Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 056 390 € 29 364 495 € 26 126 748 € 25 126 399 € 24 800 884 € 20 664 253 € 16 710 687 € 18 447 710 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 201 772 € 6 054 192 € 3 798 435 € 3 068 344 € 3 896 861 € 3 427 796 € 3 720 617 € 3 311 147 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
25 950 € 35 240 € 27 548 € 41 458 € 19 904 € 32 409 € 27 746 € 17 005 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 623€ 26 077€ 27 548€ 41 458€ 19 904€ 32 409€ 27 746€ 17 005€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 327€ 9 163€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 175 822 € 6 018 952 € 3 770 887 € 3 026 886 € 3 876 957 € 3 395 387 € 3 692 871 € 3 294 142 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 433€ 2 696€ 2 958€ 3 221€ 3 485€ 3 748€ 26 881€ 28 569€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
532 668€ 547 915€ 537 164€ 539 427€ 522 454€ 331 561€ 315 590€ 333 155€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 628 288€ 5 468 341€ 3 230 765€ 2 484 238€ 3 351 018€ 3 051 082€ 3 350 400€ 2 929 418€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 433€ 8 996€ 3 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 772 069 € 23 173 947 € 22 253 423 € 21 983 452 € 20 837 669 € 17 171 925 € 12 923 576 € 15 101 988 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 676 955 € 19 017 494 € 17 913 812 € 17 478 940 € 16 711 078 € 13 362 772 € 9 378 475 € 8 953 254 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
89 176€ 114 668€ 133 582€ 91 958€ 93 394€ 66 686€ 61 655€ 74 315€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
13 587 779€ 18 902 826€ 17 780 230€ 17 386 982€ 16 617 684€ 13 296 086€ 9 316 820€ 8 878 939€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
627 484 € 679 165 € 751 943 € 639 889 € 576 793 € 313 732 € 255 427 € 208 784 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
627 484€ 679 165€ 751 943€ 639 889€ 576 793€ 313 732€ 255 427€ 208 784€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 443 486 € 3 453 915 € 3 553 997 € 3 819 966 € 3 504 776 € 3 459 385 € 3 248 028 € 5 889 168 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 604 756 € 3 296 913 € 3 457 940 € 3 068 978 € 3 082 437 € 3 069 326 € 2 955 355 € 2 987 312 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
545 814€ 1 358 154€ 1 502 286€ 1 933 071€ 1 315 097€ 922 942€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
516 375€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 058 942€ 1 938 759€ 1 955 654€ 1 135 907€ 1 767 340€ 1 630 009€ 2 955 355€ 2 987 312€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 572 599€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
459 772€ 85 525€ 2 813 948€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 255 294€ 142 211€ 78 158€ 272 853€ 323 965€ 381 941€ 288 623€ 73 650€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 837€ 14 791€ 17 899€ 18 363€ 12 849€ 8 118€ 4 050€ 14 258€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
24 144 € 23 373 € 33 671 € 44 657 € 45 022 € 36 036 € 41 646 € 50 782 €
072
B.V.1.
Peniaze
24 144€ 23 373€ 33 671€ 39 157€ 38 277€ 27 157€ 34 993€ 39 692€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 500€ 6 745€ 8 879€ 6 653€ 11 090€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
82 549 € 136 356 € 74 890 € 74 603 € 66 354 € 64 532 € 66 494 € 34 575 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
82 549€ 136 356€ 74 890€ 74 603€ 66 354€ 64 532€ 66 494€ 34 575€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 056 390 € 29 364 495 € 26 126 748 € 25 126 399 € 24 800 884 € 20 664 253 € 16 710 687 € 18 447 710 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 002 221 € 9 214 232 € 8 819 337 € 7 908 660 € 7 173 096 € 5 626 044 € 5 938 091 € 7 302 160 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 854 678 € 2 854 678 € 2 854 678 € 2 854 678 € 2 854 678 € 2 854 678 € 2 854 678 € 2 854 678 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 854 678€ 2 854 678€ 2 854 678€ 2 854 678€ 2 854 678€ 2 854 678€ 2 854 678€ 2 854 678€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
286 298 € 286 298 € 286 298 € 286 298 € 286 298 € 286 298 € 286 298 € 286 298 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
286 298€ 286 298€ 286 298€ 286 298€ 286 298€ 286 298€ 286 298€ 286 298€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
44 604 € 44 604 € 44 604 € 44 604 € 44 604 € 44 604 € 44 604 € 44 604 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
44 604€ 44 604€ 44 604€ 44 604€ 44 604€ 44 604€ 44 604€ 44 604€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 278 652 € 3 233 757 € 3 223 080 € 2 487 516 € 2 117 510 € 2 117 510 € 2 116 580 € 2 620 965 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 278 652€ 3 233 757€ 3 223 080€ 2 487 516€ 2 117 510€ 2 117 510€ 2 116 580€ 2 620 965€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 537 989 € 2 794 895 € 2 410 677 € 2 235 564 € 1 870 006 € 322 954 € 635 931 € 1 495 615 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 048 464 € 20 104 010 € 17 207 292 € 17 040 868 € 17 437 176 € 14 864 490 € 10 587 080 € 10 957 577 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
26 191 € 83 365 € 37 632 € 26 420 € 16 552 € 6 619 € 6 242 € 18 732 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
26 191€ 83 365€ 37 632€ 26 420€ 16 552€ 6 619€ 6 242€ 18 732€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
569 499 € 510 072 € 390 307 € 345 008 € 318 540 € 293 883 € 200 056 € 165 428 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
569 499€ 510 072€ 390 307€ 345 008€ 318 540€ 293 883€ 200 056€ 165 428€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 500 494 € 17 982 995 € 15 319 944 € 15 215 668 € 15 692 708 € 13 072 826 € 9 573 385 € 10 101 964 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 509 947 € 15 738 137 € 9 040 698 € 14 165 768 € 14 619 832 € 7 909 629 € 6 847 978 € 9 210 305 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
10 422 082€ 13 425 088€ 7 399 177€ 11 999 306€ 12 934 724€ 5 647 704€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 087 865€ 2 313 049€ 1 641 521€ 2 166 462€ 1 685 108€ 2 261 925€ 6 847 978€ 9 210 305€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
957 922€ 5 178 239€ 4 160 847€ 1 924 998€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
463 196€ 597 903€ 506 626€ 474 491€ 480 170€ 413 187€ 370 635€ 398 181€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
314 621€ 374 288€ 339 287€ 320 238€ 285 812€ 263 099€ 237 651€ 253 538€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
205 018€ 305 440€ 243 816€ 242 479€ 294 751€ 308 386€ 176 934€ 228 464€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 712€ 9 305€ 11 278€ 12 692€ 12 143€ 17 678€ 15 189€ 11 476€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
952 280 € 1 527 578 € 1 459 409 € 1 453 772 € 1 409 376 € 1 491 162 € 807 397 € 671 453 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
176 191€ 156 896€ 148 431€ 151 608€ 142 813€ 124 851€ 296 242€ 230 514€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
776 089€ 1 370 682€ 1 310 978€ 1 302 164€ 1 266 563€ 1 366 311€ 511 155€ 440 939€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 705 € 46 253 € 100 119 € 176 871 € 190 612 € 173 719 € 185 516 € 187 973 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 705€ 46 253€ 100 119€ 176 871€ 190 612€ 173 719€ 185 516€ 187 973€