Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RDF International, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
151 162€ 165 719€ 130 464€ 111 525€ 73 075€ 41 001€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
192 755 € 199 871 € 164 882 € 147 496 € 107 115 € 69 372 € 2 546 516 € 85 315 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 458 805€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
151 162€ 165 719€ 130 464€ 111 525€ 73 075€ 41 001€ 86 255€ 84 050€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
218€ 1 456€ 1 090€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 593€ 34 152€ 34 418€ 35 971€ 34 040€ 28 153€ 175€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
283 343 € 222 937 € 210 915 € 190 534 € 175 040 € 264 229 € 2 460 163 € 60 040 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 953 247€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 230€ 8 104€ 8 859€ 8 636€ 8 660€ 7 708€ 2 314€ 52€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
85 596€ 47 640€ 31 078€ 29 962€ 18 038€ 142 295€ 497 608€ 56 984€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
95 053 € 79 686 € 83 430 € 64 454 € 60 807 € 41 547 € 5 535 € 1 581 €
16
E.1.
Mzdové náklady
70 026€ 57 698€ 60 293€ 46 752€ 44 002€ 30 642€ 4 730€ 1 200€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 466€ 20 477€ 21 432€ 16 093€ 15 366€ 10 744€ 805€ 381€
19
E.4.
Sociálne náklady
361€ 311€ 505€ 409€ 239€ 161€
20
F.
Dane a poplatky
885€ 842€ 867€ 753€ 746€ 715€ 1 131€ 923€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
83 334€ 83 334€ 83 334€ 83 334€ 83 334€ 69 445€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 334€ 83 334€ 83 334€ 83 334€ 83 334€ 69 445€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 792€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 453€ 3 331€ 3 347€ 3 395€ 3 455€ 2 519€ 328€ 500€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-90 588 € -23 066 € -46 033 € -43 038 € -67 925 € -194 857 € 86 353 € 25 275 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
56 336 € 109 975 € 90 527 € 72 927 € 46 377 € -108 784 € 93 347 € 28 104 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 707 € 3 621 € 2 550 € 1 571 € 1 574 € 1 315 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 707 € 3 621 € 2 550 € 1 571 € 1 574 € 1 315 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 707€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 621€ 2 550€ 1 571€ 1 574€ 1 315€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
45 471 € 45 747 € 45 784 € 47 101 € 61 947 € 71 285 € 25 902 € 455 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 943 € 45 716 € 45 746 € 47 069 € 61 504 € 71 144 € 25 172 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 943€ 45 716€ 45 746€ 47 069€ 61 504€ 71 144€ 25 172€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
528€ 31€ 38€ 32€ 443€ 141€ 730€ 455€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-45 471 € -45 747 € -43 077 € -43 480 € -59 397 € -69 714 € -24 328 € 860 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-136 059 € -68 813 € -89 110 € -86 518 € -127 322 € -264 571 € 62 025 € 26 135 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 13 718 € 57 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 13 718€ 57€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-136 059 € -68 813 € -89 110 € -87 478 € -128 282 € -265 531 € 48 307 € 26 078 €