Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
25 212 414€ 24 141 714€ 21 653 535€ 20 848 181€ 20 121 919€ 18 839 782€ 18 416 628€ 17 354 232€ 16 055 951€ 15 706 135€ 14 708 101€ 11 989 332€ 11 818 318€ 11 200 344€ 11 624 482€ 10 140 090€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
17 649 549€ 15 511 128€ 15 420 450€ 15 481 805€ 15 207 853€ 13 712 890€ 14 043 066€ 13 186 236€ 12 527 077€ 12 436 619€ 11 752 920€ 9 223 461€ 9 738 305€ 9 135 932€ 9 587 430€ 8 000 145€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
12 986€ 12 613€ 27 983€ 37 796€ 52 085€ 69 580€ 86 659€ 1 875€ 4 791€ 7 706€ 12 254€ 19 137€ 13 832€ 22 065€ 30 551€ 28 598€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
12 986€ 12 613€ 27 983€ 37 796€ 52 085€ 69 580€ 12 571€ 1 875€ 4 791€ 7 706€ 12 254€ 19 137€ 13 832€ 22 065€ 30 551€ 28 598€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
74 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
17 636 563€ 15 498 515€ 15 392 467€ 15 444 009€ 15 155 768€ 13 643 310€ 13 956 406€ 13 184 361€ 12 522 286€ 12 428 912€ 11 740 666€ 9 204 324€ 9 724 473€ 9 113 867€ 9 556 880€ 7 971 547€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
410 038€ 410 038€ 410 038€ 410 038€ 410 038€ 408 097€ 408 097€ 408 097€ 408 097€ 408 097€ 408 097€ 408 097€ 408 480€ 407 718€ 407 718€ 407 718€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€ 8 519€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 529 065€ 10 384 939€ 10 491 740€ 9 127 683€ 8 881 038€ 8 883 951€ 7 789 385€ 7 574 333€ 7 056 843€ 5 964 757€ 5 816 051€ 5 797 769€ 5 916 141€ 5 741 992€ 3 720 722€ 3 835 202€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 485 771€ 3 905 791€ 3 980 212€ 4 381 090€ 4 344 002€ 3 930 919€ 4 644 579€ 4 506 592€ 4 498 435€ 4 794 836€ 2 265 799€ 2 540 084€ 2 988 451€ 2 208 578€ 2 396 310€ 2 220 840€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 684€ 8 432€ 12 179€ 2 194€ 5 119€ 9 429€ 13 047€ 2 078€ 3 464€ 65 017€ 140 346€ 232 466€ 309 542€ 4 039€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
8 671€ 12 909€ 17 148€ 17 374€ 56 659€ 124 726€ 192 753€ 260 779€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
497€ 4 026€ 12 449€ 25 228€ 38 007€ 76 063€ 84 565€ 39 066€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 189 815€ 767 887€ 472 631€ 1 499 306€ 1 512 172€ 409 630€ 1 100 707€ 677 390€ 536 848€ 1 246 599€ 3 169 628€ 234 884€ 31 776€ 177 753€ 2 629 504€ 1 456 162€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 562 865€ 8 630 586€ 6 233 085€ 5 366 375€ 4 914 066€ 5 125 758€ 4 373 562€ 4 167 996€ 3 528 867€ 3 269 516€ 2 955 174€ 2 765 871€ 2 076 929€ 2 061 329€ 2 033 968€ 2 136 792€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
787 702€ 806 227€ 1 003 176€ 884 273€ 661 643€ 602 087€ 622 076€ 629 291€ 493 809€ 425 262€ 348 647€ 301 548€ 144 907€ 185 901€ 153 702€ 147 206€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
559 525€ 573 656€ 768 277€ 618 492€ 427 092€ 363 285€ 374 533€ 388 396€ 270 364€ 252 550€ 192 153€ 301 548€ 144 907€ 185 901€ 153 702€ 147 206€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
228 177€ 232 571€ 234 899€ 265 782€ 234 551€ 238 803€ 247 544€ 240 895€ 223 445€ 172 712€ 156 494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
