Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 620 281 € 6 379 493 € 8 099 661 € 4 641 855 € 4 950 148 € 7 576 597 € 4 486 600 € 4 286 215 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 399 221 € 1 332 313 € 1 657 249 € 1 914 062 € 2 890 351 € 3 487 321 € 2 961 813 € 3 206 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 199 852 € 1 332 313 € 1 657 249 € 1 914 062 € 2 890 351 € 3 487 321 € 2 961 813 € 3 206 728 €
012
A.II.1
Pozemky
123 749€ 123 749€ 147 703€ 217 703€ 224 563€ 224 167€ 70 000€ 70 000€
013
A.II.2
Stavby
1 027 148€ 1 153 455€ 1 412 635€ 1 551 767€ 1 652 607€ 1 749 409€ 1 905 595€ 1 719 272€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 955€ 55 109€ 96 911€ 144 592€ 1 013 181€ 1 513 745€ 986 218€ 1 403 922€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 534€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 199 369 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 199 369€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 204 361 € 5 038 364 € 6 433 002 € 2 718 454 € 2 046 410 € 4 083 370 € 1 522 605 € 1 077 297 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
153 409 € 202 624 € 102 691 € 116 907 € 116 907 € 113 035 € 145 568 € 31 320 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
11 533€
039
B.I.5
Tovar
153 409€ 202 624€ 102 691€ 116 907€ 116 907€ 113 035€ 134 035€ 31 320€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
570 538 € 4 336 433 € 3 647 031 € 1 132 803 € 1 472 817 € 1 423 179 € 805 488 € 705 925 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
492 510 € 472 342 € 1 145 789 € 508 326 € 795 638 € 1 098 454 € 238 064 € 167 215 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
492 510€ 472 342€ 1 145 789€ 508 326€ 795 638€ 1 098 454€ 238 064€ 167 215€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 7 051€ 1 433€ 11 671€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
78 028€ 3 864 091€ 2 494 191€ 623 044€ 665 508€ 324 725€ 567 424€ 538 710€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
33 161 € 33 161 € 33 161 € 33 161 € 33 161 € 33 161 € 33 161 € 33 161 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
33 161€ 33 161€ 33 161€ 33 161€ 33 161€ 33 161€ 33 161€ 33 161€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
447 253 € 466 146 € 2 650 119 € 1 435 583 € 423 525 € 2 513 995 € 538 388 € 306 891 €
072
B.V.1.
Peniaze
391 736€ 304 807€ 396 032€ 312 400€ 275 744€ 32 265€ 3 273€ 4 943€
073
B.V.2.
Účty v bankách
55 517€ 161 339€ 2 254 087€ 1 123 183€ 147 781€ 2 481 730€ 535 115€ 301 948€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 699 € 8 816 € 9 410 € 9 339 € 13 387 € 5 906 € 2 182 € 2 190 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 699€ 8 816€ 9 410€ 9 339€ 13 387€ 5 906€ 2 182€ 2 134€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
56€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 620 281 € 6 379 493 € 8 099 661 € 4 641 855 € 4 950 148 € 7 576 597 € 4 486 600 € 4 286 215 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-104 907 € -63 886 € -60 228 € -28 382 € -70 849 € 91 454 € 89 168 € 236 288 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
787 977€ 787 977€ 787 977€ 787 977€ 787 977€ 787 977€ 787 977€ 787 977€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
23 341 € 23 341 € 23 341 € 23 341 € 23 341 € 23 341 € 23 341 € 23 341 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
23 341€ 23 341€ 23 341€ 23 341€ 23 341€ 23 341€ 23 341€ 23 341€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-882 173 € -820 096 € -841 813 € -837 328 € -731 693 € -724 371 € -582 001 € -432 407 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-882 173€ -820 096€ -841 813€ -837 328€ -731 693€ -724 371€ -582 001€ -432 407€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-41 023 € -62 079 € -36 704 € -9 343 € -157 445 € -2 464 € -147 120 € -149 594 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 725 188 € 6 443 379 € 8 159 889 € 4 670 237 € 5 014 096 € 7 485 143 € 4 397 432 € 4 049 705 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 487 € 42 947 € 1 702 € 1 656 € 189 599 € 433 155 € 672 892 € 890 542 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 487€ 1 402€ 1 702€ 1 656€ 1 377€ 1 017€ 734€ 517€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 545€ 188 222€ 432 138€ 672 158€ 890 025€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 723 701 € 6 400 432 € 8 158 187 € 4 668 581 € 4 824 497 € 7 050 249 € 3 722 801 € 3 159 163 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
533 635 € 2 251 001 € 3 424 360 € 362 451 € 516 413 € 988 248 € 459 189 € 264 383 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
533 635€ 2 251 001€ 3 424 360€ 362 451€ 516 413€ 988 248€ 459 189€ 264 383€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 178 475€ 4 128 686€ 4 177 920€ 4 279 708€ 4 288 708€ 4 103 707€ 3 223 307€ 2 897 054€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 775€ 3 006€ 2 833€ 2 830€ 2 079€ 3 094€ 2 594€ 2 237€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 730€ 1 868€ 1 810€ 2 202€ 1 765€ 2 153€ 1 572€ 1 284€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 086€ 15 871€ 551 264€ 21 390€ 15 532€ 262 166€ 33 485€ -5 795€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 690 881€ 2 654€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 1 739 € 1 739 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 739€ 1 739€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 6 901 € 0 € 222 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 901€ 222€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé