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
555 000 € 39 133 € 51 491 € 63 848 € 143 152 € 155 509 € 259 322 € 137 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
555 000€ 39 133€ 51 491€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
63 848€ 143 152€ 155 509€ 259 322€ 137 500€