Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ETA - Slovakia, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 424 908€ 8 350 623€ 6 257 763€ 5 014 858€ 5 202 227€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 425 877 € 8 362 418 € 7 239 038 € 6 466 253 € 5 170 203 € 5 202 687 € 4 136 329 € 3 524 669 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 419 908€ 8 238 698€ 7 074 730€ 6 257 763€ 5 013 224€ 5 132 102€ 4 108 101€ 3 493 570€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 000€ 111 925€ 154 857€ 1 634€ 50 519€ 8€ 150€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 417€ 206 270€ 134 882€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
969€ 6 378€ 9 451€ 2 220€ 20 463€ 20 066€ 28 220€ 30 949€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 251 536 € 8 150 018 € 7 147 806 € 6 238 666 € 4 992 080 € 5 083 318 € 4 023 834 € 3 190 495 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 126 513€ 6 884 478€ 5 796 642€ 4 719 237€ 3 846 206€ 3 988 955€ 3 049 743€ 2 353 511€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 369€ 22 584€ 33 503€ 27 727€ 19 241€ 21 505€ 26 774€ 41 302€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
885 975€ 987 290€ 1 090 451€ 1 228 963€ 882 522€ 865 263€ 710 130€ 590 443€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
205 944 € 232 563 € 216 141 € 200 103 € 188 484 € 186 538 € 217 759 € 178 793 €
16
E.1.
Mzdové náklady
148 882€ 169 351€ 156 395€ 143 151€ 137 356€ 134 334€ 153 927€ 125 845€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
53 684€ 59 079€ 55 711€ 52 770€ 47 141€ 48 510€ 54 932€ 44 270€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 378€ 4 133€ 4 035€ 4 182€ 3 987€ 3 694€ 8 900€ 8 678€
20
F.
Dane a poplatky
8€ 465€ 83€ 999€ 878€ 1 037€ 512€ 1 386€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
312€ 972€ 1 848€ 3 875€ 7 268€ 6 132€ 6 540€ 7 144€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
312€ 972€ 1 848€ 3 875€ 7 268€ 6 132€ 6 540€ 7 144€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 014€ 51 406€ 30 909€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-50 192€ -226€ 1 241€ -2 206€ -2 451€ 1 489€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 607€ 20 652€ 9 138€ 6 582€ 15 331€ 16 094€ 14 827€ 16 427€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
174 341 € 212 400 € 91 232 € 227 587 € 178 123 € 119 369 € 112 495 € 334 174 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
390 051 € 456 271 € 308 991 € 281 836 € 266 889 € 306 898 € 321 462 € 508 464 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
720 € -128 € 5 298 € 185 € 27 € 263 € 906 € 2 925 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 12 € 17 € 174 € 10 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 17€ 174€ 10€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
720€ -128€ 5 298€ 173€ 10€ 89€ 896€ 2 920€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 631 € 6 065 € 9 475 € 5 394 € 4 571 € 5 490 € 3 780 € 3 003 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 36 € 7 € 3 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 36€ 7€ 3€
52
O.
Kurzové straty
3 669€ 3 043€ 6 690€ 2 506€ 1 898€ 2 430€ 1 206€ 1 232€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 962€ 3 022€ 2 785€ 2 888€ 2 637€ 3 053€ 2 571€ 1 771€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 911 € -6 193 € -4 177 € -5 209 € -4 544 € -5 227 € -2 874 € -78 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
168 430 € 206 207 € 87 055 € 222 378 € 173 579 € 114 142 € 109 621 € 334 096 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 392 € 44 926 € 19 300 € 24 774 € 9 056 € 2 882 € 2 883 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 114€ 44 926€ 19 300€ 24 774€ 9 056€ 2 882€ 2 883€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-12 722€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
147 038 € 161 281 € 67 755 € 197 604 € 164 523 € 111 260 € 106 738 € 334 096 €