Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J.M.MARTIN, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 102 714 € 2 648 476 € 2 232 965 € 2 417 544 € 1 836 055 € 2 455 260 € 2 350 273 € 2 307 351 € 2 190 675 € 2 124 751 € 2 281 984 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
896 445 € 793 079 € 897 063 € 949 650 € 1 042 889 € 1 103 979 € 1 115 001 € 1 184 451 € 1 103 280 € 1 090 731 € 1 034 196 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 076 € 3 076 € 13 114 € 14 884 € 17 391 € 20 731 € 23 993 € 20 470 € 6 000 € 21 013 € 34 750 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
38€ 1 808€ 4 315€ 7 656€ 10 917€ 7 394€ 15 013€ 7 318€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
21 432€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
3 076€ 3 076€ 13 076€ 13 076€ 13 076€ 13 075€ 13 076€ 13 076€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
825 369 € 722 003 € 798 949 € 849 766 € 940 498 € 998 248 € 1 006 008 € 1 163 981 € 1 097 280 € 1 069 718 € 999 446 €
012
A.II.1
Pozemky
183 548€ 183 548€ 183 548€ 183 548€ 183 548€ 182 391€ 177 817€ 177 817€ 177 817€ 177 817€ 177 817€
013
A.II.2
Stavby
347 106€ 378 316€ 409 526€ 440 735€ 471 944€ 503 156€ 534 603€ 563 067€ 594 471€ 625 875€ 649 709€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
286 588€ 144 108€ 199 788€ 225 302€ 285 006€ 312 175€ 284 440€ 416 882€ 311 709€ 183 724€ 156 012€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
526€ 3 314€ 6 215€ 9 116€ 12 017€ 14 918€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 127€ 16 031€ 6 087€ 181€ 70 285€ 990€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 834€ 4 167€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
68 000 € 68 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
68 000€ 68 000€ 85 000€ 85 000€ 85 000€ 85 000€ 85 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 038 624 € 1 815 505 € 1 329 115 € 1 438 220 € 778 375 € 1 311 311 € 1 161 583 € 1 054 790 € 1 054 694 € 988 190 € 1 214 270 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 747 340 € 1 525 007 € 1 115 587 € 1 218 208 € 650 585 € 965 083 € 846 029 € 850 482 € 653 972 € 630 778 € 922 717 €
035
B.I.1
Materiál
141 451€ 163 637€ 143 998€ 136 401€ 151 553€ 141 355€ 185 862€ 178 495€ 192 939€ 186 837€ 169 347€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
21 300€ 5 470€ 14 828€ 10 799€ 25 261€ 20 890€ 10 879€ 14 184€ 17 839€ 58 597€ 56 454€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 584 589€ 1 355 900€ 956 761€ 1 071 008€ 473 771€ 802 838€ 649 288€ 657 803€ 443 194€ 385 344€ 696 916€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
179 385 € 146 846 € 71 128 € 76 033 € 106 220 € 154 463 € 122 781 € 201 245 € 229 819 € 143 279 € 166 162 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
74 027 € 93 236 € 69 846 € 75 051 € 93 767 € 135 968 € 121 036 € 171 900 € 150 010 € 140 051 € 137 252 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
74 027€ 93 236€ 69 846€ 75 051€ 93 767€ 135 968€ 121 036€ 171 900€ 150 010€ 140 051€ 137 252€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
100 000€ 50 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 610€ 336€ 18€ 2 640€ 12 387€ 90€ 1 342€ 509€ 12 258€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 358€ 946€ 964€ 9 813€ 6 108€ 1 655€ 28 003€ 79 300€ 3 228€ 16 652€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
111 899 € 143 652 € 142 400 € 143 979 € 21 570 € 191 765 € 192 773 € 3 063 € 170 903 € 214 133 € 125 391 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 018€ 6 578€ 5 198€ 6 211€ 11 385€ 7 039€ 4 819€ 2 598€ 168 173€ 136 999€ 123 479€
073
B.V.2.
