Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Auto Lamač spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 721 874 € 6 227 273 € 7 696 528 € 8 234 631 € 2 214 480 € 2 062 437 € 1 733 753 € 869 015 € 235 023 € 5 237 261 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 725 311 € 4 014 512 € 4 132 105 € 4 234 800 € 372 218 € 321 363 € 209 682 € 166 233 € 31 701 € 4 948 412 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
207 € 1 056 € 1 904 € 2 682 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
207€ 1 056€ 1 904€ 2 682€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 844 982 € 3 879 512 € 3 997 105 € 4 099 800 € 237 218 € 186 363 € 209 475 € 165 177 € 29 797 € 4 945 730 €
012
A.II.1
Pozemky
973 921€ 973 921€ 973 921€ 973 921€ 973 674€
013
A.II.2
Stavby
2 762 871€ 2 839 219€ 2 915 566€ 2 977 837€ 64 530€ 63 142€ 64 782€ 3 233 990€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
108 190€ 66 372€ 107 618€ 148 042€ 172 398€ 123 221€ 144 693€ 102 328€ 29 797€ 731 896€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
290€ 62 849€ 6 170€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
880 329 € 135 000 € 135 000 € 135 000 € 135 000 € 135 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
880 329€ 135 000€ 135 000€ 135 000€ 135 000€ 135 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 935 297 € 2 139 999 € 3 516 305 € 3 979 181 € 1 829 658 € 1 734 294 € 1 510 894 € 685 980 € 203 157 € 285 865 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 622 224 € 743 370 € 1 419 647 € 2 253 102 € 836 758 € 886 637 € 506 421 € 322 003 € 173 815 € 158 245 €
035
B.I.1
Materiál
56 661€ 53 811€ 53 341€ 42 238€ 33 291€ 33 318€ 52 163€ 53 341€ 8 000€ 2 388€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
133€
039
B.I.5
Tovar
1 565 563€ 689 559€ 1 366 306€ 2 210 864€ 803 467€ 853 319€ 454 258€ 268 662€ 165 815€ 155 724€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 242 214 € 1 304 671 € 1 967 930 € 1 459 820 € 454 141 € 377 769 € 362 716 € 292 073 € 9 760 € 94 766 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
642 487 € 651 798 € 1 317 815 € 977 321 € 304 864 € 373 565 € 358 398 € 273 225 € 9 759 € 91 994 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
39 638€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
24 240€ 81 804€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
618 247€ 569 994€ 1 317 815€ 977 321€ 265 226€ 373 565€ 358 398€ 273 225€ 9 759€ 91 994€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
188 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
188 000€ 258 020€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 373€ 12 936€ 134 190€ 111 826€ 2 897€ 4 182€ 18 494€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
540 354€ 451 937€ 462 115€ 90 289€ 37 451€ 1 307€ 136€ 354€ 1€ 2 772€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
70 859 € 91 958 € 128 728 € 266 259 € 538 759 € 469 888 € 641 757 € 71 904 € 19 582 € 32 854 €
072
B.V.1.
Peniaze
37 961€ 90 777€ 46 494€ 2 332€ 87 679€ 61 759€ 41 894€ 15 466€ 3 426€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 898€ 1 181€ 82 234€ 263 927€ 451 080€ 408 129€ 599 863€ 56 438€ 19 582€ 29 428€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
61 266 € 72 762 € 48 118 € 20 650 € 12 604 € 6 780 € 13 177 € 16 802 € 165 € 2 984 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 045€ 3 996€ 10 338€ 9 123€ 5 526€ 4 184€ 1 510€ 1 316€ 165€ 2 866€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
55 221€ 68 766€ 37 780€ 11 527€ 7 078€ 2 596€ 11 667€ 15 486€ 118€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 721 874 € 6 227 273 € 7 696 528 € 8 234 631 € 2 214 480 € 2 062 437 € 1 733 753 € 869 015 € 235 023 € 5 237 261 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-49 584 € -100 997 € -107 152 € -92 257 € -100 796 € 44 347 € -211 696 € -384 318 € -1 809 € 4 244 445 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 596 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 596€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 132 979€ 1 132 979€ 1 132 979€ 1 132 979€ 1 132 979€ 1 132 851€ 576 500€ 2 958 560€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
735 € 427 € 427 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
735€ 427€ 427€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 251 307 € -1 257 155 € -1 242 260 € -1 250 372 € -1 105 101 € -804 793 € -400 915 € -18 405 € -4 247 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 960€ 8 112€ 8 112€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 265 267€ -1 265 267€ -1 250 372€ -1 250 372€ -1 105 101€ -804 793€ -400 915€ -18 405€ -4 247€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
51 412 € 6 155 € -14 895 € 8 539 € -145 271 € -300 308 € -403 878 € -382 510 € -18 406 € 1 273 536 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 771 458 € 6 328 270 € 7 803 680 € 8 326 888 € 2 315 276 € 2 018 090 € 1 945 449 € 1 253 322 € 236 832 € 992 816 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 882 626 € 1 953 822 € 2 125 361 € 2 237 083 € 138 696 € 128 810 € 30 487 € 44 507 € 514 € 18 368 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 865 005€ 1 939 490€ 2 113 833€ 2 228 080€ 132 290€ 124 369€ 25 336€ 36 475€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 621€ 14 332€ 11 528€ 9 003€ 6 406€ 4 441€ 2 812€ 1 414€ 514€ 758€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 339€ 6 618€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
17 610€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
121 036€ 153 801€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 855 473 € 4 159 395 € 5 403 686 € 6 053 886 € 2 154 699 € 1 875 088 € 1 762 851 € 818 420 € 236 318 € 974 448 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 227 666 € 1 354 887 € 2 636 744 € 3 210 903 € 1 037 817 € 1 142 732 € 758 918 € 584 753 € 13 672 € 34 789 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 378€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 226 288€ 1 354 887€ 2 636 744€ 3 210 903€ 1 037 817€ 1 142 732€ 758 918€ 584 753€ 13 672€ 34 789€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 321 919€ 2 567 141€ 992 433€ 650 823€ 936 964€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 430 380€ 2 581 500€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 978€ 1 112€ 747€ 8€ 184 682€ 214 717€ 933 549€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
49 941€ 31 703€ 35 405€ 35 042€ 21 887€ 19 160€ 17 365€ 12 466€ 4 510€ 6 516€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 389€ 20 224€ 25 136€ 22 557€ 16 483€ 13 120€ 22 633€ 8 421€ 2 839€ 3 948€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
59 442€ 4 704€ 90 061€ 6 395€ 4 615€ 6 396€ 7 927€ 5 360€ 362€ -4 793€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
162 138€ 180 736€ 185 960€ 196 377€ 80 717€ 42 857€ 19 036€ 22 738€ 218€ 439€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 359 € 26 566 € 42 385 € 35 919 € 21 881 € 14 192 € 12 230 € 6 193 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 459€ 22 666€ 34 585€ 32 019€ 19 881€ 12 192€ 12 230€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 900€ 3 900€ 7 800€ 3 900€ 2 000€ 2 000€ 6 193€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
188 487€ 188 593€ 13 645€ 127 371€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
43 655€ 5 200€ 103 030€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé