Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 056 163€ 10 858 601€ 875 308€ 5 154 582€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 056 163 € 10 778 828 € 1 137 672 € 1 824 273 € 1 833 253 € 5 611 393 € 1 048 018 € 2 247 186 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
187 996€ 6 935 900€ 92 631€ 149 049€ 364 305€ 4 397 636€ 9 475€ 93 835€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
402 628€ 163 985€ 1 552 162€
05
III.
Tržby z predaja služieb
470 651€ 334 444€ 678 715€ 726 259€ 1 004 435€ 756 946€ 764 231€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
90 218€ 392 347€ 332 348€ 734 090€ 57 983€ 392 323€ 99 266€ 600 767€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 307 298€ 3 116 137€ 33 978€ 214 875€ 3 902€ 64 488€ 11 061€ 422€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 087 496 € 10 896 658 € 1 179 581 € 1 845 309 € 1 970 167 € 5 559 539 € 1 195 352 € 2 385 241 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
179 846€ 6 913 177€ 74 683€ 128 289€ 347 622€ 3 618 279€ 9 475€ 62 480€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 743€ 73 723€ 162 892€ 179 967€ 489 555€ 187 836€ 119 341€ 771 056€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
182 273€ 368 378€ 549 579€ 167 217€ 247 441€ 569 584€ 314 659€ 601 970€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
69 032 € 66 353 € 73 812 € 69 748 € 69 423 € 67 935 € 53 231 € 85 740 €
16
E.1.
Mzdové náklady
46 865€ 44 931€ 51 137€ 48 795€ 48 544€ 47 722€ 37 388€ 60 849€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 491€ 15 757€ 16 657€ 14 903€ 15 230€ 16 560€ 13 033€ 21 657€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 676€ 5 665€ 6 018€ 6 050€ 5 649€ 3 653€ 2 810€ 3 234€
20
F.
Dane a poplatky
24 958€ 24 972€ 24 501€ 47 234€ 63 565€ 28 624€ 22 670€ 26 700€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
106 478€ 131 864€ 156 373€ 371 176€ 629 642€ 465 821€ 448 954€ 340 886€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
106 478€ 131 864€ 156 373€ 371 176€ 629 642€ 465 821€ 448 954€ 340 886€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
92 593€ 193 072€ 120 378€ 637 064€ 42 441€ 498 513€ 174 622€ 496 177€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 631€ 38 388€ 17 331€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 280 573€ 3 125 119€ 17 363€ 236 983€ 42 090€ 105 616€ 52 400€ 232€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-31 333 € -117 830 € -41 909 € -21 036 € -136 914 € 51 854 € -147 334 € -138 055 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
144 785 € -84 934 € -15 808 € 399 835 € 686 750 € 778 883 € 494 216 € 210 491 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 79 773 € 10 000 € 24 658 € 35 417 € 32 135 € 38 740 € 26 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
79 773 € 10 000 € 24 652 € 35 414 € 32 160 € 38 740 € 26 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
24 652€ 32 160€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
79 773€ 10 000€ 35 414€ 38 740€ 26€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 3€ -25€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 227 € 2 084 € 899 € 4 889 € 53 065 € 71 894 € 32 348 € 11 563 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
350 € 1 245 € 214 € 3 192 € 12 870 € 69 784 € 30 177 € 8 757 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 245€ 3 192€ 12 870€ 69 784€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
350€ 214€ 30 177€ 8 757€
52
O.
Kurzové straty
14€ 345€ 381€ 1 186€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 877€ 825€ 685€ 1 697€ 39 850€ 1 729€ 2 171€ 1 620€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 227 € 77 689 € 9 101 € 19 769 € -17 648 € -39 759 € 6 392 € -11 537 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-33 560 € -40 141 € -32 808 € -1 267 € -154 562 € 12 095 € -140 942 € -149 592 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 463 € 21 938 € 3 896 € 8 076 € 2 883 € 14 559 € 6 178 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 463€ 21 938€ 3 896€ 8 076€ 2 883€ 14 559€ 6 178€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-41 023 € -62 079 € -36 704 € -9 343 € -157 445 € -2 464 € -147 120 € -149 594 €