Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Program® spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 377 232€ 32 216 885€ 40 326 631€ 41 066 731€ 42 026 944€ 41 577 795€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 980 750 € 32 296 106 € 40 378 298 € 41 114 430 € 42 087 711 € 41 691 045 € 43 023 520 € 37 449 576 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 377 232€ 32 216 885€ 40 326 631€ 41 066 731€ 42 026 944€ 41 577 795€ 42 994 377€ 37 409 275€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
289€
07
V.
Aktivácia
44 268€ 17 032€ 10 785€ 1 432€ 22 140€ 6 181€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 121€ 30 809€ 19 150€ 8 750€ 1 125€ 47 358€ 310€ 4 801€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
537 840€ 31 380€ 21 732€ 37 517€ 37 502€ 59 711€ 28 833€ 35 500€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 483 012 € 35 064 375 € 38 023 590 € 36 001 331 € 38 195 886 € 38 882 980 € 37 480 698 € 34 694 518 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
501 812€ 789 699€ 723 863€ 671 979€ 663 001€ 951 064€ 1 087 699€ 936 888€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 487 365€ 16 561 541€ 19 255 386€ 18 770 807€ 20 713 812€ 21 278 566€ 20 879 215€ 19 760 780€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 924 473 € 6 460 220 € 6 870 065 € 6 182 594 € 5 639 523 € 5 541 782 € 4 694 873 € 3 596 651 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 590 235€ 4 654 222€ 4 830 776€ 4 464 359€ 4 128 915€ 3 986 031€ 3 396 278€ 2 592 251€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 205 383€ 1 621 576€ 1 870 008€ 1 548 821€ 1 347 439€ 1 402 522€ 1 171 884€ 902 990€
19
E.4.
Sociálne náklady
128 855€ 184 422€ 169 281€ 169 414€ 163 169€ 153 229€ 126 711€ 101 410€
20
F.
Dane a poplatky
7 869 062€ 9 506 050€ 9 009 749€ 8 657 406€ 9 327 846€ 9 510 030€ 9 018 992€ 9 179 495€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 358 819€ 1 520 672€ 1 639 609€ 1 602 062€ 1 590 795€ 1 380 624€ 1 024 205€ 852 630€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 358 819€ 1 520 672€ 1 639 609€ 1 602 062€ 1 590 795€ 1 380 624€ 1 024 205€ 852 630€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 142€ 7 423€ 2 397€ 19 069€ 28 175€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-598€ -107 030€ -5 979€ -4 237€ 53 343€ 39 196€ 36 619€ 48 750€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
342 079€ 313 081€ 523 474€ 118 323€ 188 497€ 153 543€ 739 095€ 319 324€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-4 502 262 € -2 768 269 € 2 354 708 € 5 113 099 € 3 891 825 € 2 808 065 € 5 542 822 € 2 755 058 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 432 612 € 14 882 677 € 20 358 167 € 21 625 377 € 20 672 271 € 19 354 346 € 21 027 463 € 16 711 607 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 966 € 9 755 € 10 187 € 28 191 € 55 411 € 34 865 € 36 588 € 12 129 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 966 € 9 755 € 10 187 € 23 188 € 29 996 € 20 883 € 8 260 € 4 164 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6 966€ 9 755€ 10 187€ 23 188€ 29 996€ 20 883€ 8 260€ 4 164€
42
XII.
Kurzové zisky
12€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 003€ 25 403€ 13 982€ 28 328€ 7 965€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
167 812 € 195 984 € 139 119 € 143 533 € 184 019 € 162 953 € 134 103 € 77 554 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
102 488 € 71 224 € 27 812 € 28 029 € 43 133 € 46 379 € 44 257 € 24 770 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
102 488€ 71 224€ 27 812€ 28 029€ 43 133€ 46 379€ 44 257€ 24 770€
52
O.
Kurzové straty
68€ 228€ 316€ 979€ 10€ 206€ 107€ 34€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 256€ 124 532€ 110 991€ 114 525€ 140 876€ 116 368€ 89 739€ 52 750€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-160 846 € -186 229 € -128 932 € -115 342 € -128 608 € -128 088 € -97 515 € -65 425 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 663 108 € -2 954 498 € 2 225 776 € 4 997 757 € 3 763 217 € 2 679 977 € 5 445 307 € 2 689 633 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
119 048 € 43 969 € 598 395 € 1 103 789 € 857 122 € 664 882 € 1 236 462 € 659 779 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
643 990€ 1 135 529€ 797 894€ 886 754€ 1 233 219€ 666 483€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
119 048€ 43 969€ -45 595€ -31 740€ 59 228€ -221 872€ 3 243€ -6 704€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 782 156 € -2 998 467 € 1 627 381 € 3 893 968 € 2 906 095 € 2 015 095 € 4 208 845 € 2 029 854 €