5 749 740€ 4 888 905€ 4 301 186€ 3 955 169€ 1 923 962€ 2 066 681€ 3 055 319€ 3 206 902€ 2 853 468€ 2 720 667€ 2 589 287€ 2 421 509€ 1 917 361€ 1 872 385€ 1 856 687€ 1 907 146€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
46 449€ 46 880€ 114 031€ 102 481€ 60 422€ 55 094€ 55 428€ 82 357€ 68 831€ 55 330€ 44 219€ 41 208€ 23 725€ 18 866€ 16 444€ 16 945€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
266€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
5 700 061€ 4 842 025€ 4 179 486€ 3 823 642€ 1 863 540€ 2 011 587€ 2 999 891€ 3 124 545€ 2 784 638€ 2 665 070€ 2 545 068€ 2 380 251€ 1 891 602€ 1 853 519€ 1 838 562€ 1 890 202€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
3 229€ 7 669€ 29 046€ 0€ 2 035€ 0€ 1 681€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 025 423€ 2 935 454€ 928 723€ 526 932€ 2 328 460€ 2 456 990€ 696 167€ 331 803€ 181 590€ 123 587€ 17 240€ 42 814€ 14 661€ 3 043€ 23 579€ 82 440€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
25€ 0€ 0€ 0€ 914€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
386€ 422€ 310€ 196€ 351€ 338€ 432€ 403€ 429€ 567€ 624€ 615€ 369€ 371€ 689€ 292€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 025 037€ 2 935 032€ 928 413€ 526 736€ 2 328 109€ 2 456 651€ 695 735€ 331 401€ 181 161€ 122 995€ 16 616€ 42 198€ 14 291€ 2 672€ 21 977€ 82 148€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 135€ 7€ 7€ 0€ 3 083€ 3 083€ 3 083€ 3 153€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 135€ 7€ 7€ 0€ 3 083€ 3 083€ 3 083€ 3 153€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
25 212 414€ 24 141 714€ 21 653 535€ 20 848 181€ 20 121 919€ 18 839 782€ 18 416 628€ 17 354 232€ 16 055 951€ 15 706 135€ 14 708 101€ 11 989 332€ 11 818 318€ 11 200 344€ 11 624 482€ 10 140 090€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 860 669€ 3 862 463€ 2 820 685€ 3 156 846€ 2 570 486€ 372 945€ -1 725 753€ -1 685 991€ -2 427 474€ -3 463 151€ -4 131 337€ -4 622 695€ -4 752 799€ -4 497 995€ -3 462 035€ -2 266 809€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
5 860 669€ 3 862 463€ 2 820 685€ 3 156 846€ 2 570 486€ 372 945€ -1 725 753€ -1 685 991€ -2 427 474€ -3 463 151€ -4 131 337€ -4 622 695€ -4 752 799€ -4 497 995€ -3 462 035€ -2 266 809€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 862 463€ 2 698 083€ 3 156 846€ 2 570 486€ 372 945€ -1 684 122€ -1 685 991€ -2 427 474€ -3 463 151€ -4 111 660€ -4 622 695€ -4 752 799€ -4 453 537€ -3 461 917€ -2 264 179€ -1 615 338€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 998 207€ 1 164 380€ -336 161€ 586 360€ 2 197 542€ 2 057 067€ -39 763€ 741 484€ 1 035 676€ 648 509€ 491 358€ 130 103€ -299 261€ -1 036 078€ -1 197 857€ -651 470€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
17 265 011€ 18 680 754€ 17 711 878€ 16 850 895€ 16 519 108€ 17 347 323€ 18 622 919€ 17 422 389€ 16 774 871€ 17 475 205€ 17 238 856€ 15 485 993€ 15 406 815€ 14 455 870€ 13 777 947€ 11 094 447€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
197 167€ 192 160€ 157 000€ 157 000€ 110 000€ 110 000€ 120 000€ 120 000€ 372 633€ 241 867€ 334 486€ 253 917€ 308 508€ 278 793€ 426 747€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
40 167€ 35 160€ 0€ 0€ 0€ 278 793€ 426 747€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
157 000€ 157 000€ 157 000€ 157 000€ 110 000€ 110 000€ 120 000€ 120 000€ 372 633€ 241 867€ 334 486€ 253 917€ 308 508€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