Účty v bankách
101 881€ 137 074€ 137 202€ 137 768€ 10 185€ 184 726€ 187 954€ 465€ 2 730€ 77 134€ 1 912€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
167 645 € 39 892 € 6 787 € 29 674 € 14 791 € 39 970 € 73 689 € 68 110 € 32 701 € 45 830 € 33 518 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 824€ 30 561€ 4 460€ 4 619€ 5 504€ 4 406€ 5 804€ 6 404€ 4 684€ 4 011€ 5 588€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
149 821€ 9 331€ 2 327€ 25 055€ 9 287€ 35 564€ 67 885€ 61 706€ 28 017€ 41 819€ 27 930€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 102 714 € 2 648 476 € 2 232 965 € 2 417 544 € 1 836 055 € 2 455 260 € 2 350 273 € 2 307 351 € 2 190 675 € 2 124 751 € 2 281 984 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
571 171 € 518 568 € 483 599 € 450 360 € 472 201 € 454 728 € 411 089 € 367 423 € 326 329 € 298 556 € 201 292 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 76 700 € 6 700 €
082
A.I.1
Základné imanie
76 700€ 76 700€ 76 700€ 76 700€ 76 700€ 76 700€ 76 700€ 76 700€ 76 700€ 6 700€ 6 700€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
70 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 001 € 8 001 € 8 001 € 8 001 € 8 002 € 7 653 € 5 470 € 3 415 € 2 027 € 664 € 663 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 670€ 7 670€ 7 670€ 7 670€ 7 670€ 7 321€ 5 138€ 3 083€ 1 695€ 332€ 331€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
331€ 331€ 331€ 331€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
433 867 € 398 898 € 365 660 € 334 517 € 343 193 € 326 736 € 285 254 € 246 213 € 219 829 € 193 929 € 168 366 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
433 867€ 398 898€ 365 660€ 334 517€ 343 193€ 326 736€ 285 254€ 246 213€ 219 829€ 193 929€ 168 366€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
52 603 € 34 969 € 33 238 € 31 142 € 44 306 € 43 639 € 43 665 € 41 095 € 27 773 € 27 263 € 25 563 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 531 543 € 2 129 373 € 1 749 366 € 1 967 184 € 1 363 854 € 1 996 615 € 1 932 915 € 1 939 928 € 1 864 346 € 1 826 037 € 2 080 630 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
90 953 € 40 034 € 50 947 € 78 273 € 47 316 € 62 598 € 66 730 € 83 127 € 133 591 € 123 430 € 112 843 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
57 704€ 718€ 39 213€ 10 733€ 33 878€ 43 571€ 65 810€ 122 180€ 117 039€ 109 679€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
648€ 1 356€ 2 029€ 2 060€ 2 034€ 144€ 134€ 120€ 122€ 109€ 71€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 951€ 9 258€ 13 412€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
27 650€ 29 420€ 34 788€ 37 000€ 34 549€ 28 576€ 23 025€ 17 197€ 11 289€ 6 282€ 3 093€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
147 008€ 69 524€ 91 472€ 131 645€ 84 225€ 150 225€ 216 225€ 88 857€ 133 285€ 177 714€ 222 142€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 908 155 € 1 617 282 € 1 287 359 € 1 354 299 € 747 428 € 1 491 446 € 1 333 533 € 1 472 375 € 1 035 415 € 884 787 € 1 105 795 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 782 513 € 1 568 055 € 1 185 965 € 1 263 460 € 673 216 € 1 439 979 € 1 264 983 € 1 432 173 € 974 763 € 742 527 € 1 063 880 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 782 513€ 1 568 055€ 1 185 965€ 1 263 460€ 673 216€ 1 439 979€ 1 264 983€ 1 432 173€ 974 763€ 742 527€ 1 063 880€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 425€ 1 558€ 1 770€ 1 491€ 1 390€ 1 293€ 8 323€ 2 354€ 6 538€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
29 071€ 22 834€ 20 433€ 22 825€ 21 636€ 23 533€ 21 311€ 17 980€ 19 308€ 18 597€ 17 267€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 368€ 14 162€ 13 656€ 15 061€ 14 767€ 14 749€ 14 282€ 12 010€ 13 048€ 13 711€ 12 757€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
57 751€ 7 300€ 29 702€ 48 926€ 36 039€ 5 987€ 25 970€ 3 302€ 14 311€ 69 143€ 2 733€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
22 452€ 4 931€ 36 178€ 2 469€ 5 707€ 5 597€ 5 617€ 5 662€ 38 455€ 2 620€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 125 € 16 612 € 13 150 € 13 907 € 17 616 € 25 361 € 17 887 € 17 367 € 8 435 € 11 965 € 6 446 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 325€ 14 812€ 11 350€ 12 107€ 15 816€ 23 561€ 16 187€ 15 767€ 6 935€ 11 965€ 6 446€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 600€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
78 367€ 247 016€ 167 184€ 226 070€ 206 353€ 144 628€ 272 304€ 51 150€ 241 859€ 224 709€ 296 068€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
283 935€ 138 905€ 139 254€ 162 990€ 260 916€ 122 357€ 26 236€ 227 052€ 311 761€ 403 432€ 337 336€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
535 € 3 917 € 6 269 € 158 € 62 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
535€ 1 917€ 5 893€ 158€ 62€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 000€ 376€