10 660 370€ 10 984 413€ 11 089 698€ 11 570 247€ 11 234 838€ 10 046 558€ 9 997 186€ 8 767 814€ 7 702 810€ 7 313 197€ 6 633 539€ 6 964 196€ 7 222 057€ 7 426 748€ 7 524 148€ 6 451 129€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
10 660 370€ 10 984 413€ 11 081 995€ 11 570 247€ 11 234 838€ 10 046 558€ 9 997 186€ 8 767 814€ 7 702 810€ 7 313 197€ 6 633 539€ 6 964 196€ 7 222 057€ 7 426 748€ 7 524 148€ 6 451 129€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
7 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 846€ 5 238€ 21 693€ 6 807€ 7 724€ 8 620€ 67 745€ 191 977€ 310 056€ 433 546€ 548 508€ 660 280€ 771 745€ 890 532€ 1 063 405€ 1 062 731€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
59 362€ 178 086€ 296 810€ 415 534€ 534 258€ 652 876€ 771 706€ 890 430€ 1 062 388€ 1 062 388€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 846€ 5 238€ 21 693€ 6 807€ 7 724€ 8 620€ 8 383€ 13 890€ 13 246€ 18 011€ 13 550€ 5 805€ 39€ 102€ 1 017€ 168€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
700€ 1 599€ 0€ 0€ 0€ 176€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
6 403 628€ 7 498 942€ 6 443 487€ 5 116 841€ 5 166 546€ 7 182 145€ 8 557 988€ 8 342 598€ 8 642 005€ 9 355 830€ 9 814 943€ 7 527 030€ 7 159 095€ 5 061 663€ 4 143 182€ 3 153 839€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 831 522€ 4 186 135€ 4 231 142€ 3 430 476€ 3 467 578€ 4 687 703€ 5 254 279€ 5 069 017€ 5 630 601€ 6 461 306€ 6 993 688€ 4 929 228€ 5 321 136€ 3 785 822€ 3 319 760€ 2 419 894€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
25 287€ 19 247€ 17 539€ 17 427€ 16 369€ 16 417€ 28 583€ 44 219€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 700€ 5 350€ 3 950€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
37 568€ 31 721€ 82 897€ 80 599€ 148 783€ 1 093 112€ 1 163 286€ 1 042 593€ 923 230€ 826 251€ 780 817€ 590 365€ 471 396€ 242 025€ 69 794€ 75 381€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 400 642€ 1 779 472€ 1 087 942€ 828 963€ 772 848€ 722 884€ 624 414€ 658 601€ 592 493€ 552 529€ 497 847€ 529 491€ 421 521€ 444 735€ 438 617€ 377 148€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
882 859€ 669 559€ 798 882€ 583 745€ 532 813€ 480 078€ 1 383 154€ 1 410 341€ 1 388 344€ 1 390 468€ 1 362 055€ 1 299 097€ 872 045€ 538 406€ 271 650€ 239 078€
166
15.
Daň z príjmov (341)
598€ 6 304€ 2 581€ 2 086€ 6 720€ 3 686€ 23 959€ 6 881€ 3 020€ 0€ 0€ 1 272€ 1 681€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
232 507€ 747 919€ 224 390€ 153 246€ 138 693€ 122 218€ 92 974€ 101 719€ 83 998€ 73 726€ 142 678€ 130 352€ 69 792€ 47 706€ 38 460€ 35 873€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
15 830€ 78 188€ 14 285€ 39 612€ 74 241€ 54 322€ 20 254€ 36 182€ 3 283€ 11 174€ 2 393€ 1 259€ 3 205€ 2 970€ 3 629€ 4 785€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 768 419€ 768 419€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 768 419€ 768 419€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 086 734€ 1 598 497€ 1 120 972€ 840 440€ 1 032 325€ 1 119 515€ 1 519 462€ 1 617 834€ 1 708 554€ 1 694 080€ 1 600 582€ 1 126 034€ 1 164 302€ 1 242 470€ 1 308 570€ 1 312 452€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 086 734€ 1 598 497€ 1 120 972€ 840 440€ 1 032 325€ 1 119 515€ 1 519 462€ 1 617 834€ 1 708 554€ 1 694 080€ 1 600 582€ 1 126 034€ 1 164 302€ 1 242 470€ 1 308 570€ 1 312 452€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€